โครงการรณรงค์ แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ภายใต้ โครงการนำร่อง CSR ชุมชนต้นแบบกับจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 6, 2015 10:02
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--นาคาธิบดี

โดยนายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย รณรงค์โครงการภายใต้ การนำร่อง " CSR ชุมชนต้นแบบร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม " และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารแผนงานของ บริษัท นาคาธิบดี จำกัด (NAKARTIPBODEE CO.,LTD.) โดยนางสาวสิริกิติยา ทัศนวิสุทธิ์ ตำแหน่ง Chief Operating Project (CSR) and CEO Group มีการ " ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ " (พลังงานแสงอาทิตย์ ) จำนวน 7 เสา โดยจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดแรกที่ได้เป็นจังหวัดนำร่อง มีการ 2 พื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมติดตั้งบริเวณสะพานแควอ้อม จำวน 4 เสา และเทศบาลตำบลสวนหลวง ติดตั้งบริเวณสามแยกหน้าวัดนางบางลี่ใหญ่ จำนวน 3 เสา เน้นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการรณรงค์แผนงานครั้งนี้ ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมสังคม CSR( Corporate Social Responsibility ) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม ตามวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนพื้นที่ ,ลดอุบัติเหตุ " การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณชนิดโซล่าเซลล์ "(พลังงานแสงอาทิตย์) เป็นนวัตกรรมในรูปแบบใหม่คือพลังงานทดแทน ที่เป็น "มิตรต่อสิ่งแวดล้อม" รักษา

ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีสมดุล โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าได้ อยู่ภายใต้แผนงานที่สามารถบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความพึงพอใจแก่ชุมชนพื้นที่อย่างเหมาะสม อีกทั้งโครงการรณรงค์

แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ได้ดำเนินแผนงานรณรงค์ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) อย่างเป็นทางการ

นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า :จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย จากสภาพภูมิประเทศ ทำให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ำ และการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม ส่วนการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมรณรงค์โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย และที่สำคัญ" จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดแรก ที่ได้เป็นจังหวัดนำร่อง " CSR ชุมชนต้นแบบ ของจังหวัดสมุทรสงคราม " โดยมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนที่ ลดสภาวะโลกร้อน รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ เพราะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองเกษตรกรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่มี "การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์" (พลังงานแสงอาทิตย์) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมและเทศบาลตำบลสวนหลวง ให้ขยายความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่

เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน มีสำนึกสาธารณะในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพที่เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนพื้นที่ ให้ชุมชนทุกคนร่วมมือกันและร่วมรักษาและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและศักยภาพชุมชนของชาวสมุทรสงครามให้แก่ท้องถิ่นเพื่อส่วนรวม ปัจจุบัน โซล่าเซลล์ ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนทางด้านอำนวยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางการจราจร ตลอดจนทำให้จังหวัดสมุทรสงครามรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยินดีในการร่วมรณรงค์เป็น" ชุมชนต้นแบบ " ของโครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย นอกจากไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้ว มีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าลดลง ซึ่งเป็นผลที่ดีในด้านเศรษฐกิจพื้นที่ กระผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณ หรือตัวชี้วัดสำคัญ ที่บอกได้ว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จะต้องประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งอย่างแน่นอน


Latest Press Release

สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. ร่วมกับ บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในเครือโมโนกรุ๊ป จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ "สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019" (ครั้งที่ 3)...

Gossip News: ออริจิ้น เปิดสัมผัส Game of Thrones Experience Party ชวนถ่ายรูปคู่บัลลังก์เหล็ก ณ Park Origin Thonglor 30 พ.ค.นี้

เอาใจบรรดาแฟนอภิมหาซีรี่ส์ Game of Thrones แบบเหนือระดับ เพราะสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ดิอาร์จิโอ จำกัด จัดงาน "Game of Thrones Experience Party"...

มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

มข.รั้งอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า "Leiden"...

ARB ร่วมบริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองเสลา

เมื่อเร็วๆ นี้ ARB ประเทศไทย ผู้นำในตลาดแต่งรถออฟโร้ด 4x4 ร่วมกับ สมาชิกกลุ่ม Ford Ranger Club Thailand สบทบทุน มอบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองเสลา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี...

แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ใหม่-ดาวิกา ชวนแฟนคลับทำกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนหน้านี้เพิ่งควงคุณแม่ ญาติ และหวานใจยืนหนึ่ง เต๋อ-ฉันทวิชช์ ไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังที่วัดราชบพิธฯ แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว ... ล่าสุด ใหม่-ดาวิกา เดินสายทำความดีต่อเนื่องในเดือนเกิด ชวนแฟนคลับและ "ยูนิเซฟ" ทำกิจกรรมกับเด็กๆ...

Related Topics