ป.ป.ช. จัดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 (รุ่นที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 12:49
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) และสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ในระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2   สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ โดยมี นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยาย เรื่อง “ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของป.ป.ช.และภารกิจด้านป้องกันการทุจริต” และต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “การทุจริตกับความร่วมมือระดับสากล” โดย นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ในส่วนเวลา 13.00 -15.00 น. จะมีการบรรยาย เรื่อง“คุณธรรมนำชีวิต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ก่อนเดินทางไปโรงแรมดิอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเวลา 15.00 น.

สำหรับกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 นั้น ได้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4-3/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบการจัดโครงการ ยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตโดยการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งในภารกิจป้องกันการทุจริตด้านการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานการศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถจูงใจและเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีงามเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานการศึกษาได้

การดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกยุวทูต ป.ป.ช. เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช. และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังจิตสาธารณะโดยมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นเครือข่าย ของสำนักงาน ป.ป.ช.ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนคุณธรรม และจริยธรรมในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาต่อไป ซึ่งโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ในปีนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 45 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากภาคเหนือ จำนวน 7 คน, นักศึกษาจากภาคใต้ จำนวน 10 คน, นักศึกษาจากภาคกลาง จำนวน 3 คน, นักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 คน และนักศึกษาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 19 คน ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. และร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน การทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี

สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่าการดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) จะเป็นการสร้างค่านิยมแก่นิสิต นักศึกษาให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. และสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้นำนิสิต นักศึกษา ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป


Latest Press Release

ระเบิดศึกแห่งความแกร่งในงาน เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม และ สตรีทบาสเก็ตบอล ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

เมื่อเร็วๆ นี้ - เมกาบางนา ศูนย์การค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดสนามประลองพลังความแข็งแกร่งสำหรับเยาวชนกับกีฬาสุดท้าทาย ในการแข่งขัน "เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2" (Mega Sport Arena Season 2) สนามประลองฝีมือ และ Meeting Place...

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในงานกาชาด ประจำปี 2561 "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ...

ห้องอาหารยามาซาโตะได้รับ มิชลิน เพลท จากคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก #มิชลิน ไกด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ห้องอาหารยามาซาโตะ (Yamazato) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก 'มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย ประจำปี 2019 ฉบับ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา หรือ MICHELIN Guide...

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ ร่วมบรรยายในงานเสวนาและจับคู่ธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย-เกาหลี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและร่วมบรรยายในหัวข้อ "Automotive Cluster of Thailand in the EEC Pillar"...

แนะนำ เมนูเฟรนช์ฟรายส์ รสไทเชฟ

ไทเชฟ แนะนำเคล็ดลับความอร่อยให้กับเมนูเฟรนช์ฟรายส์ ผ่านผงโรยไทเชฟ 6 รสชาติ ได้แก่ รสบาร์บีคิว วิงแซ่บ ต้มยำ ไก่แซ่บ ปาปริก้า และรสชีส เพียงนำเฟรนช์ฟรายส์ไปทอดในน้ำมันความร้อนปานกลางจนสุก พักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน จากนั้นเทผงโรยไทเชฟรสที่ชื่นชอบ...

Related Topics