ผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ตามที่มีการเสนอข่าวว่าปกปิดรายการเงินฝากของคู่สมรส

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 13, 2015 17:26
กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--สำนักงาน ปปช.

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวของสำนักข่าวมติชนออนไลน์และไทยรัฐออนไลน์ว่า พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา แสดงรายการทรัพย์สินรายการเงินฝาก ทั้งหมด 42,051,468 บาท ขณะที่มีการแจ้งบัญชีเงินฝากทั้งหมด 10 บัญชี รวมเป็นเงิน 89,418,876 บาท โดยเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 5 บัญชี ซึ่งมีชื่อพลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นเจ้าของบัญชี มูลค่า 42,051,468 บาท เท่ากับจำนวนเงินฝากที่มีการแจ้งต่อ ป.ป.ช. และยังมีบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 อีก 5 บัญชี ซึ่งมีชื่อนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภรรยา พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นเจ้าของบัญชี รวมเงินทั้ง 5 บัญชี มูลค่า 46,995,296 บาท แต่ในการแจ้งต่อ ป.ป.ช. กลับแจ้งว่านางผ่องพรรณฯ ไม่มีทรัพย์สิน เงินฝาก นอกจากนั้น พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ได้รับตำแหน่งเป็น สนช. และต้องยื่นบัญชี ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ข้าพเจ้าขอแจ้งบัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีอำนาจลงนามสั่งจ่าย เพื่อใช้ ในกิจการของราชการ แต่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า

จากการตรวจสอบพบว่า พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา มิได้แสดงรายการเงินฝากของคู่สมรสไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หน้าที่ 5 แต่ก็ได้แสดงรายละเอียดรายการเงินฝากของคู่สมรสไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หน้าที่ 6 และได้แนบเอกสารประกอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของคู่สมรสมาพร้อมกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย กรณีจึงมิได้เป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง

ส่วนกรณีเงินฝากของกองทัพผู้ยื่นได้แสดงบัญชีเงินฝากของหน่วยงานซึ่งมีอำนาจสั่งจ่ายเพื่อใช้ในกิจการของราชการแต่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากของผู้ยื่นมาในเอกสารประกอบนั้น ผู้ยื่นมิได้แสดงในรายการทรัพย์สินว่าเป็นทรัพย์สินประเภทเงินฝากของผู้ยื่นแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินถูกต้องแล้ว ประกอบกับจากการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชาและคู่สมรสแล้ว พบว่ามีทรัพย์สินและหนี้สินถูกต้องและมีอยู่จริงตามที่ผู้ยื่นได้แสดง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีพลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรณีไม่ระบุรายการเงินฝากของคู่สมรส ไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หน้าที่ 5 นั้น ไม่ได้เป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ส่วนกรณีเงินฝากของกองทัพ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ได้แสดงบัญชีเงินฝากของหน่วยงานซึ่งมีอำนาจสั่งจ่ายเพื่อใช้ในกิจการของราชการแต่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากของตนมาในเอกสารประกอบแต่มิได้แสดงในรายการทรัพย์สินว่าเป็นทรัพย์สินประเภทเงินฝากของตนแต่อย่างใด จึงถือได้ว่า พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ได้แสดงรายการทรัพย์สินถูกต้องแล้ว


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics