กลไกป้องกันและขจัดการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 26, 2015 09:44
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--BRAINASIA COMMUNICATION

ในงาน”สปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช. “ จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 ประเด็น และ 6 วาระพัฒนา แก่รัฐบาลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557นั้น คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ชงแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ “3 ป.” ปลูกฝัง ป้องกันและปราบปราม ชูโครงการคนไทยไม่โกง 3 แนวทาง 7 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม เสนอปรับใหญ่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาคอขวด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตั้งศาลคดีทุจริตและติดตามเอาทรัพย์สินที่ถูกโกงไปกลับคืนมาและเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว ส่วนมาตรการป้องกัน เน้นสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ปรับแก้กฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้สะดวกละรวดเร็วขึ้น และมีส่วนในการตรวจสอบอำนาจรัฐ

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ในการนำเสนอประเด็นปฏิรูปประเทศไทย ในด้านกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบังคับใช้กฎหมาย วิทยากรจากคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รายงานว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเหมือนมะเร็งร้ายที่กัดกิน และสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับประเทศชาติ ปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท และที่ประเมินไม่ได้อีกมหาศาล อีกทั้งแพร่หลายไปทั่วทุกระดับทุกวงการ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับคะแนนที่ต่ำมาโดยตลอด จึงจำเป็นต้องมีแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ออกแบบพิมพ์เขียวการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยมีหลักยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1?. ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เพื่อปฏิรูป “คน” ให้มีจิตสำนึกและสร้างพลังร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 2. ?ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อปฏิรูประบบและองค์กรเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 3?. ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีประสิทธิภาพ

ในด้านการปลูกฝัง กรรมาธิการฯเสนอให้ใช้ยุทธศาสตร์ “คนไทยไม่โกง” 3 แนวทาง 7 กลุ่มเป้าหมายโดย?ยุทธศาสตร์ “คนไทยไม่โกง” เป็นแนวคิดที่มี “คน” เป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหา คน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา เพราะถ้าคนในสังคมส่วนใหญ่มีจิตสำนึกที่ดี ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน การทุจริตคอร์รัปชันก็จะเกิดขึ้นได้ยาก ใครที่ทุจริตโกงกินก็จะถูกรังเกียจและลงโทษทางสังคม (Social sanction) ทำให้ไม่มีที่ยืนในสังคม นอกจากนั้นต้องแก้ที่วิธีคิดของคนโดยตรง ให้คนมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการยั่วยุให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น “คนไทยไม่โกง” ที่นอกจากตนเองไม่โกงแล้ว ยังจะไม่ยอมให้ผู้อื่นโกงอีกด้วย

สำหรับกรอบการขับเคลื่อน “คนไทยไม่โกง” ประกอบด้วย 3 แนวทาง 7 กลุ่มเป้าหมาย โดยในส่วนที่เป็นแนวทาง?สามแนวทาง ได้แก่ 1.?สร้างจิตสำนึกที่ตัวบุคคล เริ่มต้นทำให้คนมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง รู้ผิดชอบชั่วดี อะไรควรทำไม่ควรทำ ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน 2.?สร้างเครือข่ายและกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนที่มีจิตสำนึก ให้มีระบบและกลไกให้ปัจเจกบุคคลที่มีจิตสำนึกได้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างพื้นที่ให้คนดีมีที่ยืนในสังคม 3.?สร้างพลังคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมในภาพใหญ่ ด้วยการส่งเสริมและสร้างกลไกบางประการที่ทำให้เครือข่ายของผู้ที่มีจิตสำนึกรักความถูกต้องนี้มีพลัง เป็นกลไกตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะ สร้างพลังต่อต้าน และลงโทษทางสังคมต่อผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น

ส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักในการปฏิรูป 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ?เด็กและเยาวชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และพรรคการเมือง ?ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนประชาสังคม และประชาชนทั่วไป

ในส่วนยุทธศาสตร์ในการปราบปราม จำเป็นต้องมีการเร่งรัด และพัฒนากระบวนการการทำงานขององค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันควร สามารถเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

“กระบวนการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและคดี ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนำคนผิดมาลงโทษได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ต้องลดภาวะคอขวด โดยเพิ่มบทบาทของสำนักงานป.ป.ช.ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและคดีให้มากขึ้น และจะต้องจับปลาตัวใหญ่ให้ได้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่น ๆ”

นอกจากนั้นควรมีการจัดตั้งศาลคดีทุจริต และตรากฎหมายติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริตด้วย เพื่อให้สามารถลงโทษคนโกงได้ในเวลาที่ไม่ชักช้า และสามารถติดตามทรัพย์สินที่โกงไปได้ ไม่ว่าจะตกไปอยู่ในมือใคร หรือจะนานแค่ไหนก็ตาม

สำหรับยุทธศาสตร์การป้องกัน เน้นการปฏิรูปด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเสมือนสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคมโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องมีหลักธรรมาภิบาล อาทิเช่น การสร้างความโปร่งใสในการกำหนดกฎเกณฑ์กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล การเสริมสร้างกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการขจัดโอกาสการทุจริตด้วยการตรวจสอบ จับกุม ลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง

“ความโปร่งใส และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะโดยสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐจะช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตได้มาก เพราะถึงที่สุดแล้ว ถ้าประชาชนพลเมืองไม่ยอม การทุจริตก็จะเกิดขึ้นได้ยาก”


Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics