อำนวย เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หวังเพิ่มทักษะผู้สอบบัญชี และเสริมความเข้มแข็งพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 20, 2015 12:41
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ไทย โดยมีภารกิจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี รวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การเสริมสร้างศักยภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีสหกรณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้มีการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพที่ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้มีความก้าวหน้าและช่วยยกพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้เติบโตต่อไป

นายวิณะโรจน์ ทรัพยส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การอบรมผู้สอบบัญชีระดับ ๕ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ความมีคุณธรรม จริยธรรม การบริหารสำนักงาน การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริต การเฝ้าระวังเตือนภัยจากแหล่งต่างๆ การแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน รวมทั้งเป็นโอกาสที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นอกเหนือจากกรอบวัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการดำเนินการที่ผิดกฎหมายต่างๆ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาจากปัญหางานสอบบัญชี อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีระดับ 5 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 จำนวน 50 คน


Latest Press Release

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง เย็บหน้ากากผ้า แจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์ตรัง

วันนิ้ (27 มีนาคม 2563) ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำหน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น จากการร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบให้กับแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์...

ธนาคารไทยพาณิชย์รวมใจสู้ภัยไวรัส COVID-19 ร่วมบริจาคให้ 5 โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ธนาคารไทยพาณิชย์ขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก...

"มนัญญา" กำชับอ.ส.ค.จัดตั้งจุดคัดกรองในสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้...

กยท. เร่งประสานมาเลเซีย เปิดด่านส่งออกปาดังเบซาร์ หวังเพิ่มช่องทางการส่งออกให้ผู้ประกอบการยางพารา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ประเทศมาเลเซียมีการควบคุมการเข้าออกประเทศ และมีการปิดด่านนำเข้าและส่งออก โดยเริ่มตั้งวันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดย กยท. ได้เร่งหารือกับสถานกงสุลมาเลเซีย...

เขตพร้อมสนับสนุนจุดตรวจคัดกรอง ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ 12 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป...

Related Topics