ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Cultural Center

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 15:26
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนASEAN Cultural Center

ไทยเปิดศูนย์”วัฒนธรรมอาเซียน”แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีชีวิตแห่งแรกในอาเซียน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ให้พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) เพื่อขับเคลื่อนความเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ที่มีชีวิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ของประเทศกัมภูพา . เมียนมาร์ และเวียนดนาม เลขาธิการอาเซียน ทูตานุฑูตประจำประเทศไทย ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาว จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ภายใต้ประชาสัมคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประชาสัมคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวไทย และชาวอาเซียนที่จะครบ 48 ปี นับจากการการสถาปนาอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 นี้ โดยสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ที่เน้นการให้ความรู้ และกระบวนการเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับเทคโนโลยีอันสนุกสสาน

รวมทั้งมีการจัดแสดงมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าที่สั่งตรงจากประเทศสมาชิกอาเซียน และยังเป็นเวทีแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาติสมาชิกอื่นๆในการตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอาเซียนขึ้น ในประเทศของตนโดยในการริเริ่มศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอาเซียนแห่งแรกแห่งนี้ มีจุดเด่นที่การจัดนิทรรศกาลถาวรที่มีชีวิตใน 6 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 การนำเสนอสารคดีสั้นเรื่อง”เราอยู่ร่วมกัน ”(The Meting Pol of ASEAN Cultural) เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมร่วมอันน่าตื่นตาของอุษาคเนย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่อง ของ”ตากับหลาน” สร้างความรู้และความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับผู้ที่มาเยือน โดยจัดแสดงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลประชาคมอาเซียนชุด “ผูกพันหนึ่งเดียว” (We are ASEAN) ที่ร้อยเรื่องเหตุการณ์สำคัญด้านสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเป็นพื้นที่จัดแสดงข้อมูลดิจิตอลผ่านจอผลงานขนาดใหญ่ (Video Wall) ควบคุมการแสดงผลที่จอ Touch Screen

ส่วนที่ 3 “เที่ยวไปในอาเซียน” ( The ASEAN Street) เป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบล่าสุดมาสร้างประสบการณ์สัมผัสวัฒนธรรม ทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับได้เข้าไปยืนอยู่บนท้องถนน แห่งวัฒนธรรมของ 10 ประเทศในอาเซียนอย่างแท้จริง เริ่มจากโซน มรดกของเรา เป็นการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนด้วยเทคนิค Interactive การเผยให้เห็นถึงเบื้องหลังความเป็นมาและกระบวนการทางวัฒนธรรมก่อนจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นงาน รวมทั้งจัดแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วม ของประเพณีสำคัญๆ ในแต่ละท้องถิ่นของอาเซียนโซน

ส่วนที่ 4 นิทรรศการ หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง (Temporary Exhibition ) นำเสนอเรื่องราวของการฟ้อนข้าว แห่งอาคเนย์ และจะมีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมในแง่มุมใหมๆ สลับสับเปลี่ยนกันไป

ส่วนที่ 5 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ “เรียนรู้ในสวน” ( ASEAN E-Library Park ) ที่สามารถเข้าชมได้จากเว็ปไซต์ www e-library-acc.com ซึ่งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในบรรยากาศสวนสาธารณะที่มีฉากหลังเป็นมรดกโลกแห่งความภาคภูมิใจร่วมกันของอาเซียน

ส่วนที่ 6 ห้องปฏิบัติการวัฒนธรรม”ชวนกันสร้างสรรค์” (Cultural Knowledge Lab) เป็นพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบให้คล้ายกับเรือนกระจกโปร่งใส โดยสามารถปรับให้เหมาะกับรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของอาเซียน บนพื้นฐานแห่งการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนฑธรรมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในภูมิภาค

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูต ประเทศสมาชิกอาเซียน และโบราณวัตถุจากกรมศิลปากร ทำให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนกลายเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้กับเยาวชนนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไป

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารหอศิลป์ราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดบริการให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 -17.00น.หยุดวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โท.092-248-2429 E-Mail webmaster@m-culture.go.th

โดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จะประกอบไปด้วยพื้นที่นิทรรศการและห้องจัดแสดงที่มีรูปแบบการนำเสนอเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยทั้งหมด ๖ ส่วน / ส่วนที่ ๑ “เราอยู่ร่วมกัน” ส่วนที่ ๒ “ผูกพันหนึ่งเดียว” ส่วนที่ ๓ “เที่ยวไปในอาเซียน” ส่วนที่ ๔ “หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง” ส่วนที่ ๕ “เรียนรู้ในสวน” ส่วนที่ ๖ “ชวนกันสร้างสรรค์

“ และเมื่อทุกประเทศของสมาชิกกลุ่มอาเซียนเริ่มเดินก้าวเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั่นหมายถึงพรมแดนด้านวัฒนธรรม จะถูกเปิดอย่างเสรีเพื่อต้อนรับประชากรอาเซียน ให้ได้เรียนรู้ความงดงามด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิก และในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจะเปิดอย่างเป็นทางการ และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของ ๑๐ ชาติสมาชิก” ศ.ดร.อภินันท์ กล่าว

ศ.ดร.อภินันท์ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ และเชื่อมโยงการพัฒนาการด้านการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้เป็นหนึ่งในเสาหลักของประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน โดยกิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ จะเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอาเซียน โดยนำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติอาเซียน มานำเสนอในรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการ

ทั้งนี้กิจกรรมจะมี ทั้งรูปแบบทัศนศิลป์ การแสดง วรรณกรรม และภาพยนตร์ เน้นกิจกรรมที่มีชีวิต รวมไปถึงการนำโบราณวัตถุบางส่วน จากกรมศิลปากรมาเผยแพร่ เป็นกิจกรรมหมุนเวียนไปในแต่ละเดือน อาทิการจัดกิจกรรมสัปดาห์หมอลำอาเซียน โดยจัดการแสดงหมอลำ จากประเทศอาเซียนที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ และการทำนุบำรุงรักษาหมอลำอาเซียนให้คงอยู่

สำหรับนิทรรศการต่างๆ ที่จะหมุนเวียนนั้น เป็นการแสดงของแต่ละประเทศเพื่อนบ้าน สลับกันไป ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง การนำศิลปะการแสดงประเภทวรรณกรรม เช่น เรื่องอิเหนาของอินโดนีเซียมาถ่ายทอดถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ของไทย-อินโดนีเซีย เป็นต้น การจัดกิจกรรมสารัตถะ ทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์อาเซียนร่วมสมัย

อย่างไรก็ตามสถานที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ในอนาคต

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจะแบ่งพื้นที่เป็นห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล สร้างแรงบันดาลใจเพิ่มเติม โดยจะมีการติดตั้งชุดนิทรรศการรวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้ ที่จะประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ที่ออกแบบให้มีความสมดุลของเนื้อหา เป็นนิทรรศการที่นำเสนอในรูปแบบที่มีความทันสมัย พร้อมพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน ที่จะเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่ขึ้น เป็นส่วนปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรม ( The Knowledge Lap )

มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน มีจัดการสัมมนา ในหัวข้อต่างๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับอาเซียน เพื่อนำไปสู่บทบาทในการเชื่อมโยงประเทศอาเซียน และพัฒนาศักยภาพในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีดุลยภาพ มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร เป็นการจำลองบรรยากาศท้องถนนของอาเซียน หรือถนนสายวัฒนธรรมอาเซียน ( The ASEAN Street ) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงนิทรรศการต่างๆ ที่มีเรื่องราวอันหลากหลายเกิดขึ้นในแต่ละมุมเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ชมสามารถเลือกเดินชมนิทรรศการ และสัมผัสบรรยากาศของแต่ละวัฒนธรรมร่วมผ่านเทคนิค Interactive ได้ตามอัธยาศัย

โดยมีชุดนิทรรศการต่างๆดังนี้ คือ ชุดนิทรรศการวัฒนธรรมร่วมอาเซียน ( The ASEAN Cultural Collection . หน้าต่างอาเซียน ( The ASEAN Windows ) , วิถีอาเซียน ( The ASEAN Ways ) ,การแต่งกายสไตล์อาเซียน ( The ASEAN National Costumes ) และ โอชาอาเซียน ( The ASEAN Dishes ). เป็นต้น


Latest Press Release

สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางสวนสวยกับเชฟมิชลินสตาร์ เฮนริค อูล-แอนเดอร์เซน

ห้องอาหารสระบัว บาย กิน กิน นำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพในรูปแบบมังสวิรัติ เปิดให้ลิ้มลองในวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ศกนี้ เชฟมิชลินสตาร์ เฮนริค อูล-แอนเดอร์เซน เชฟที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของห้องอาหารสระบัว บาย กิน กิน...

กลับมาอีกครั้ง งานมหกรรมหนังสือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก!

งานนี้ได้รวมหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพใหม่เอี่ยมกว่าล้านเล่ม ด้วยราคาลดสูงสุด 50-90 % เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดงาน Big Bad Wolf Book Sale...

ภาพข่าว: เอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะอนาคตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

นายเคลวิน แทน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับ (ซ้าย-ขวา) นางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด...

ภาพข่าว: เปิดจำหน่ายแว่นตาแบรนด์ดังระดับโลก FLAIR จากเยอรมนี สู่ประเทศไทยครั้งแรก โดย บริษัทอายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด

ครั้งแรกในประเทศไทย : คุณประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายแว่นตาแบรนด์ดังระดับโลก พร้อมด้วย Mr. Sven Reib (มร.รีอิป) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกเตอร์ ยูเจน เน็ต จำกัด (Flair) และ คุณสาวิตรี...

เอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะอนาคตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ประกาศเปิดตัวโครงการ "Bank on a Bright Career with HSBC" ระยะเวลา 1 ปี เริ่มธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนของธนาคารเอชเอสบีซี...

Related Topics