กสอ. ดัน Roadmap SMEs 3 4 5 เผยทางออกผู้ประกอบการปี 59-60

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 17, 2015 10:36
กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิด Roadmap SMEs 3 4 5 ทางออกผู้ประกอบการไทยปี 2559-2560 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ สร้างสรรค์ ส่งเสริม ซ่อมแซม พร้อมดัน 4 กลยุทธ์ สร้างอินเทลลิเจ้นท์ เอสเอ็มอี (Intelligent SMEs: iSMEs) รวมถึงแผนพัฒนา SMEs ใน 5 ระดับสถานะ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนสามารถส่งออกไปสู่ทั่วโลกได้ นอกจากนี้ กสอ. ยังมุ่งเน้นต่อยอดผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขัน ผ่านแนวคิด Shining to the World ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้งบประมาณปี 2559 กว่า 2,300 ล้านบาท

ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กสอ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก (ปี 2559-2560) ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียนและระดับโลก ซึ่งนำไปสู่การสร้างความยั่งยืน ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs) ซึ่งการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องส่งผลโดยตรงต่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเมื่อเกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ ก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หมุนเวียนในระบบตลอดเวลา ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีจำนวนกิจการจัดตั้งใหม่ถึง 59,468 ราย (ข้อมูล: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2558,สสว.) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ในการดำเนินกิจการ กสอ. จึงมีโครงการสอดรับกับยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) โครงการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Creation: NBC) เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการกล้าที่จะเริ่มต้นธุรกิจ โดยตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในปี 2559 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ภายใต้งบประมาณกว่า 55 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลักดันผู้ประกอบการรายเดิมและสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้และมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ ซึ่ง กสอ. ก็มีโครงการที่หลากหลายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมกว่า 70 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน (MDICP) โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซ่อมแซม เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการฟื้นฟูกิจการ หรือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือ ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เป็นต้น กสอ. จึงมีนโยบายเร่งด่วนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและแก้ไขปัญหาของกิจการให้ตรงจุด ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่ม ขีดความสามารถ SMEs โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการ และ การบริการ รวมถึงกิจกรรมการสร้างการเชื่อมโยงและบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สวทช. SME Bank และสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือกิจการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการ เป็นต้น

ดร.สมชาย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กสอ. ได้กำหนดแนวทางผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกลยุทธ์ "อินเทลลิเจนท์เอสเอ็มอี"(iSMEs – Intelligent SMEs) โดยมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ไอโปรดักส์ (iProduct) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผ่านการศึกษาพฤติกรรมความสนใจของผู้บริโภค โดยมุ่งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุด 2. ไอโพรเซส (iProcess) สร้างความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างชาญฉลาดเพื่อศักยภาพการผลิตที่สมบูรณ์ สามารถลดต้นทุนในทุกๆ ด้าน เช่น วัตถุดิบเวลา ทรัพยากรและบุคคล รวมถึงการเลือกใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 3. ไอเน็ตเวิร์ค (iNetwork) ฉลาดในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ด้วยการรวมกลุ่มและสร้างความเชื่อมโยงในเครือข่ายอุตสาหกรรมเดียวกัน 4. ไออองเทรอเพรอเนอส์ (iEntrepreneurs) เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพบริหารจัดการกิจการได้ทุกสถานการณ์ ทั้งผู้ประกอบการ รายเดิมและรายใหม่ โดยดูแลตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการประกอบกิจการ และการสนับสนุนให้สามารถจัดตั้งธุรกิจได้

สำหรับในปี 2559 กสอ. ได้วางแผนการสร้างความพร้อมให้แก่ SMEs ตามสถานะของผู้ประกอบการใน 5 ช่วงสถานะ โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมเริ่มต้นธุรกิจ (Pre-Start-Up) ผ่านการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อสร้างแนวคิดและการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ภายใต้โครงการต่างๆของ กสอ. อาทิ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) โครงการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Creation: NBC) จนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) โดย กสอ. จะส่งที่ปรึกษาจากโครงการต่างๆ เข้าไปช่วยดูแลและสนับสนุนให้สามารถจัดตั้งธุรกิจและดำเนินการได้ และระยะต่อมาเป็นช่วงของการเติบโตของธุรกิจ (Growth) ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดให้มากขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ก็เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพอย่างเต็มที่ (Maturity) และมีความพร้อมในการแข่งขัน ผ่านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน (MDICP) และโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจได้ ตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมทั่วอาเซียนและขยายสู่ทั่วโลกในอนาคต (International) อย่างไรก็ตามปี 2559 กสอ. ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนา SMEs 2,435 กิจการ วิสาหกิจชุมชน 2,820 ราย ผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการพัฒนารวมจำนวน 14,845 คน โดย กสอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2559 ทั้งในส่วนที่เป็นงบประมาณของ กสอ. และงบสนับสนุนต่าง ๆ กว่า 2,300 ล้านบาท

อย่างไรก็ดีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการผลักดันผู้ประกอบการในสถานะที่มีความพร้อมออกสู่ตลาดต่างประเทศ (International) กสอ. จึงมีแนวคิด "Shining to the World" เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วโลก โดยในปี 2559 ได้เน้นการส่งเสริม 4 อุตสาหกรรมดาวเด่น ที่สอดรับกับนโยบายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของรัฐบาล ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ (OEM/REM) โครงการพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมอะไหล่ของโลก อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ กลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มน้ำยาเคมีและชุดตรวจวินิจฉัย และกลุ่มบริการและซอฟท์แวร์ทางการแพทย์ เป็นต้น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ที่จะเน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนามาตรฐานในระดับสากล พร้อมดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปโดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของเอเชียด้านนวัตกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อยกระดับทักษะองค์ความรู้ให้กับ SMEs ตลอดจนการส่งเสริมการจัดประกวดหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ผลักดันแฟชั่นไทยสู่สากล ทั้งในเวทีระดับอาเซียนหรือระดับโลกต่อไป สำหรับ 4 อุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่ารวมกันประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดว่าการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้กว่าร้อยละ 5-7

นอกจากนี้ กสอ. มีนโยบายในการสร้างศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และบรรจุภัณฑ์ และศูนย์ออกแบบวิศวกรรม เพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะถึงนี้ด้วย ดร.สมชาย กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-17 หรือ www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics