สวทน. ร่วมกับ ม.นเรศวร และ KRRI จากประเทศเกาหลี จัดงาน แถลงข่าวการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 13:01
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--สวทน.

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันนี้ (4 มิ.ย.58) ที่ห้องประชุมชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์

รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานวิจัยแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง และ Korean Railrroad Research Institute หรือ KRRI ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระบบรางระดับโลก จากประเทศเกาหลี โดย ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง ม.นเรศวร ในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 ได้กล่าวว่า "คงปฎิเสธไม่ได้ว่าการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์รวมกันถึง 1.9 ล้านๆ บาท เพื่อทำการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเข้าสู่การแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเชียน ในการนี้กว่าครึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับการลงทุนในระบบขนส่งทางราง ซึ่งถือว่าเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิ ภาพ, ใช้พลังงานต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เล็งเห็นความสำคัญด้านนี้ ประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งมาเลเซีย อินโดเนเซีย เวียดนาม พม่า ลาวและกัมพูชา ก็มีแผนที่จะทำการลงทุนด้านระบบรางเช่นกัน ในการนี้เองประเทศมหาอำนาจและผู้นำด้านอุตสาหกรรมระบบราง อาทิ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเทศไทยในการที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี้ ซึ่งได้มีการนำเสนอแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ดังที่ได้ทราบโดยทั่วกัน แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาประเทศไทยมีการใช้ระบบรางเพียงแค่ 2% ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการขนส่งทางท้องถนน จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าหากเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งขึ้นมาจริงๆ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรม, แรงงานตลอดจนภาคการศึกษาและวิจัย เราได้มีแผนการเตรียมความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนและอย่างไร และการที่เราได้ลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลในด้านระบบราง จึงจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้นำเทคโนโลยีในด้านระบบรางของภูมิภาคอาเซียน เหมือนกับประเทศจีนหรือเกาหลีใต้ ที่ใช้ระยะเวลาเพียง 20 ปี จากผู้นำเข้าจนกลายเป็นผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมระบบรางในระดับแถวหน้าของโลก ในการสัมมนาครั้งนี้จะมีมุมมองต่างๆ จากผู้บริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งความคิดเห็นจากนักวิชาการที่อยู่ในวงการระบบราง อาทิ ท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย, ศ.ดร.วัลลภ สุระพลกำธร, อาจารย์นคร จันทศร, ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา และ Dr.Jinyu Choi จาก KRRI ของประเทศเกาหลี"

ดร.รัฐภูมิ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า "ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความพร้อมประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ เนื่องจากมีความเหมาะสม ทั้งในด้านที่ตั้งและยุทธศาสตร์การขนส่งหรือโลจิสติกส์ของหลายๆ ประเทศที่ต้องพึ่งพาเรา อีกทั้งประเทศไทยในปัจจุบันก็ยังมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้มีข้อได้เปรียบเพิ่มขึ้นในการดึงดูดให้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจด้านระบบรางได้สนใจ อย่างไรก็ตามการวางแผนรองรับด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ประเทศไทยต้องมีความชัดเจน ว่าเราจะไม่เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีที่อยู่ปลายน้ำเท่านั้น ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จึงได้เชิญสถาบันวิจัยด้านระบบรางจากประเทศเกาหลีมาร่วมสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งก็มีการตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และยุโรป มาร่วมนำเสนองานวิจัย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นกัน ดังนั้นงานประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมท้อปแลนด์ จ.พิษณุโลก จึงถือเป็นงานประชุมวิชาการครั้งแรกในภูมิภาคฯ นี้ ที่เป็นการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติด้านระบบขนส่งทางราง โดยมีเจ้าภาพร่วมคือทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานวิจัยแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง และ Korean Railrroad Research Institute และถือเป็นสถาบันวิจัยระบบรางระดับโลกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานฯ เห็นว่าประเทศไทยควรใช้โอกาสนี้ ในการแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพในความพร้อมการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระบบรางแห่งภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต"

สำหรับบรรยากาศในงานแถลงข่าวฯ ซึ่งได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง "ประเทศไทยกับโอกาสและความท้าทายในการเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งทางรางแห่งภูมิภาคอาเซียน" โดยมีนักวิชาการด้านขนส่งทางรางระดับแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง, นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง ม.นเรศวร และ Dr.Jinyu Choi จาก KRRI ของประเทศเกาหลี ได้เดินทางมาร่วมงาน พร้อมแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ของการขนส่งทางรางที่น่าสนใจกันอย่างคับคั่ง สำหรับผู้สนใจเรื่องการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtras.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 081-6285141ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 081-6258560, 081-6285141


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics