เชฟรอน ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย สานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 14:06
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--เชฟรอน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 2" โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมุ่งเน้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 200 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่งในเขตจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมทิพปุระ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์เปิดเผยว่า "โครงการ "คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Caltex Energy for Learning" ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของคาลเท็กซ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย ที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคมเพื่อการเรียนรู้ของไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมาโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน" ได้มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนในระดับชั้น ม. 1 และ ม. 2 จำนวน 622 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส 31 แห่งในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งนับได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ทั้งคณะครู นักเรียน นักศึกษา เจ้าของสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ และพนักงานอาสาสมัครจากคาลเท็กซ์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รวมถึงลูกค้าผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันกับคาลเท็กซ์ ก็จะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาอีกด้วย"

"ในปี 2558 นี้ ทางบริษัทฯ จึงได้สานต่อโครงการ "คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2" โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพ และประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนไทย ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงงานมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ผ่านเนื้อหาสาระ สำคัญ 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 และ ม. 2) จำนวน 200 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส10 แห่งในจังหวัดสระแก้วในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม 2558 ซึ่งตัวแทนนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การทำและนำเสนอโครงงาน ก่อนจะไปถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อจัดทำโครงงานมาประกวดชิงทุนการศึกษาซึ่งจะมีการตัดสินและมอบรางวัลกันในช่วงปลายปี"

"โครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน มีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและศักยภาพ กระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการนำเสนองาน ฯลฯ รวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับนักเรียนที่มาร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งในแต่ละปีพนักงานคาลเท็กซ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับนโยบายและจริยธรรมของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" นายซาลมานกล่าว

ด้าน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า "โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 2" นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสถาบันคีนันแห่งเอเซียในฐานะผู้บริหารโครงการ ได้นำประสบการณ์จากการบริหารโครงการในปีแรก มาพัฒนาและปรับปรุงโครงการในปีที่ 2 โดยจะยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร พร้อมกับการจัดอบรมครูผู้สอน ให้สามารถแนะนำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน หรือ Project-based Learning ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนมาไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมของตนเองได้อย่างเหมาะสม"

"โครงการ "คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 2" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจหลักของการดำเนินงานของคีนัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับเยาวชนไทยในการก้าวข้ามความท้าทาย ในขณะที่ประเทศกำลังก้าวสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปลายปี 2558 นี้อีกด้วย" นายปิยะบุตร กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics