สมศ. แนะ เร่งส่งเสริมมาตรฐานอาชีวะรองรับการเปิดเสรีอาเซียน พร้อม ชี้ตลาดแรงงานในอาเซียนต้องการหลายแสนอัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 13:01
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รุกสร้างความเข้มแข็ง สร้างมาตรฐานอาชีวะ พัฒนาแรงงานมีฝีมือ รองรับการเปิดเสรีอาเซียน เผยมาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ที่ผ่านมานั้นได้มีจำนวน 18 ตัวบ่งชี้ อาทิ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบทางมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ และมีผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นต้น โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวบ่งชี้ให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ กรอบตัวบ่งชี้ดังกล่าว กำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 751 แห่ง และมีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 213,373 คน โดยจากสถิติในปีการศึกษา 2557-2558 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเท่ากับ 71 : 29 ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยต้องการแรงงานสายช่างประมาณปีละ 1.8 แสนคน ในขณะที่ผู้จบอาชีวะ ต่อปีเพียง 20,000 คน

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ในปัจจุบันเกิดปัญหาขาดแคลนนักศึกษาอาชีวะอย่างมาก จนทำให้ประสบปัญหาการพัฒนาประเทศเนื่องจากขาดแคลนช่างฝีมือ ทั้งที่ข้อดีของการเรียนสายอาชีวะคือ เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน ซึ่งต่างจากปริญญาตรีที่พบว่าแต่ละปีมีบัณฑิตตกงานปีละกว่า 100,000 คน ดังนั้นทาง สมศ. จึงได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพด้านการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านฝีมือแรงงาน โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวบ่งชี้ให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ที่ผ่านมานั้น กำหนดตัวบ่งชี้จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ อาทิ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบทางมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ และมีผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นต้น โดย ตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นไปเพื่อสะท้อนความต้องการด้านการเรียนรู้และทักษะฝีมือ เพื่อตอบสนองต่อภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรม และจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พบว่า สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้งหมด 779 แห่ง ได้รับการประเมินแล้ว 748 แห่ง และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จำนวน 606 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.02 โดยมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก จำนวน 75 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.03 และ มีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.98

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อว่า ในปี 2558 สมศ. ได้มีการทำบักทึกความร่วมมือกับหน่วยงานการประเมินและจัดการศึกษาแห่งไต้หวัน (Taiwan Assessment and Evaluation Association) เรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันและพัฒนารูปแบบการประเมินด้านอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐาน วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ทั้งนี้ นอกจากความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพภายนอกกับไต้หวันแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับประเทศญี่ปุ่น เรื่องกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกัน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการอาชีวะของไทยให้เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอาชีวะ จำนวน 751 แห่ง และมีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 213,373 คน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาที่พบว่า สถิติในปีการศึกษา 2557-2558 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเท่ากับ 71 : 29 โดยจากข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 3 (พ.ศ.2554-2558) พบว่ากลุ่มสาขาวิชาสายอาชีพที่ยังขาดแคลนในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง ธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก และธุรกิจก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การรองรับการขยายตัวภาคผลิตและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เมื่อประเทศไทย เข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียน เพราะจะทำให้เขตอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ความต้องการแรงงานมีฝีมือก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว การผลิตแรงงานในสายอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญ ซึ่งข้อมูลจากกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ระบุว่า อุตสาหกรรมหลักของไทยต้องการแรงงานสายช่างประมาณปีละ 1.8 แสนคน ในขณะที่ผู้จบอาชีวศึกษาแต่ละปีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพได้เพียง 20,000 คน ต่อปี ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics