ขจัดความเหลื่อมล้ำและส้รางความเป็นธรรมในสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 26, 2015 13:29
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--BRAINASIA COMMUNICATION

ในงาน “สปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช.” จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 ประเด็น และ 6 วาระพัฒนา แก่รัฐบาลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ เดินหน้าปฏิรูป ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้พี่น้องคนไทยทุกคนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพสร้าง “ความตื่นรู้” ให้แก่ประชาชนให้มีความกระตือรือร้น สำนึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางเพื่อการจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชนร่วมกับคณะทำงานในระดับพื้นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีการใช้แพทย์แผนไทยและมีส่วนร่วมในการสืบทอดคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาคมอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระดับพื้นที่และประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ได้ชี้แจงว่า การขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ในการดำเนินการอยู่ตรงกลางจะต้องมียุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพราะมีความเชื่อว่าพื้นที่นั้นเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ความเหลื่อมล้ำ รวมถึงงบประมาณกระจายอำนาญ การสร้างความเข็มแข็งภาพพลเมือง อันนี้จะเป็นพื้นฐานหลักที่จะแก้ความเหลื่อมล้ำได้

นางอัญชลี ชวนิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้ามองในมุมมองของเศรษฐกิจการปฎิรูปภาคเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดไม่ใช่จะหมายความว่าเรื่องความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่จะเป็นเรื่องของการขจัดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

การจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้ คุณต้องหาการเกิดเป็นเล็ก เป็นกลาง เป็นใหญ่ เวลาพูดถึงการประกอบการ เราจะยึดสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคง จะต้องมีวิทยากรเข้าไปดูแลอย่างเหมาะสม ปัจจุบันก็จะมีหน่วยงาน หรือ องค์กรเข้ามาดูแลและมีกฎหมายต่างคอยคุ้มครองส่งเสริมพัฒนามาโดยตลอด จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะมีกลุ่มหนึ่ง จะเหมือนไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่างชัดเจน สรุปได้ว่า SME มีความสำคัญต่อประเทศ แต่ในปัจจุบันพบว่าของเรายังมีขนาดจิ๋ว ที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเกณท์ ที่ได้รับการดูแลโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ตรงที่อยากจะชี้แนะก็คือภาพที่เราต้องให้ความสำคัญมาก็คือ ภาคส่งเสริมเราจะเห็นว่า ในภาคเกษตรเองมีขึ้นจดทะเบียนแค่ประมาณ 34,000 รายเท่านั้น แต่ว่ามีตัวเลขที่เกี่ยวกับภาคเกษตรที่เราจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ ทำให้คนที่มีความยากจนอยู่ในเกณท์รายได้ต่ำ กลุ่มเกษตรกรถือเป็นกลุ่มที่คณะเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราสามารถมาดูแลในเรื่องของภาคเกษตร ซึ่งปัจจุบันก็มีเกษตรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน หลักการของการพัฒนา ลูกบ้านเป็นสิ่งสำคัญ ควรกำหนดไปเลยว่าวันนี้เราควรส่งเสริม SME กำหนดให้เป็นวาระ เพื่อให้เกิดใหม่ ให้เติบโตและเพื่อให้ยั่งยืน เพราะฉะนั้น นโยบายของภาครัฐจึงสำคัญ ส่วนการทำเกษตรก็ไม่ควรทำเฉพาะแต่เกษตรแต่ต้องเสริมให้เป็นเกษตรแปรรูป

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กล่าวว่า จะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถคุ้มครองตัวเองได้ เช่นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถตัดสินใจและรู้ข้อมูลต่างๆที่สำคัญ เพื่อการหลักเหลี้ยงสิ้นค้าอันตราย การบอกหรือเปิดเผยข้อมูลเหล่าจะทำให้ผู้บริโภคมีพลัง ที่จะใช้เงินหรือทรัพย์ของตัวเองไปสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ หรือสนับสนุนทุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการที่ดี และนี่เป็นสิ่งที่ 2 ที่สภาปฎิรูปได้ดำเนินการ เราจะมีกฎหมายที่สำคัญมากที่ได้ผ่านการเห็นชอบของสภาปฎิรูปก็คือกฎหมาย เตือนภัยสินค้าอันตรายสำหรับผู้บริโภค

ส่วนที่3 การซื้อสินค้าขาดคุณภาพ กลไกลการร้องเรียน กลไกลการเยียวยา กลไกลที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคจะมีหน่วยงานที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างไร หน่วยงานของรัฐจะร่วมไม้ร่วมมือกัน ในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไร การบูรณาการงานรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐจะเปิดขึ้นได้อย่างไร ที่สำคัญได้จัดทำกฎหมายขึ้นมา 1 ข้อ ที่ต้องการให้ช่วยการสนับสนุนเพราะว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาทุกข์ร้อนแล้ว เพราะว่าสินค้าใหม่ทุกรายการถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาแล้วชำรุดบกพร่องเราก็มือเงื่อนไขว่าถ้าคุณซื้อมาแล้ว ซ้อม 2 ครั้งแล้วมันไม่ดีขึ้น ให้เปลี่ยนสินค้าใหม่ได้เลย เรียกว่าความรับต่อสินค้าที่ชำรุดบกพร่องก็คือสิทธิใดๆของผู้บริโภคสินค้า เพราะตอนนี้ผู้บริโภคทุกข์ยากเมื่อเจอสินค้า ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อย จนถึงเรื่องใหญ่ๆซื้อบ้าน ซื้อคอนโด คนรวยก็เจอ คนจนก็เจอ ไม่ว่าใครเป็นผู้บริโภคก็ต้องเจอ และน่าจะมีกองทุนที่เยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคที่เข้าไปดูแลส่วนต่างๆที่เสียหาย งดจ่ายใต้โต๊ะให้ความสำคัญกับผู้บริโภค

อีกทั้งมุ่งเน้นสร้างเสริม ป้องกัน ขจัดภัยคุกคามด้านสุขภาพ ปรับการบริหารโดยจัดตั้งคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การบริหารกองทุน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนปัญหาสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ภายใต้สร้างความยั่งยืนในระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพครอบคลุมทุกคนบนแผ่นดินไทย

นายแพทย์ สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ กล่าวว่า ในระบบสุขภาพประเทศไทยเรามีต้นทุนค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางในการปฎิรูป มีการปฎิรูปมาแล้วหลายครั้งเพราะฉนั้นต้นทุนที่ดีเหล่านี้ก็จะเป็นฐานสำคัญกับความคิดกับความคิดรูปแบบของการปฏิรูปอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นอีกมากมายดังนั้นกรรมมาธิการปฎิรูปได้เสนอต่อหน้าสภาปฎิรูปด้วยกัน 2 ครั้ง ทั้งภาคเล็กภาคใหญ่และเป็นภาคย่อยในประเด็นของการปฎิรูปให้รู้ชี้ชัดเจนแนวคิดสำคัญในระบบบริการเราใช้คำว่า การปฎิรูประบบบริการสุขภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อย่างน้อยที่สุดสอดคล้องกับทิศทางใหญ่ ระหว่างประเทศ ระบบที่จะเป็นทางการก็คือ ระบบที่อยู่ใกล้และเข้าถึงง่ายต่อพี่น้องประชาชน เป็นฐานใหญ่ของตัวระบบบริการ ระบบบริการ เป็นตัวเชื่อมระหว่างสิ่งที่อย่างเห็น อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการดูแลตนเอง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า จริงหรือไม่การเป็นคนไข้ต้องอดทน คุณสารี พูดมาว่าความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นจากความไม่รู้ เกิดจากความกลัว เกิดจากความอ่อนน้อมท่อมตนของคนไทย คนไทยเราไม่กล้าที่จะไปทวงสิทธิที่ตนนั้นมีอยู่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น การปฎิรูประบบบริการจะทำให้ความเหลื่อมล้ำ 10000 ระดับจะหายไป นั้นคือความเหลื่อมล้ำในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำความแตกต่างไป สิ่งเหล่านี้กระทรวงสาธารณะสุขทราบหรือไม่ราชการระดับสูงรู้หรือไม่ว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป

เมื่อเจ็บป่วยเข้าไปรับการบริการก็จำเป็นที่จะต้องส่งต่อเป็นขั้นๆไปจากระบบซึ่งก็จะต้องทำให้เกิดความความเรียบร้อบไร้รอยต่อเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับบริการในจุดต่างๆเหล่านี้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

“ดูแลแต่แรก ทุกเรื่องต่อเนื่อง เบ็ดเสร็จ
ผลสำเร็จ ด้วยเครือข่ายมุ่งหมาย ไร้รอยต่อ
ถักทอ ด้วยทีมหมอครอบครัวสร้างตัว ด้วยเอกลักษณ์ชาติ
องอาจแพทย์แผนไทยร่วมใจบริหารจัดการ
ผสานการเงินที่ยั่งยืน จุดยืน “สร้างนำซ่อม”
กลมกล่อม ทุกนโยบาย จุดหมายสู่ Self care
ดูแลด้วยหัวใจ เพื่อคนไทย มีสุขภาพดี”

Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics