วธ.ระดมสมองทำแผนของบปี 2560 ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ใช้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม 9 จุดเน้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 08:51
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงสังกัด วธ. ผู้บริหารจากสำนักงบประมาณร่วมประชุมเมื่อเร็วๆนี้ว่า รัฐบาลมีข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยให้สอดคล้องตาม 6 กรอบนโยบาย อาทิ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2558 - 2577 และร่างทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 รวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และการบูรณาการจัดทำงบประมาณในมิติพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

นายวีระ กล่าวต่อว่า ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณปี 2560 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และเน้นย้ำให้กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน และยึดกรอบนโยบายสำคัญ อาทิ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น ประเทศชาติ จากการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของคนในชาติและสร้างสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การดำเนินงานตามนโยบายปี 2560 จะมี 9 จุดเน้น 1.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 2.ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 3.ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ อาทิ สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.พัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.นำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ อาทิ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 7.ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 8.พัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนำภาพลักษณ์ไทยสู่สากล ได้แก่ เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล และ 9.พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม อาทิ พัฒนากฎหมายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งหมดคือกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณปี 2560 ของ วธ.


Latest Press Release

ซีพี เฟรชมาร์ท ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก เดินหน้าแคมเปญ ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง

ซีพี เฟรชมาร์ท เดินหน้าแคมเปญรักษ์โลก "ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง" กระตุ้นให้ผู้บริโภคร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะพลาสติก ชวนนำถุงผ้ามาซื้อของที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ (16 มกราคม 2562) เป็นต้นไป...

ภาพข่าว: ดีป้า จัดกิจกรรมวันเด็ก ฝึกทักษะความคิด เพื่อเด็กดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมวันเด็กต้อนรับปีหมู ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ลานชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมบูธกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์...

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ร้องกวาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. แพร่ได้กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง...

คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ ซอสอะโวคาโด ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

วัตถุดิบพิเศษประจำเดือนมกราคมนี้ คือถั่วรสชาติเยี่ยมที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย โดย ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมเมนู คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ พร้อมซอสอะโวคาโด หรือก็คือ ปลาแซลมอนแล่บางนั่นเอง พิสตาชิโอ...

อกเป็ดรมควันใบชามะลิกับแบล็คเคอร์แรนท์ ห้องอาหารซิตี้เทอเรซ และดิโพลแมท บาร์ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

เริ่มต้นปีใหม่ไปกับถั่วรสชาติอร่อย เต็มไปด้วยประโยชน์ หลากหลายชนิด ที่ถูกนำไปทำอาหารในนานาประเทศมานานนับพันปี ทั้งอาหารคาว อาหารทานเล่น หรือของหวาน ก็ล้วนแต่มีรสชาติดีอย่างคาดไม่ถึง ขอเชิญรับประทานอาหารสุดพิเศษ ไม่ว่าจะมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็นที่...

Related Topics