เพชรราชมงคลธัญบุรี เพชรเจียระไนผ่านกิจกรรมดี วิชาการเด่น เปิดโลกทัศน์สากลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 11:39
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

เพชรราชมงคลธัญบุรี 58 ทั้ง 59 ชีวิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บินลัดฟ้าสู่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 4 วัน 3 คืน เปิดโลกทัศน์สากล เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสะท้อนมุมมองต่างแดน

พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สำหรับโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจากนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ โดยคัดเลือกมาจาก เพชรกิจกรรม และเพชรวิชาการ สำหรับนักศึกษากิจกรรมคือตัวแทนผู้นำที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่วนรวม เช่น องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาวิชาการ นักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ทางด้าน IT เพื่อนำความรู้ทางด้านนี้มาต่อยอดทางด้านภาษา สำหรับโครงการในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 59 คน จุดประสงค์หลักของโครงการนี้ให้โอกาสให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ยังต่างประเทศ เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ตั้งแต่การวางแผน รู้จักการวางตัวมีความกล้าแสดงออก ที่สำคัญในเรื่องของการบริหารเวลาและมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญมาก “นักศึกษาทั้ง 59 ชีวิต เป็นครั้งแรกที่เคยเดินทางโดยเครื่องบิน และการเดินทางออกต่างประเทศ การให้ประสบการณ์กับตัวนักศึกษาทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคม” โดยโครงการนี้ตอบโจทย์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย Hands On บัณฑิตนักปฏิบัติ และทักษะทางสังคม (Soft Skills)

ทางด้าน ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเดินทางไปยังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นการเปิดประสบการณ์โลกทัศน์สากล (Global mind-set) การเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลาย (multiculturalism) 4 สถานที่ในการใช้ชีวิตของนักศึกษาสามารถตอบโจทย์การเดินทางในครั้งนี้ได้ Da La Salle University Dasmarinas มหาวิทยาลัยที่ได้มี MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างกัน นอกจากนี้ที่นี่ติดอันดับหนึ่งในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งนักศึกษาจะได้ร่วมเรียนกับอาจารย์ที่นี่ และได้เข้าศึกษาดูงานตามสาขาวิชาต่างๆ โดยมีเพื่อนนักศึกษา DLSU เป็นคนดูแล ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้และตระหนักในเรื่องของภาษาอังกฤษ มีความตื่นตัวในเรื่องของภาษา ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัย และนำกลับไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ภูเขาไฟตาอัล (Taal Volcano) เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ การเรียนรู้ชีวิตวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ บ้านกึ่งพิพิธภัณฑ์ของประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เอมีลีโอ อากีนาโด (Emilo Famy Agvinaldo) ซึ่งเป็นนักปฏิวัติในการเรียกร้องเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากสเปน โดยปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่เมื่อ 100 ปีที่แล้ว โดยสภาพอย่างสมบูรณ์ อินทรามูรอส (Intramuros) เรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศาสนา การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมสมัยยุโรปกลาง และ ศูนย์การค้า SM mall of Asia ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองและเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์

ทางนายกองค์การนักศึกษา “โฟร์ท” นายศุภฤกษ์ น้ำทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน เพชราราชมงคลธัญบุรี ตนเองได้รับคัดเลือกมาจากการทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมา อนุกรรมการองค์การนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประธานชมรมกอลฟ์ราชมงคลธัญบุรี ในการเดินทางครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ นอกประเทศที่คุ้มค่ามาก ทำให้ตนเองกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของภาษา ได้เข้าดูงาน Da La Salle University Dasmarinas เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีมาก (Green University) จัดสรรที่จอดรถ เป็นสัดส่วน ทำให้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีมลพิษ ไม่ใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตนเองจะนำระบบดังกล่าวมาใช้ใน มทร.ธัญบุรี อาจจะเริ่มจากบริเวณขององค์การนักศึกษา “เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อนขยายไปบริเวณใหญ่ๆ” ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยมอบโอกาสให้ตนเองได้รับเลือกเป็นเพชรราชมงคลธัญบุรี “เมื่อเข้ามาอยู่ในบ้าน มทร.ธัญบุรีหลังนี้ การที่ได้ช่วยดูแลช่วยพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นการตอบแทนในฐานะของนักศึกษากิจกรรมครับ”

รองประธานสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี “แบงค์” นายปิยณัส ผุดผาด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า โอกาสที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นอกจากที่เข้ามาเรียนแล้ว การทำกิจกรรมจะให้ประสบการณ์ที่ดี ฝึกการทำงานเป็น ซึ่งตนเองเคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557 4 วัน 3 คืนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตื่นเต้นที่สุดในชีวิต เพราะออกนอกประเทศครั้งแรก จากการสังเกตและได้พูดคุยกับเพื่อน และได้มีโอกาสเข้าห้องเรียนกับคุณครูที่Da La Salle University Dasmarinas ภาษาอังฤกษสำคัญมาก ซึ่งเบื้องต้นต้องสื่อสารให้ได้ก่อนจะดีที่สุด นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่ ซึ่งตามห้างร้านต่างๆ กว่า 90 % จะใช้ถุงกระดาษ ทำให้รู้ว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

“เบสท์” นางสาวรัฐญา ซ้องม่วง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เล่าว่า ตั้งแต่เข้าสู่สนามบิน ภาษาอังกฤษ สำคัญมาก “ตัวกระตุ้นที่ทำให้ตนเองกลับไปที่ประเทศไทย จะศึกษา หรือเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม” นักศึกษาที่ DLSU เป็นมิตร พยายามตั้งใจฟังสิ่งที่ตนเองพูด ประทับใจเพื่อนมาก และยังได้เป็นไกด์พาตนเองและเพื่อนๆ อีก 58 ชีวิต ชมมหาวิทยาลัยฯ สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ดีมาก ต้นไม้เยอะมาก ตามหอพักนักศึกษาไม่มีศูนย์อาหาร มีการจัดโซนอาหาร ทำให้หอพักนักศึกษาสะอาด เพราะว่า ไม่มีขยะ ตนเองจะเลือกเอาระบบนี้มาใช้ยังคณะเทคโนโลยีการเกษตร ถ้าทางคณะทำได้จะช่วยลดขยะลงได้ ส่วนวิถีชีวิตของคนที่นี่ การดำรงชีวิตเหมือนคนไทย อากาศก็เหมือนประเทศไทย แต่จะเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และจากการสังเกตคือ น้ำเปล่าที่ใช้ดื่มจะมีราคาแพง เพราะว่า ประเทศตั้งอยู่บนเกาะ จึงต้องประหยัดน้ำ

เพชรวิชาการ “ลางสาด” นายธนภัทร สุจริตจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ได้รับการคัดเลือกมาจากโครงการ IC3 เกรดเฉลี่ยตนเองอยู่ที่ 3.6 ดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ ก่อนที่จะเดินทาง ได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษเตรียมตัว 84 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางกับเพื่อนๆ ทั้ง 58 ชีวิต เพชรราชมงคลธัญบุรี เป็นการฝึกประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่ามาก ได้ให้โอกาสในการเดินทางไปยังต่างประเทศ ฝึกการวางแผน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างสาขาวิชา และเพื่อนชาวสาธารณฟิลิปปินส์ “เป็นตัวแทนของเพื่อนในมหาวิทยาลัย ไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ ควรจะวางตัวดีๆ และวัฒนธรรมของชาวไทยไปเผยแพร่ยังต่างประเทศ”

“มายด์” นางสาวชาลียา แก้วประไพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า ตนเองชอบเรียนภาษาอังกฤษ จึงเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อต้องการจะพัฒนาตนเองในส่วนของภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เป็นโอกาสดีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี เพื่อออกไปพัฒนาภาษาอังกฤษยังต่างแดน ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารซึ่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถือเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในส่วนของภูมิศาสตร์และการดำรงชีวิตของผู้คนที่นี่ ลักษณะคล้ายกับเมืองไทยมาก ซึ่งได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวจะสะอาดและเคร่งครัดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ตนเองจะพยายามใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับเพื่อนในห้องเรียน เริ่มต้นการใช้ภาษา เพื่อเป็นการฝึกฝน”

เพชรราชมงคลธัญบุรี เพชรน้ำดีที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก เพชรกิจกรรม และ เพชรวิชาการ ล้วนเป็นนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ และวิชาการความรู้ ใช้ชีวิตยังต่างแดน เรียนรู้มุมมองนอกห้องเรียน ประสบการณ์ที่จะติดตัวเพชรราชมงคลธัญบุรี นำไปพัฒนาในการเรียนและการใช้ชีวิตต่อไป


Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics