โครงการรณรงค์ แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ภายใต้ โครงการนำร่อง CSR ชุมชนต้นแบบกับจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 6, 2015 10:02
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--นาคาธิบดี

โดยนายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย รณรงค์โครงการภายใต้ การนำร่อง " CSR ชุมชนต้นแบบร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม " และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารแผนงานของ บริษัท นาคาธิบดี จำกัด (NAKARTIPBODEE CO.,LTD.) โดยนางสาวสิริกิติยา ทัศนวิสุทธิ์ ตำแหน่ง Chief Operating Project (CSR) and CEO Group มีการ " ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ " (พลังงานแสงอาทิตย์ ) จำนวน 7 เสา โดยจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดแรกที่ได้เป็นจังหวัดนำร่อง มีการ 2 พื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมติดตั้งบริเวณสะพานแควอ้อม จำวน 4 เสา และเทศบาลตำบลสวนหลวง ติดตั้งบริเวณสามแยกหน้าวัดนางบางลี่ใหญ่ จำนวน 3 เสา เน้นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการรณรงค์แผนงานครั้งนี้ ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมสังคม CSR( Corporate Social Responsibility ) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม ตามวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนพื้นที่ ,ลดอุบัติเหตุ " การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณชนิดโซล่าเซลล์ "(พลังงานแสงอาทิตย์) เป็นนวัตกรรมในรูปแบบใหม่คือพลังงานทดแทน ที่เป็น "มิตรต่อสิ่งแวดล้อม" รักษา

ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีสมดุล โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าได้ อยู่ภายใต้แผนงานที่สามารถบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความพึงพอใจแก่ชุมชนพื้นที่อย่างเหมาะสม อีกทั้งโครงการรณรงค์

แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ได้ดำเนินแผนงานรณรงค์ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) อย่างเป็นทางการ

นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า :จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย จากสภาพภูมิประเทศ ทำให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ำ และการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม ส่วนการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมรณรงค์โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย และที่สำคัญ" จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดแรก ที่ได้เป็นจังหวัดนำร่อง " CSR ชุมชนต้นแบบ ของจังหวัดสมุทรสงคราม " โดยมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนที่ ลดสภาวะโลกร้อน รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ เพราะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองเกษตรกรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่มี "การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์" (พลังงานแสงอาทิตย์) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมและเทศบาลตำบลสวนหลวง ให้ขยายความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่

เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน มีสำนึกสาธารณะในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพที่เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนพื้นที่ ให้ชุมชนทุกคนร่วมมือกันและร่วมรักษาและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและศักยภาพชุมชนของชาวสมุทรสงครามให้แก่ท้องถิ่นเพื่อส่วนรวม ปัจจุบัน โซล่าเซลล์ ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนทางด้านอำนวยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางการจราจร ตลอดจนทำให้จังหวัดสมุทรสงครามรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยินดีในการร่วมรณรงค์เป็น" ชุมชนต้นแบบ " ของโครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย นอกจากไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้ว มีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าลดลง ซึ่งเป็นผลที่ดีในด้านเศรษฐกิจพื้นที่ กระผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณ หรือตัวชี้วัดสำคัญ ที่บอกได้ว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จะต้องประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งอย่างแน่นอน


Latest Press Release

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ชวน อาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา คัดของขวัญมงคล แนะของแต่งบ้านเสริมดวงเด่น-แก้เคล็ด รับปีหมูทอง 2562

"ของขวัญ" เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถสื่อแทนความรัก ความปรารถนาดี จากผู้ให้ส่งถึงผู้รับได้ในทุกๆ โอกาส อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณภาพมาตรฐานโลก จึงได้จัดแคมเปญ...

อัล มีรอซ ไนท์ ชิลล์เอาท์บนดาดฟ้าโรงแรมอัล มีรอซ คืนวันที่ 31 ธันวาคม ลุ้นตั๋วเครื่องบินเที่ยวสิงคโปร์

โรงแรมอัล มีรอซ (Al Meroz) บนถนนรามคำแหงซอย 5 จัดโปรโมชั่นอิ่มจุใจส่งท้ายปี "อัล มีรอซ ไนท์" สัมผัสบรรยากาศสบายๆ อาหารบาร์บีคิวชั้นเลิศ ปิ้งย่างไม่อั้นและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาทิ ปูอลาสก้า ปูม้า หอยเชลล์ ไก่งวงเนื้อแน่นซอสตับไก่จากอเมริกาอบพร้อมซอสแคนเบอรี่...

ม.อ.ตรัง จัดอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic

วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย...

สิงคโปร์แอร์ไลน์ ฉลองการรับมอบเครื่องบิน A350-900 พิสัยบินระยะกลาง ที่ติดตั้งระบบ AVANT IFE และโซลูชั่นการเชื่อมต่อของ ทาเลส

- ในเดือนตุลาคม 2558 สิงคโปร์แอร์ไลน์ ได้เลือก ทาเลส เป็นผู้ติดตั้งระบบ AVANT IFE และโซลูชั่นการเชื่อมต่อบนเครื่องบิน A350-900 พิสัยบินระยะกลางลำใหม่ของทางสายการบิน พร้อมกับเลือกใช้บริการ FlytCARE ของทาเลสในเวลาต่อมา - ระบบ AVANT IFE ของทาเลส...

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนและโรงพยาบาลที่เชียงใหม่

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา และซ่อมแซมที่พักให้นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้มอบเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก...

Related Topics