พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ควบรวม 3 องค์กรเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 20, 2015 17:44
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ควบรวม 3 องค์กรเดิม คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และสถาบันวิจัยยาง (สวย.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจใหม่ภายใต้ชื่อ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คุมงานยางพาราครบวงจร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้เกิดรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่ คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือ Rubber Authority Of Thailand (RAOT) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยดำเนินงานในรูปแบบองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ กยท. เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการยางพาราของประเทศครบวงจรทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรม งานวิจัยและงานวิชาการ รวมถึงการพัฒนาเกษตรกร เตรียมพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน และผู้นำตลาดยางในอนาคต

ในช่วงเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของ กยท. ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ขณะเดียวกันยังต้องเตรียมยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรใหม่ให้สอดคล้องรับกับนโยบายแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบของรัฐบาล รวม 16 โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ จะมีการจัดการกองทุนพัฒนายางพาราของ กยท. โดยมีเป้าหมายจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อ 6 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1.ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กร 10% 2.ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัย ยางพารา 5% 3.ใช้เพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 40% 4.ใช้เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศพัฒนาระบบตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ 35% 5.เป็นสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 7% 6.ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง 3% ซึ่ง กยท. จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง อุตสาหกรรมยางพารา และเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศด้วย


Latest Press Release

กยท. จัดพิธีรับมอบคู่มือ FSC เล่มแรกในไทย พร้อมส่งไม้ต่อสู่เกษตรกร เตรียมเพิ่มเป้าขยายสวนยางมาตรฐาน FSC ทั่วประเทศ

กยท. จัดพิธีรับมอบ “คู่มือการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) สำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย” คู่มือเล่มแรกในไทย จาก สกสว. และ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อส่งไม้ต่อชาวสวนยาง เน้น...

เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพ กับ APO Program

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) ขอเชิญผู้สนใจ ผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการ APO...

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 8 คน ให้กับบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า...

สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และเยาวชน ประชาชนที่ว่างงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดพิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 โดยสถาบันฯ ได้รับสมัครเยาวชน ประชาชนที่ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้าง...

ช่อง 5 รุกจัดประเด็นด้านเศรษฐกิจกับการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ติดตามได้ทุกช่วงข่าวในเดือนมิถุนายนนี้

ช่อง 5 รุกการนำเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจกับการฝ่าวิกฤติช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเกาะติดการรายงานข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำเสนอทุกความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายด้าน...

Related Topics