อำนวย เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หวังเพิ่มทักษะผู้สอบบัญชี และเสริมความเข้มแข็งพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 20, 2015 12:41
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ไทย โดยมีภารกิจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี รวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การเสริมสร้างศักยภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีสหกรณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้มีการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพที่ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้มีความก้าวหน้าและช่วยยกพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้เติบโตต่อไป

นายวิณะโรจน์ ทรัพยส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การอบรมผู้สอบบัญชีระดับ ๕ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ความมีคุณธรรม จริยธรรม การบริหารสำนักงาน การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริต การเฝ้าระวังเตือนภัยจากแหล่งต่างๆ การแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน รวมทั้งเป็นโอกาสที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นอกเหนือจากกรอบวัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการดำเนินการที่ผิดกฎหมายต่างๆ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาจากปัญหางานสอบบัญชี อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีระดับ 5 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 จำนวน 50 คน


Latest Press Release

#ประภัตร ไฟเขียว ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เร่งสำรวจเมล็ดพันธุ์-พื้นที่ หวังดันชาวนาปลูกข้าวพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ เจาะตลาดต่างประเทศ

'ประภัตร' ไฟเขียว ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เร่งสำรวจเมล็ดพันธุ์-พื้นที่ หวังดันชาวนาปลูกข้าวพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ เจาะตลาดต่างประเทศ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน...

ทีโอที เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ สุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยศรัทธาประชารัฐ ผ่าน TOT Mobile

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัทพ์เคลื่อนที่ TOT Mobile ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "สุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยศรัทธาประชารัฐ"...

คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ดูงานการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ดูงานการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี (13 กุมภาพันธ์ 2563) ณ บ้านหินกอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วย...

ประสานขอความร่วมมือแก้ไขความเดือดร้อนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. เปิดเผยตามที่คอลัมนิสต์นำเสนอบทความ ระบุตั้งแต่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี ส่งผลให้ถนนรามคำแหง บริเวณแยกลำสาลี รวมถึงบริเวณปากซอยรามคำแหง 93 และ 95...

กทปส. เดินหน้าหนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการสารสนเทศชาวเขา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การติดต่อสื่อสารและ การพัฒนาระบบงานต่างๆ รวมถึงการสร้างและพัฒนาระบบต่างๆ เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น กทปส. ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา...

Related Topics