สปส.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 15:10
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย

สำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐ เข้มตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตนการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนด และการจ้างงานคนพิการ

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเข้มในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของลูกจ้าง ตรวจการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และตรวจการจ้างแรงงาน คนพิการเป็นเท็จ ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย เร่งยกระดับแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ว่า รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการใช้แรงงานทาสในภาคประมง เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ในด้านการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในระดับกรมต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน และจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ส่งให้กระทรวงแรงงาน ทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการ ติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของประเทศ ในการพัฒนายกระดับการคุ้มครองแรงงาน ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศต่อไป

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ณ ห้องประชุม สำนักตรวจสอบ ชั้น 7 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้จัดทำเป็นห้องปฏิบัติแสดงผลการดำเนินงานตรวจสอบสถานประกอบการของหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง ประกอบด้วยเนื้องาน 3 ด้าน ที่มีส่วนป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คือ

  • ตรวจการขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน หากตรวจพบว่านายจ้างไม่ได้ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ลูกจ้างภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการติดตามนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด หากพบเป็นแรงงานต่างด้าว ให้ประสานข้อมูลให้สำนักงานจัดหางานพื้นที่/จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือการจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรม หากตรวจพบว่าสถานประกอบการ หรือนายจ้างมีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการติดตามนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และประสานข้อมูลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่/จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจการจ้างแรงงานคนพิการ หากมีการแจ้งขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนให้กับคนพิการ เป็นเท็จ ให้ดำเนินการตามกฎหมายและประสานข้อมูล ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics