พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคี เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 30, 2015 10:12
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "ธุรกิจเพื่อสังคม เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์อย่างไร" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงาน "ตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน: การรวมพลังไตรภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน" ซึ่งงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเยาวชน โดยเป็นโครงการต่อเนื่องตลอดทั้งปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยน้อมนำพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาดำเนินงาน ทั้งนี้ งานตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานรวมพลังไตรภาคีเพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน ซึ่งองค์กรหลักภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจได้ร่วมมือกับสภาฯ จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการระดมสรรพกำลังในภาคส่วนทั้ง ๓ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่องานพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติ การจัดงานครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยเป็นการสัมมนาระดับชาติ ซึ่งมีเนื้อหาในด้านการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาอาชีพและการพึ่งตนเอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม และเป็นการรวมพลังจาก ๓ ภาค ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้ง ๓ ด้าน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมความคิดเห็นจากไตรภาคี ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาอาชีพ การพึ่งตนเองและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม และเป็นการกำหนดแนวทางการระดมสรรพกำลังจากไตรภาคีในการสนับสนุนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้ง ๓ ด้านให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้เป็นช่องทางใหม่ในการสนับสนุนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้ง ๓ ด้านอย่างยั่งยืน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในยุคสมัยของประชาคมอาเซียน โดยการที่ ๓ ภาคส่วนที่สำคัญของสังคม รวมทั้งผู้ประกอบการทางสังคมที่เป็นสมาชิก Ashoka และกลุ่มเยาวชนที่ทำงานเพื่อสังคม มีโอกาสแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันเพื่อร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ สามารถสะท้อนความต้องการของเด็กและเยาวชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำของสมาชิกประชาคมอาเซียนรุ่นใหม่ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาฯ โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งที่ทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะและงานพัฒนาสังคมโดยรวม หน่วยงานภาคเศรษฐกิจที่สนับสนุนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็ก และเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน

"สำหรับการบรรยายพิเศษเรื่อง "ธุรกิจเพื่อสังคม เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์อย่างไร" กิจการเพื่อสังคมซึ่งริเริ่มและดำเนินการโดยภาคธุรกิจเป็นหลัก หรือภาคสังคมเป็นหลัก จะช่วยให้การทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องทั่วถึง และในที่สุดจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองและดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของตนเองได้ยั่งยืนต่อไป สำหรับการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนนั้น จะต้องเตรียมการอย่างไรประเทศของเราจึงจะมีความพร้อมและก้าวเข้าสู่ประชาคมได้อย่างสง่าผ่าเผยมีศักดิ์ศรี เป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่างรอบคอบ ซึ่งเรื่องเร่งด่วนประการหนึ่งคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศชาติในทุกๆด้าน เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องวางแผนงานร่วมกัน" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย


Latest Press Release

NIDA Poll โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป...

ซีอีเอ ผนึกภาครัฐ เอกชน เปิดตัว เชียงใหม่ดีไซน์วีค ดีไซน์เฟสทิวัลระดับนานาชาติ สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเชียงใหม่ ถึง 16 ธันวาคม นี้

- ซีอีเอ ชวนเที่ยว "เชียงใหม่ดีไซน์วีค" พบ การจัดแสดงนิทรรศการ อินสตอเลชั่น โชว์เคส เสวนา เวิร์กชอป จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด ฟรี! ทุกพื้นที่จัดงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดงาน...

ไปรษณีย์ไทย จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี ส่งสุขดี๊ดี แฮปปี้ 2 ต่อ แจกส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท รับมหกรรมช้อปปิ้ง 12.12

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมมหกรรมส่วนลดแห่งปี 12.12 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันเดียวเท่านั้น ลุ้นโชคสองต่อ รับโค้ดส่วนลด ทั้งช้อปปิ้งและค่าส่ง สูงสุด 15% ใช้สิทธิ์ได้ไม่อั้นนาน 12 วัน พร้อมชิงคูปองเงินสดสูงสุด 5,000 บาท ส่งท้ายปีเก่า...

สจล. ชวนร่วมงาน 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานประเพณี "4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36"มหกรรมกีฬาของนิสิตนักศึกษาชาวเกษตรครั้งยิ่งใหญ่โดย 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ...

เรือใบภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 32 ปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจัดขึ้น ณ บียอนด์ รีสอร์ท กะตะ ภูเก็ต ประกาศวันจัดงานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 33 วันที่ 1-7 ธันวาคม 2562

การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นการแข่งขันเรือใบอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งเอเชีย ดำเนินการแข่งขันปีที่ 32 สำเร็จอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

Related Topics