ป.ป.ช. จัดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 (รุ่นที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 12:49
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) และสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ในระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2   สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ โดยมี นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยาย เรื่อง “ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของป.ป.ช.และภารกิจด้านป้องกันการทุจริต” และต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “การทุจริตกับความร่วมมือระดับสากล” โดย นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ในส่วนเวลา 13.00 -15.00 น. จะมีการบรรยาย เรื่อง“คุณธรรมนำชีวิต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ก่อนเดินทางไปโรงแรมดิอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเวลา 15.00 น.

สำหรับกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 นั้น ได้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4-3/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบการจัดโครงการ ยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตโดยการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งในภารกิจป้องกันการทุจริตด้านการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานการศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถจูงใจและเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีงามเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานการศึกษาได้

การดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกยุวทูต ป.ป.ช. เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช. และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังจิตสาธารณะโดยมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นเครือข่าย ของสำนักงาน ป.ป.ช.ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนคุณธรรม และจริยธรรมในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาต่อไป ซึ่งโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ในปีนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 45 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากภาคเหนือ จำนวน 7 คน, นักศึกษาจากภาคใต้ จำนวน 10 คน, นักศึกษาจากภาคกลาง จำนวน 3 คน, นักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 คน และนักศึกษาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 19 คน ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. และร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน การทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี

สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่าการดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) จะเป็นการสร้างค่านิยมแก่นิสิต นักศึกษาให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. และสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้นำนิสิต นักศึกษา ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป


Latest Press Release

ราชมงคลพระนครตั้งศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่นแบบครบวงจร

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดเผยว่า สิ่งทอจัดเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มปัจจัย 4 ของมนุษย์ และเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่ามีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในโลก...

16 เม.ย.นี้ ปรับค่าโดยสาร บีทีเอส ส่วนต่อขยายชั่วคราวที่ 15-21 บาท ไร้ค่าแรกเข้า

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวถึงกรณีการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ที่จะเริ่มเก็บค่าโดยสารในวันที่ 16 เมษายนนี้ ในอัตรา 15-21 บาท ว่าไม่มีค่าแรกเข้าระบบ แต่คิดค่าโดยสารเป็นอัตราเหมาจ่าย ตั้งแต่ปี...

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มิสแกรนด์น่าน 2019 และรางวัล Best in swimsuit

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับน้องตาล เสาวลักษณ์ เรืองปานพูล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มิสแกรนด์น่าน 2019 และรางวัล Best in swimsuit โดยการประกวดมิสแกรนด์น่าน...

เชนการ์ด ผู้นำตลาดแชมพูสุนัข ส่ง เชนการ์ด คอมพลีท 3 สูตรใหม่! ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาทลุยกิจกรรมตลาดต่อเนื่อง

"เชนการ์ด" ผู้นำตลาดแชมพูสุนัขของเมืองไทย ส่ง "เชนการ์ด คอมพลีท" 3 สูตรใหม่! ลุยตลาดกลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยงเอาใจคนรักสุนัข ด้วยคอนเซปต์ "หอมนุ่ม ไร้เห็บ..หมัด" น้องหมากดไลค์ คนใช้กดเลิฟ เพิ่มประสิทธิภาพกำจัดเห็บหมัดได้อย่างมั่นใจ...

สวารอฟสกี้เปิดตัวคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2019 พร้อมสไตล์เจิดจรัส เรียบง่ายและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย

สวารอฟสกี้นำเสนอคอลเล็กชั่นใหม่ประจำฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2019 ซึ่งเน้นการมองโลกในแง่ดีและความเป็นตัวของตัวเอง โดยคอลเล็กชั่นนี้นำแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมโบราณและทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียน ที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงยุคใหม่ทำตามสัญชาตญาณของตัวเอง...

Related Topics