พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคี เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 30, 2015 10:12
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "ธุรกิจเพื่อสังคม เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์อย่างไร" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงาน "ตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน: การรวมพลังไตรภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน" ซึ่งงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเยาวชน โดยเป็นโครงการต่อเนื่องตลอดทั้งปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยน้อมนำพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาดำเนินงาน ทั้งนี้ งานตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานรวมพลังไตรภาคีเพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน ซึ่งองค์กรหลักภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจได้ร่วมมือกับสภาฯ จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการระดมสรรพกำลังในภาคส่วนทั้ง ๓ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่องานพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติ การจัดงานครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยเป็นการสัมมนาระดับชาติ ซึ่งมีเนื้อหาในด้านการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาอาชีพและการพึ่งตนเอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม และเป็นการรวมพลังจาก ๓ ภาค ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้ง ๓ ด้าน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมความคิดเห็นจากไตรภาคี ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาอาชีพ การพึ่งตนเองและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม และเป็นการกำหนดแนวทางการระดมสรรพกำลังจากไตรภาคีในการสนับสนุนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้ง ๓ ด้านให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้เป็นช่องทางใหม่ในการสนับสนุนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้ง ๓ ด้านอย่างยั่งยืน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในยุคสมัยของประชาคมอาเซียน โดยการที่ ๓ ภาคส่วนที่สำคัญของสังคม รวมทั้งผู้ประกอบการทางสังคมที่เป็นสมาชิก Ashoka และกลุ่มเยาวชนที่ทำงานเพื่อสังคม มีโอกาสแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันเพื่อร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ สามารถสะท้อนความต้องการของเด็กและเยาวชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำของสมาชิกประชาคมอาเซียนรุ่นใหม่ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาฯ โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งที่ทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะและงานพัฒนาสังคมโดยรวม หน่วยงานภาคเศรษฐกิจที่สนับสนุนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็ก และเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน

"สำหรับการบรรยายพิเศษเรื่อง "ธุรกิจเพื่อสังคม เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์อย่างไร" กิจการเพื่อสังคมซึ่งริเริ่มและดำเนินการโดยภาคธุรกิจเป็นหลัก หรือภาคสังคมเป็นหลัก จะช่วยให้การทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องทั่วถึง และในที่สุดจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองและดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของตนเองได้ยั่งยืนต่อไป สำหรับการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนนั้น จะต้องเตรียมการอย่างไรประเทศของเราจึงจะมีความพร้อมและก้าวเข้าสู่ประชาคมได้อย่างสง่าผ่าเผยมีศักดิ์ศรี เป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่างรอบคอบ ซึ่งเรื่องเร่งด่วนประการหนึ่งคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศชาติในทุกๆด้าน เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องวางแผนงานร่วมกัน" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: TCL มอบรางวัลผู้โชคดี ในแคมเปญ TCL คลายร้อน

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายทอมมี่ หยาง (Tommy Yang) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) นายจาง บ่อเฟิง (Zhang Bofeng) ผู้จัดการฝ่ายซัพพลาย เชน เครื่องปรับอากาศ (ที่ 2 จากขวา) และนายเดวิด ดิง (David Ding) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ที่ 2...

ระเบิดศึกแล้ว ! วีลแชร์ยัดห่วงหญิงชิงแชมป์โลก น่าเสียดาย สาวไทย ประเดิมพ่าย แอฟริกาใต้

การแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี รายการ " IWBF 2019 U25 Women's Wheelchair Basketball World Championships" มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี...

อูโบลท์ จัดเกมอีเทนนิสให้นักเทนนิสในแบรนด์ผ่อนคลายก่อนลงแข่งศึกเฟรนช์โอเพ่น

อูโบลท์ (Hublot) จัดการแข่งขันอี-เทนนิส โดยมีซิโมนา ฮาเล็ป นักเทนนิสเจ้าของแชมป์เฟรนช์โอเพ่น 2018 ร่วมด้วยเอลินา สวิโตลินา, คาโรลินา พลิสโควา และบอร์นา โชริช มาร่วมเล่นเกมนัดกระชับมิตรแบบส่วนตัวครั้งนี้ด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นก่อนการแข่งขันเฟรนช์โอเพ่น...

#กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เติมฝัน ปันสุข ครั้งที่ 3 ประชาชนและเยาวชน ตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมคึกคักที่สวนรถไฟ

ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์ เติมฝัน ปันสุข ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด สีสันแห่งความสุข "Colors of happiness" โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ...

กบข. เปิดตัวศูนย์ข้อมูลการเงินต่อยอดยุทธศาสตร์สมาชิกคือศูนย์กลาง

กบข. ประสบความสำเร็จจากหลากหลายโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ "สมาชิกคือศูนย์กลาง" (Member Centric) ประกาศเดินหน้าต่อยอดด้วยศูนย์ข้อมูลการเงิน โครงการใหม่ล่าสุดภายใต้สโลแกน "เป็นที่พึ่งของสมาชิกเมื่อต้องตัดสินใจทางการเงิน" พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ ยกระดับสู่...

Related Topics