สวทน. ร่วมกับ ม.นเรศวร และ KRRI จากประเทศเกาหลี จัดงาน แถลงข่าวการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 13:01
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--สวทน.

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันนี้ (4 มิ.ย.58) ที่ห้องประชุมชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์

รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานวิจัยแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง และ Korean Railrroad Research Institute หรือ KRRI ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระบบรางระดับโลก จากประเทศเกาหลี โดย ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง ม.นเรศวร ในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 ได้กล่าวว่า "คงปฎิเสธไม่ได้ว่าการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์รวมกันถึง 1.9 ล้านๆ บาท เพื่อทำการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเข้าสู่การแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเชียน ในการนี้กว่าครึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับการลงทุนในระบบขนส่งทางราง ซึ่งถือว่าเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิ ภาพ, ใช้พลังงานต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เล็งเห็นความสำคัญด้านนี้ ประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งมาเลเซีย อินโดเนเซีย เวียดนาม พม่า ลาวและกัมพูชา ก็มีแผนที่จะทำการลงทุนด้านระบบรางเช่นกัน ในการนี้เองประเทศมหาอำนาจและผู้นำด้านอุตสาหกรรมระบบราง อาทิ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเทศไทยในการที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี้ ซึ่งได้มีการนำเสนอแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ดังที่ได้ทราบโดยทั่วกัน แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาประเทศไทยมีการใช้ระบบรางเพียงแค่ 2% ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการขนส่งทางท้องถนน จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าหากเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งขึ้นมาจริงๆ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรม, แรงงานตลอดจนภาคการศึกษาและวิจัย เราได้มีแผนการเตรียมความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนและอย่างไร และการที่เราได้ลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลในด้านระบบราง จึงจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้นำเทคโนโลยีในด้านระบบรางของภูมิภาคอาเซียน เหมือนกับประเทศจีนหรือเกาหลีใต้ ที่ใช้ระยะเวลาเพียง 20 ปี จากผู้นำเข้าจนกลายเป็นผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมระบบรางในระดับแถวหน้าของโลก ในการสัมมนาครั้งนี้จะมีมุมมองต่างๆ จากผู้บริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งความคิดเห็นจากนักวิชาการที่อยู่ในวงการระบบราง อาทิ ท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย, ศ.ดร.วัลลภ สุระพลกำธร, อาจารย์นคร จันทศร, ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา และ Dr.Jinyu Choi จาก KRRI ของประเทศเกาหลี"

ดร.รัฐภูมิ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า "ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความพร้อมประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ เนื่องจากมีความเหมาะสม ทั้งในด้านที่ตั้งและยุทธศาสตร์การขนส่งหรือโลจิสติกส์ของหลายๆ ประเทศที่ต้องพึ่งพาเรา อีกทั้งประเทศไทยในปัจจุบันก็ยังมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้มีข้อได้เปรียบเพิ่มขึ้นในการดึงดูดให้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจด้านระบบรางได้สนใจ อย่างไรก็ตามการวางแผนรองรับด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ประเทศไทยต้องมีความชัดเจน ว่าเราจะไม่เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีที่อยู่ปลายน้ำเท่านั้น ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จึงได้เชิญสถาบันวิจัยด้านระบบรางจากประเทศเกาหลีมาร่วมสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งก็มีการตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และยุโรป มาร่วมนำเสนองานวิจัย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นกัน ดังนั้นงานประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมท้อปแลนด์ จ.พิษณุโลก จึงถือเป็นงานประชุมวิชาการครั้งแรกในภูมิภาคฯ นี้ ที่เป็นการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติด้านระบบขนส่งทางราง โดยมีเจ้าภาพร่วมคือทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานวิจัยแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง และ Korean Railrroad Research Institute และถือเป็นสถาบันวิจัยระบบรางระดับโลกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานฯ เห็นว่าประเทศไทยควรใช้โอกาสนี้ ในการแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพในความพร้อมการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระบบรางแห่งภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต"

สำหรับบรรยากาศในงานแถลงข่าวฯ ซึ่งได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง "ประเทศไทยกับโอกาสและความท้าทายในการเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งทางรางแห่งภูมิภาคอาเซียน" โดยมีนักวิชาการด้านขนส่งทางรางระดับแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง, นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง ม.นเรศวร และ Dr.Jinyu Choi จาก KRRI ของประเทศเกาหลี ได้เดินทางมาร่วมงาน พร้อมแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ของการขนส่งทางรางที่น่าสนใจกันอย่างคับคั่ง สำหรับผู้สนใจเรื่องการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtras.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 081-6285141ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 081-6258560, 081-6285141


Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics