ขจัดความเหลื่อมล้ำและส้รางความเป็นธรรมในสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 26, 2015 13:29
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--BRAINASIA COMMUNICATION

ในงาน “สปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช.” จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 ประเด็น และ 6 วาระพัฒนา แก่รัฐบาลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ เดินหน้าปฏิรูป ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้พี่น้องคนไทยทุกคนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพสร้าง “ความตื่นรู้” ให้แก่ประชาชนให้มีความกระตือรือร้น สำนึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางเพื่อการจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชนร่วมกับคณะทำงานในระดับพื้นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีการใช้แพทย์แผนไทยและมีส่วนร่วมในการสืบทอดคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาคมอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระดับพื้นที่และประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ได้ชี้แจงว่า การขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ในการดำเนินการอยู่ตรงกลางจะต้องมียุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพราะมีความเชื่อว่าพื้นที่นั้นเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ความเหลื่อมล้ำ รวมถึงงบประมาณกระจายอำนาญ การสร้างความเข็มแข็งภาพพลเมือง อันนี้จะเป็นพื้นฐานหลักที่จะแก้ความเหลื่อมล้ำได้

นางอัญชลี ชวนิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้ามองในมุมมองของเศรษฐกิจการปฎิรูปภาคเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดไม่ใช่จะหมายความว่าเรื่องความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่จะเป็นเรื่องของการขจัดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

การจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้ คุณต้องหาการเกิดเป็นเล็ก เป็นกลาง เป็นใหญ่ เวลาพูดถึงการประกอบการ เราจะยึดสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคง จะต้องมีวิทยากรเข้าไปดูแลอย่างเหมาะสม ปัจจุบันก็จะมีหน่วยงาน หรือ องค์กรเข้ามาดูแลและมีกฎหมายต่างคอยคุ้มครองส่งเสริมพัฒนามาโดยตลอด จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะมีกลุ่มหนึ่ง จะเหมือนไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่างชัดเจน สรุปได้ว่า SME มีความสำคัญต่อประเทศ แต่ในปัจจุบันพบว่าของเรายังมีขนาดจิ๋ว ที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเกณท์ ที่ได้รับการดูแลโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ตรงที่อยากจะชี้แนะก็คือภาพที่เราต้องให้ความสำคัญมาก็คือ ภาคส่งเสริมเราจะเห็นว่า ในภาคเกษตรเองมีขึ้นจดทะเบียนแค่ประมาณ 34,000 รายเท่านั้น แต่ว่ามีตัวเลขที่เกี่ยวกับภาคเกษตรที่เราจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ ทำให้คนที่มีความยากจนอยู่ในเกณท์รายได้ต่ำ กลุ่มเกษตรกรถือเป็นกลุ่มที่คณะเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราสามารถมาดูแลในเรื่องของภาคเกษตร ซึ่งปัจจุบันก็มีเกษตรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน หลักการของการพัฒนา ลูกบ้านเป็นสิ่งสำคัญ ควรกำหนดไปเลยว่าวันนี้เราควรส่งเสริม SME กำหนดให้เป็นวาระ เพื่อให้เกิดใหม่ ให้เติบโตและเพื่อให้ยั่งยืน เพราะฉะนั้น นโยบายของภาครัฐจึงสำคัญ ส่วนการทำเกษตรก็ไม่ควรทำเฉพาะแต่เกษตรแต่ต้องเสริมให้เป็นเกษตรแปรรูป

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กล่าวว่า จะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถคุ้มครองตัวเองได้ เช่นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถตัดสินใจและรู้ข้อมูลต่างๆที่สำคัญ เพื่อการหลักเหลี้ยงสิ้นค้าอันตราย การบอกหรือเปิดเผยข้อมูลเหล่าจะทำให้ผู้บริโภคมีพลัง ที่จะใช้เงินหรือทรัพย์ของตัวเองไปสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ หรือสนับสนุนทุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการที่ดี และนี่เป็นสิ่งที่ 2 ที่สภาปฎิรูปได้ดำเนินการ เราจะมีกฎหมายที่สำคัญมากที่ได้ผ่านการเห็นชอบของสภาปฎิรูปก็คือกฎหมาย เตือนภัยสินค้าอันตรายสำหรับผู้บริโภค

ส่วนที่3 การซื้อสินค้าขาดคุณภาพ กลไกลการร้องเรียน กลไกลการเยียวยา กลไกลที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคจะมีหน่วยงานที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างไร หน่วยงานของรัฐจะร่วมไม้ร่วมมือกัน ในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไร การบูรณาการงานรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐจะเปิดขึ้นได้อย่างไร ที่สำคัญได้จัดทำกฎหมายขึ้นมา 1 ข้อ ที่ต้องการให้ช่วยการสนับสนุนเพราะว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาทุกข์ร้อนแล้ว เพราะว่าสินค้าใหม่ทุกรายการถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาแล้วชำรุดบกพร่องเราก็มือเงื่อนไขว่าถ้าคุณซื้อมาแล้ว ซ้อม 2 ครั้งแล้วมันไม่ดีขึ้น ให้เปลี่ยนสินค้าใหม่ได้เลย เรียกว่าความรับต่อสินค้าที่ชำรุดบกพร่องก็คือสิทธิใดๆของผู้บริโภคสินค้า เพราะตอนนี้ผู้บริโภคทุกข์ยากเมื่อเจอสินค้า ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อย จนถึงเรื่องใหญ่ๆซื้อบ้าน ซื้อคอนโด คนรวยก็เจอ คนจนก็เจอ ไม่ว่าใครเป็นผู้บริโภคก็ต้องเจอ และน่าจะมีกองทุนที่เยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคที่เข้าไปดูแลส่วนต่างๆที่เสียหาย งดจ่ายใต้โต๊ะให้ความสำคัญกับผู้บริโภค

อีกทั้งมุ่งเน้นสร้างเสริม ป้องกัน ขจัดภัยคุกคามด้านสุขภาพ ปรับการบริหารโดยจัดตั้งคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การบริหารกองทุน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนปัญหาสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ภายใต้สร้างความยั่งยืนในระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพครอบคลุมทุกคนบนแผ่นดินไทย

นายแพทย์ สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ กล่าวว่า ในระบบสุขภาพประเทศไทยเรามีต้นทุนค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางในการปฎิรูป มีการปฎิรูปมาแล้วหลายครั้งเพราะฉนั้นต้นทุนที่ดีเหล่านี้ก็จะเป็นฐานสำคัญกับความคิดกับความคิดรูปแบบของการปฏิรูปอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นอีกมากมายดังนั้นกรรมมาธิการปฎิรูปได้เสนอต่อหน้าสภาปฎิรูปด้วยกัน 2 ครั้ง ทั้งภาคเล็กภาคใหญ่และเป็นภาคย่อยในประเด็นของการปฎิรูปให้รู้ชี้ชัดเจนแนวคิดสำคัญในระบบบริการเราใช้คำว่า การปฎิรูประบบบริการสุขภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อย่างน้อยที่สุดสอดคล้องกับทิศทางใหญ่ ระหว่างประเทศ ระบบที่จะเป็นทางการก็คือ ระบบที่อยู่ใกล้และเข้าถึงง่ายต่อพี่น้องประชาชน เป็นฐานใหญ่ของตัวระบบบริการ ระบบบริการ เป็นตัวเชื่อมระหว่างสิ่งที่อย่างเห็น อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการดูแลตนเอง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า จริงหรือไม่การเป็นคนไข้ต้องอดทน คุณสารี พูดมาว่าความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นจากความไม่รู้ เกิดจากความกลัว เกิดจากความอ่อนน้อมท่อมตนของคนไทย คนไทยเราไม่กล้าที่จะไปทวงสิทธิที่ตนนั้นมีอยู่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น การปฎิรูประบบบริการจะทำให้ความเหลื่อมล้ำ 10000 ระดับจะหายไป นั้นคือความเหลื่อมล้ำในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำความแตกต่างไป สิ่งเหล่านี้กระทรวงสาธารณะสุขทราบหรือไม่ราชการระดับสูงรู้หรือไม่ว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป

เมื่อเจ็บป่วยเข้าไปรับการบริการก็จำเป็นที่จะต้องส่งต่อเป็นขั้นๆไปจากระบบซึ่งก็จะต้องทำให้เกิดความความเรียบร้อบไร้รอยต่อเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับบริการในจุดต่างๆเหล่านี้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

“ดูแลแต่แรก ทุกเรื่องต่อเนื่อง เบ็ดเสร็จ
ผลสำเร็จ ด้วยเครือข่ายมุ่งหมาย ไร้รอยต่อ
ถักทอ ด้วยทีมหมอครอบครัวสร้างตัว ด้วยเอกลักษณ์ชาติ
องอาจแพทย์แผนไทยร่วมใจบริหารจัดการ
ผสานการเงินที่ยั่งยืน จุดยืน “สร้างนำซ่อม”
กลมกล่อม ทุกนโยบาย จุดหมายสู่ Self care
ดูแลด้วยหัวใจ เพื่อคนไทย มีสุขภาพดี”

Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics