เซเว่นฯ เดินหน้าพัฒนา เยาวชนต่อเนื่อง จัดธรรมบรรยายสัญจร หลักธรรม : นำเยาวชนสู่ความสำเร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 10:14
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--ซีพี ออลล์

เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนต่อเนื่อง ล่าสุดจัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” หัวข้อ “หลักธรรม : นำเยาวชนสู่ความสำเร็จ” บรรยายโดย พระครูสุนทรธรรมพาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกว่า 600 คน มุ่งให้นักเรียนนำคุณธรรมที่ได้เป็นหลักธรรมพื้นฐานประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมพุทธศาสนาโดยจัดโครงการธรรมบรรยายชื่อ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ทุกวันศุกร์ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม ซึ่งปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 19 เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปในสังคมเมืองได้มีโอกาสศึกษาและน้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการดำรงชีวิต โดยบริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายผลการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณธรรม - จริยธรรม สู่กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ผ่านโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนร่วมกิจกรรมนี้กว่า 8,000 คน นับเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนผ่านหลักธรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ล่าสุดบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ด้วยการนำ “ธรรมสู่เยาวชน” อย่างต่อเนื่อง ที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมเช่นเดียวกัน กิจกรรมในครั้งนี้ได้อาราธนา พระครูสุนทรธรรม

พาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ บรรยายธรรมในหัวข้อ “หลักธรรม : นำเยาวชนสู่ความสำเร็จ” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูอาจารย์กว่า 600 คน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ดังนั้น ถ้าเราส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมก็ย่อมจะส่งผลให้ในอนาคตเมืองไทย ก็จะมีแต่คนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความสุข

ด้านนายอธิชาติ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม กล่าวว่า โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีการส่งเสริม โครงการคุณค่าชีวิตงามตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี มีนักเรียนเข้าร่วมปีละกว่า 3,500คน โดยแบ่งเป็นกิจกรรม 1.กิจกรรมวัดในโรงเรียน ที่ให้นักเรียนมาถวายภัตตาหารเพลที่ห้องจริยธรรมในทุก ๆ วัน 2.กิจกรรมวัดวันอาทิตย์ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกับผู้ปกครองถวายภัตราหารเพลเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญสร้างความใกล้ชิดในครอบครัวยิ่งขึ้น 3.กิจกรรมตักบาตรในโรงเรียน เป็นประจำทุกเดือนพร้อมกันทั้งโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ , กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย และธรรมศึกษาสนามหลวง เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สำหรับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ผ่านโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” เป็นหนึ่งในนโยบายบริษัทซีพีออลล์ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดมาจากโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดมาเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี มีการจัดบรรยายธรรมะรวมกว่า 990 ครั้ง เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย สำหรับสถานศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ : 0-2677-1628 หรือ www.cpall.co.th


Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics