พม. จัดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 18:09
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๕ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการเป็นมนุษย์ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รวมทั้งยังเป็นสาเหตุของการลดความเชื่อมั่นในการค้าขายหรือส่งออกของภาคอุตสาหกรรม ทำให้ภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องตระหนักมากที่สุดคือหลักมนุษยธรรมที่ทำให้ภาพรวมของประเทศเสียหาย ทั้งในด้านสังคม ความรุนแรง และอื่นๆตามมา ทั้งนี้ ประเทศไทยได้พยายามดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องทุกมิติ ตามหลักมาตรฐานสากลที่เรียกว่า ๕P ทั้งในเรื่องของนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ การป้องกัน และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบกำหนดให้ “วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์”และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบและตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ได้รวมพลังเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีการมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความตั้งใจ อุตสาหะ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๗ จังหวัด ผู้แทนองค์กรเอกชน นักวิชาการ องค์การระหว่างประเทศ สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ และสื่อมวลชน

“นอกจากนี้ สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ผลักดันและประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : ความคาดหวังและข้อท้าทาย” เพื่อนำเสนอให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว และแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือกับภาคผู้ประกอบการและภาคเอกชน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์อีกด้วย” นายวิเชียร กล่าวท้าย


Latest Press Release

อีลี่ คว้าอันดับสามในการจัดอันดับแบรนด์อาหารที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก และรั้งตำแหน่งแบรนด์ที่มีมูลค่ามากสุดในเอเชีย

แบรนด์ ไฟแนนซ์ (Brand Finance) ได้เปิดเผยรายงานประจำปีด้านการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกออกมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ซึ่งผลปรากฎว่า อีลี่ กรุ๊ป (Yili Group) บริษัทผลิตภัณฑ์นมชั้นนำของจีน อยู่ในอันดับ 3 ของการจัดอันดับ "50...

การประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์เผยไลฟ์สไตล์รักสุขภาพอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและกรรมพันธุ์

บรรดาผู้เชี่ยวชาญร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของเชื้อก่อโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงความก้าวหน้าของการตรวจเลือดเพื่อหาโรค ผลวิจัยที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ประจำปี 2562 หรือ Alzheimer's Association International Conference (AAIC 2019)...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ เสริมสร้างความรู้และการตระหนักในความเสี่ยงสำคัญ ของภัยไซเบอร์ แก่คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการ "เสริมสร้างความรู้และการตระหนักในความเสี่ยงสำคัญของภัยไซเบอร์แก่คณะกรรมการธนาคาร" เพื่อยกระดับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของคณะกรรมการธนาคารให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ณ...

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จับมือ สนช. เปิดตัว Innovation Design Contest 2019 ชวนเด็กมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

โคเวสโตร ผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 หรือ IDC...

ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ! ม.ศรีปทุม อบรมการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS

รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา...

Related Topics