กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเทศกาลไหมไทยที่โคราช หวังยกระดับไทยสู่ตลาดโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 17:54
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--Chomchaviwan

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสืบสานมรดกล้ำค่าแห่งไทย ผ้าไหมไทยอันทรงคุณค่าที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ในงาน " เทศกาลไหมไทยที่โคราชครั้งที่ 16 Thai Silk Festival 2015 "เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมการใช้ผ้าไหมไทยให้แพร่หลายไปสู่นานาประเทศ ชูเป้าหมายผลักดันอุตสาหกรรมไหมไทยสู่ศูนย์กลางผ้าไหมยุคใหม่ของตลาดโลกจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15ธันวาคม 2558 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า "ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน"เทศกาลไหมไทยที่โคราช" ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นครั้งที่ 16 "Thai Silk Festival 2015" โดยที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม ให้การสนับสนุนด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมไทยให้มีศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การสร้างการรับรู้ในคุณค่าของผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทยอย่างต่อเนื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน รวมทั้งตราสินค้าจากภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้บริโภค การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าให้เกิดความได้เปรียบในด้านความแตกต่าง การเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าไหมไทยให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งการสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ไหมไทย

นอกจากจะนำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขยายช่องทางและโอกาสทางการค้าของไทยให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นแหล่งวัสดุผ้าไหมที่สำคัญของโลก สำหรับการผลิตเสื้อผ้า เครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากผ้าไหม อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนทั้งในส่วนของ ผู้ปลูกหม่อน ผู้เลี้ยงไหม ผู้ทอผ้า และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมของไทย โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยในหลายๆ ด้าน อาทิ พัฒนาด้านบุคลากร โดยเน้นที่ผ้าไหมทอมือ ซึ่งจะเป็นมรดกสืบทอดไปอีกยาวนาน, พัฒนาด้านเทคโนโลยีและด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียทั้งระบบ และพัฒนารูปแบบสินค้าและการตลาด โดยเน้นที่แฟชั่น และผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับรสนิยมของลูกค้า มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าไหมอย่างต่อเนื่อง"

สำหรับตลาดผ้าไหมไทย หากมองภาพรวมการส่งออกในระบบหม่อนไหมทั้งหมด ในปี 2557 มีมูลค่า 1,077,483,683 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 อยู่ 204,217,435 บาท คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 23.39 โดยในปี 2557 สินค้าขั้นกลาง คือผ้าไหม มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดที่ 496,499,291 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง ร้อยละ 76.26 (ปี 56 มูลค่า 281,680,763 บาท)สินค้าต้นน้ำซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตมีมูลค่าการส่งออก 105,328,298 บาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.80 (ปี 56 มูลค่า 101,474,421 บาท) และสินค้าปลายน้ำประเภทผลิตภัณฑ์ไหม มีมูลค่าการส่งออก 475,656,094 บาท ลดลงร้อยละ 2.95 (ปี 56 มูลค่า 490,111,064 บาท) เมื่อเทียบปีต่อปี

ส่วนข้อมูลการส่งออก ปี 2558 ยังเป็นข้อมูลในช่วง 10 เดือน ของปี แต่จากการพิจารณาแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโต ข้อมูลยังติดลบในสินค้าที่เป็นเส้นด้าย และผ้าผืน มีเพียงเส้นใยดิบ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเป็นบวกที่ร้อยละ 25.75

"จุดเด่นของไหมไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ จากความแวววาวของเส้นไหมไทย จากความละเอียดอ่อนด้วยฝีมืออันประณีต จากการผลิตที่คำนึงถึงคุณภาพที่ดี จากลวดลายสีสันที่งดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ผนวกกับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของทั้งภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น และเอกชน จะนำพาให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้นำธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมั่นใจว่าภายในปี 2560 อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยก้าวไปสู่ความเป็นสากลโดยเฉพาะการยกระดับผ้าไหมไทยสู่สินค้าแฟชั่นชั้นสูง โอต์ กูตูร์ ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและนำไปใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกต่างๆด้วย"

ด้าน ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า "กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม SMEs ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity)ของ SMEs ด้วยกระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การสร้างระบบบริหารจัดการสากล การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การจัดการด้านพลังงาน การยกระดับระบบการผลิตสู่การผลิตบนฐานนวัตกรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) จึงได้จัดโครงการเทศกาลไหมไทย (Thai Silk Festival 2015) ครั้งที่ 16 ขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2558 ที่ อ.ปักธงชัย จ.นคราชสีมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา อำเภอปักธงชัยและสมาคมไหมไทยจ.นครราชสีมาซึ่งในงานนี้จะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 24.00 น. เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางผ้าไหมคุณภาพดี ได้มาตรฐานในระดับประเทศสู่สากล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวด้วย "

"เทศกาลไหมไทยสู่สากล Thai Silk Festival 2015" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เสน่ห์แห่งเส้นไหม ร้อยสายใยสู่สากล" ซึ่ง โดยกิจกรรมตลอด 7 วัน 7 คืน จะประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการนวัตกรรมในกระบวนการผลิตผ้าไหม การออกร้านและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กว่าร้อย ร้านค้า, การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอปักธงชัย จังหวีดนครราชสีมา และคลินิกอุตสาหกรรม เพื่อแนะนำให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนแก่ประชาชนทั่วไป การจัดการเจรจาธุรกิจสำหรับไฮไลท์ในแต่ละวัน เช่น การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ บางกอกแฟชั่นคลัสเตอร์และการประกวดธิดาผ้าไหม และการแสดงจากศิลปินชื่อดังในทุกคืน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวปิดท้ายว่า "ที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นขึ้น โดยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ "ผ้าไหมโคราช" ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญในการส่งเสริมการสร้างรายได้ในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน และเผยแพร่ชื่อเสียงของผ้าไหมโคราชให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป จึงได้วางยุทธศาสตร์ไหมโคราช ให้โคราช เป็นศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทั้งด้านการผลิตและจำหน่าย โดยสนับสนุนผ้าไหมโคราชให้มีการทำอย่างเป็นระบบมากขึ้น จากในอดีตที่มีกลุ่มชาวบ้านผลิตผ้าไหมเพื่อเป็นรายได้เสริม ใช้เวลาว่างหลังการทำไร่ ทำนา แต่วันนี้การทำผ้าไหมกำลังเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวบ้านที่มีเม็ดเงินสะพัดมหาศาล เป็นการพัฒนาระบบผ้าไหมโคราชที่ได้ผลดีทั้งด้านการสร้างรายได้อย่างคึกคักแก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในชุมชนท้องถิ่นหลายอำเภอ ผู้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในโคราช และผลดีทางด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านให้ดำรงสืบไป"

การจัดงานเทศกาลไหมไทย (Thai Silk Festival 2015) ที่อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ในครั้งที่16 นี้จะมีการจัดแสดง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถนิทรรศการไหม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ในการผลิตผ้าไหมคุณภาพดีและได้มาตรฐาน (มาตรฐานตรานกยูง และมาตรฐาน (มผช.) การสาธิตวิธีการทำไหม ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงาน ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการผ้าไหมได้อย่างครบวงจร


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics