สรรพสามิตแถลงผลการปราบปราม ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในรอบปีงบประมาณ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 14:40
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้ กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด การพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้สถานศึกษา รวมถึงการขายเหล้าปั่นโดยไม่ได้จดทะเบียนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขายเหล้าปั่นให้แก่นักเรียน นักศึกษาในแหล่งที่ใกล้สถานศึกษาหรือบนบาทวิถีอย่างแพร่หลาย

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวต่อว่า จากผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในรอบปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) พบว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. สุรา จำนวน 30,519 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 98,399,237.25 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น สุรากลั่น จำนวน 144,993.191 ลิตร สุราแช่ จำนวน 139886.935 ลิตร เชื้อสุรา จำนวน 573.421 กิโลกรัม สุราต่างประเทศ จำนวน 16,241.422 ลิตร และเครื่องกลั่น จำนวน 109 ชุด

สำหรับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ยาสูบ จำนวน 16,327 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 294,100,638.77 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น ยาสูบต่างปะเทศ จำนวน 596,734 ซอง กรองทิพย์ 90 จำนวน 9,735 ซอง สายฝนและอื่น ๆ จำนวน 18,965 ซอง และยาเส้น/บารากู่ จำนวน 25,634.710 กิโลกรัม

พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2527 จำนวน 2,640 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 84,842,051.29 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น โซลเว้นท์ จำนวน 63,235.900 ลิตร ดีเซล จำนวน 430,538 ลิตร เบนซิน จำนวน 551,985 ลิตร น้ำมันเตา จำนวน 479,450 ลิตร เครื่องดื่ม จำนวน 237,456.620 ลิตร เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง รถยนต์ จำนวน 47 คัน น้ำหอม 337,747 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 98 คัน และแบตเตอรี่ จำนวน 339,308 ก้อน และพ.ร.บ. ไพ่ จำนวน 56 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ417,202.90 บาท โดยมีของกลาง คือ ไพ่ป๊อก จำนวน 18,922 สำรับ รวมจำนวนคดีทั้งสิ้น 49,542 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น 477,759,130.21 บาท

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559) พบว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. สุรา จำนวน 8,816 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 30,969,493.12 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น สุรากลั่น จำนวน 33,764.65 ลิตร สุราแช่ จำนวน 42,381.71 ลิตร เชื้อสุรา จำนวน 536.373 กิโลกรัม สุราต่างประเทศ จำนวน 6,528.48 ลิตร และเครื่องกลั่น จำนวน 19 ชุด

ส่วนการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ยาสูบ จำนวน 4,157 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 85,749,924.33 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น ยาสูบต่างปะเทศ จำนวน 132855.766 ซอง กรองทิพย์ 90 จำนวน 1,644 ซอง สายฝนและอื่น ๆ จำนวน 3,070 ซอง และยาเส้น/บารากู่ จำนวน 657.474 กิโลกรัม

พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2527 จำนวน 847 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 32,637,929.75 บาท โดยมี ของกลางแยกเป็น โซลเว้นท์ จำนวน 31,050 ลิตร ดีเซล จำนวน 153,330 ลิตร เบนซิน จำนวน 165,764 ลิตร น้ำมันเตา จำนวน 50,000 ลิตร เครื่องดื่ม จำนวน 27,360.90 ลิตร รถยนต์ จำนวน 17 คัน น้ำหอม 9,274 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 42 คัน และแบตเตอรี่ จำนวน 68,900 ก้อน และ พ.ร.บ. ไพ่ จำนวน 30 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 912,538.88 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น ไพ่ป๊อก จำนวน 4,098 สำรับ และไพ่อื่นๆ จำนวน 192 สำรับ รวมจำนวนคดีทั้งสิ้น 13,850 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น 150,269,886.08 บาท

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวต่อว่า กรมสรรพสามิตได้กำชับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายสุราและการออกใบอนุญาตขายสุราให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาสถานที่ขายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการการจำหน่ายสุราของร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของทางราชการ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบการจำหน่ายสุราของร้านค้าและสถานประกอบการบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ทั่วประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 พบว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมายและถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา จำนวนทั้งสิ้น 126 ราย

อธิบดีกรมสรรพสามิตทิ้งท้ายว่า สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีแนวโน้มที่จะมีการนำสินค้าหนีภาษี เข้ามาเพิ่มขึ้น กรมสรรพสามิตจึงได้เร่งรัดให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่กวดขันเจ้าหน้าที่ ออกตรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต

"หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษี สรรพสามิต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th หรือแจ้งที่ ตู้ ป.ณ. 10 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว"

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทร/โทรสาร 0 2241 4778

Latest Press Release

ซีพีเอ็นเชิญเที่ยวงาน THE FARM 2019 เสิร์ฟฟาร์มสุข จากฟาร์มคุณภาพชื่อดังทั่วไทย ครั้งที่ 3

ขอเชิญคุณมาเที่ยวงาน THE FARM 2019 เสิร์ฟฟาร์มสุข จากฟาร์มคุณภาพชื่อดังทั่วไทย ที่รวมสุดยอดเมนูอาหารอร่อย สดสะอาด ดีต่อสุขภาพ ทั้ง ผัก ผลไม้สดใหม่ และอาหารพร้อมทาน กว่า 100 ร้านค้า ซึ่งในครั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น...

สสส.-เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศเจตนารมณ์สร้างสุขภาวะเด็กไทย

สสส.-เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศเจตนารมณ์สร้างสุขภาวะเด็กไทย พัฒนาระบบดูแลเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ชี้เป็นหน้าที่ของทุกคน พร้อมเสริมศักยภาพให้ครูเป็น "โค้ช" สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน หวังเด็กเติบโตรอบรู้ด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ...

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ SME Online ยกระดับศักยภาพสู่ตลาดออนไลน์สากล ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคกลาง จ.นครปฐม กว่า 180 ชีวิตตบเท้าร่วมติวเข้ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Global...

มหกรรมศิลปะ พระทศธรรมราชา ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร.10

"ซีคอนสแควร์" ร่วมกับ 100 ศิลปิน รวมดวงใจแสดงความจงรักภักดี จัดงาน มหกรรมศิลปะ "พระทศธรรมราชา"เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10...

Related Topics