กลุ่มสยามกลการ ลงนามกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง โครงการสถาบันวงดุริยางค์ พัฒนาวงการดนตรีในเมืองไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 14:48
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--Siam Motors

เพื่อเป็นการสนับสนุนดนตรีศึกษาแก่นักเรียนไทย ให้มีทักษะ และพัฒนาการด้านดนตรีชั้นสูงที่เกิดจากแรงบันดาลใจทางดนตรีของ ดร.ถาวร พรประภา ที่ฝันอยากเห็นเมืองไทยเป็นเมืองแห่งดนตรี หรือเวียนนาตะวันออก และต้องการเผยแพร่ดนตรีศึกษาแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ และปี 1996 ได้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพราะเชื่อว่า ดนตรีนั้น มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตทุกคนไม่ว่า จะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออายุที่แตกต่างกันหรือไม่

ความสำเร็จของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ได้สร้างชื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงแก่วงการดนตรีศึกษาในเมืองไทย จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน "ยามาฮ่า มิวสิค เวิลด์วาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม" ประเทศญี่ปุ่น ที่ปูพื้นฐานดนตรีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงระดับผู้ใหญ่ ก้าวสู่การเป็นนักดนตรีระดับมืออาชีพ ส่งผลให้โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า เติบโตขยายธุรกิจโรงเรียนดนตรีไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และต่างจังหวัด 90 แห่งทั่วประเทศ รองรับความต้องการของนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2014 ได้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ภายใต้ชื่อโรงเรียนดนตรียามาฮ่า หรือ Yamaha Music School

ในปี 2016 ครบรอบ 50 ปี "โรงเรียนดนตรียามาฮ่า" ในเมืองไทย กลุ่มสยามกลการ และสยามดนตรียามาฮ่า โดย ดร.พรเทพ พรประภา สืบทอดเจตนารมย์ด้านดนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีในเมืองไทยที่พบว่าเยาวชนไทย จำนวนมากมีความสนใจศึกษาด้านดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดนตรีประเภทวงดุริยางค์ [Marching Band] เพื่อพัฒนาวงการดนตรี พัฒนาฝีมือนักดนตรีของไทย พัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรี และโชว์ศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานดนตรีก้าวสู่ความเป็นสากล และเวทีดนตรีระดับโลก

จากเหตุผลหลักของกลุ่มสยามกลการ โดย ดร.พรเทพ พรประภา และครอบครัวพรประภา ได้มีแนวคิดในการริเริ่มปรึกษาเรื่องการพัฒนาดนตรีออเคสตร้า และวงดุริยางค์ในเมืองไทย ร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ทำการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดตั้งโครงการสถาบันวงดุริยางค์ [Orchestra Academy] วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด ได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งของพื้นที่สยามคันทรีคลับพัทยา จำนวน 51 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา และกลุ่มสยามกลการ มอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 60 ล้านบาทแก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อก่อสร้างสถาบันวงดุริยางค์ พร้อมกับสนับสนุนเครื่องดนตรียามาฮ่า และเครื่องปรับอากาศไดกิ้น เปิดโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอนทั่วประเทศ ได้มาเรียนรู้ด้านวงดุริยางค์กับวาทยากร ระดับโลก พร้อมฝึกฝนทักษะด้านดนตรีแบบตัวต่อตัว [Private Lesson] และทักษะการบรรเลงรวมวงกับนักดนตรีมืออาชีพ ก้าวสู่ความเป็นสากล นอกจากนี้ สถาบันแห่งนี้ ได้มีการออกแบบด้านอะคูสติก และการใช้พื้นที่ดนตรีศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด รองรับกิจกรรมทุกรูปแบบทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อีกทั้ง ยังสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารสัมมนาของมหาวิทยาลัย [University Seminar House] ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และจัดค่ายดนตรี [Music Camp] อาทิ ค่าย Marching Band, ค่ายดนตรีแจ๊ส, ค่ายดนตรีสมัยนิยม, ค่ายดนตรีไทย, ค่ายอบรมการสอนดนตรีเด็ก, การประพันธ์ดนตรี [Improvisation], สัมมนา ด้านดนตรี เป็นต้น

ที่สำคัญ กิจกรรมดนตรีทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น ณ สถาบันวงดุริยางค์แห่งนี้ มั่นใจว่าจะพัฒนาศักยภาพดนตรีเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีดนตรีในระดับสากล และสู่จุดหมายเดียวกันในการสร้างโลกใบนี้ ให้มีแต่เสียงเพลงเหมือนกับความฝันของ ดร.ถาวร พรประภา ที่อยากให้เมืองไทย เป็นเมืองแห่งดนตรี เป็นเวียนนาตะวันออก

ประชาสัมพันธ์
บริษัท สยามกลการ จำกัด
โทร.02-215-0830-50 ต่อ 1471,1475

Latest Press Release

รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ทำให้ผู้มีสิทธิมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ และส่งเสริมการออมเงินผ่าน กอช....

บทเรียนเรื่องความยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียน

ส่วนหนึ่งของโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนทั่วโลกของเฮงเค็ลในปีนี้ พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียน 3 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและชลบุรี เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...

ภาพข่าว: วิศวะ ฯ จุฬา ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการ เรื่องโอโซน เรื่องของเรา ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารโลก และธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"...

สุดยอด มทร.ธัญบุรี กวาด 14 รางวัลใหญ่ เวทีวิจัยนานาชาติ

จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับเวทีนานาชาติ ในงาน "10th International Exhibition of Inventions (IEI) and 3rd World Invention and Innovation Forum...

ภาพข่าว: พร็อพทูมอร์โรว์ ผนึกภาครัฐ-เอกชนจัดงานเสวนา กรุงเทพจตุรทิศ เรื่อง ผ่า ! ผังเมืองใหม่พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.com เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่เครือ ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป ได้จัดเสวนาประจำปี 2561 "กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่า ! ผังเมืองใหม่...พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก"...

Related Topics