วธ.ระดมสมองทำแผนของบปี 2560 ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ใช้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม 9 จุดเน้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 08:51
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงสังกัด วธ. ผู้บริหารจากสำนักงบประมาณร่วมประชุมเมื่อเร็วๆนี้ว่า รัฐบาลมีข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยให้สอดคล้องตาม 6 กรอบนโยบาย อาทิ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2558 - 2577 และร่างทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 รวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และการบูรณาการจัดทำงบประมาณในมิติพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

นายวีระ กล่าวต่อว่า ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณปี 2560 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และเน้นย้ำให้กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน และยึดกรอบนโยบายสำคัญ อาทิ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น ประเทศชาติ จากการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของคนในชาติและสร้างสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การดำเนินงานตามนโยบายปี 2560 จะมี 9 จุดเน้น 1.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 2.ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 3.ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ อาทิ สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.พัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.นำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ อาทิ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 7.ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 8.พัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนำภาพลักษณ์ไทยสู่สากล ได้แก่ เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล และ 9.พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม อาทิ พัฒนากฎหมายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งหมดคือกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณปี 2560 ของ วธ.


Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics