วธ.ระดมสมองทำแผนของบปี 2560 ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ใช้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม 9 จุดเน้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 08:51
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงสังกัด วธ. ผู้บริหารจากสำนักงบประมาณร่วมประชุมเมื่อเร็วๆนี้ว่า รัฐบาลมีข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยให้สอดคล้องตาม 6 กรอบนโยบาย อาทิ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2558 - 2577 และร่างทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 รวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และการบูรณาการจัดทำงบประมาณในมิติพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

นายวีระ กล่าวต่อว่า ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณปี 2560 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และเน้นย้ำให้กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน และยึดกรอบนโยบายสำคัญ อาทิ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น ประเทศชาติ จากการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของคนในชาติและสร้างสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การดำเนินงานตามนโยบายปี 2560 จะมี 9 จุดเน้น 1.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 2.ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 3.ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ อาทิ สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.พัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.นำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ อาทิ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 7.ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 8.พัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนำภาพลักษณ์ไทยสู่สากล ได้แก่ เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล และ 9.พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม อาทิ พัฒนากฎหมายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งหมดคือกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณปี 2560 ของ วธ.


Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics