กระทรวงเกษตรฯ หารือมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้าวของชาวนาไทย เน้นส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ เดินหน้าปรับแนวทางบริหารจัดการสินค้าข้าวไทยอย่างครบวงจร เพื่อสอดรับความต้องการของตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 10:16
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณามาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้าวของชาวนาไทย โดยมีการหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และเครือข่ายสมาคมชาวนา โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โดยมีการกำหนดเขตที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมาย 300 ชุมชน ชุมชนละประมาณ 1,000-3,000 ไร่ รวม 694,346 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 58,336 ครัวเรือน โดยสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ชุดเครื่องปลูก ชุดเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ด เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น ตลอดทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ ส่งเสริมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระจายพันธุ์ ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร จัดทำแปลงเรียนรู้ การบริหารชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว การจัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และการจัดการด้านการตลาด โดยหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้นำชุมชนและเครือข่ายเพื่อวางแผนการตลาดและเจรจาธุรกิจ นอกจากนี้ กระทรวง เกษตรฯ ยังมีมาตรการส่งเสริมการไถกลบตอซัง การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว การส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของชาวนา

"กระทรวงเกษตรฯ ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานด้านการผลิตข้าว และปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวควบคู่กับการวางแผนการเพาะปลูกข้าวให้เกิดความสมดุลกับความต้องการของตลาด โดยมองถึงความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ในส่วนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จะใช้กลไกระบบซิงเกิลคอมมานด์ในการขับเคลื่อนดำเนินงานในแต่ละพื้นที่และเชื่อมโยงกับการตลาด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำนาแปลงใหญ่ในชุมชน ว่าควรจะกระจายไปยังที่ใดบ้าง เพื่อสนับสนุนความต้องการของเกษตรกร พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรด้วย" พลเอก ฉัตรชัย กล่าว

ขณะที่แนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวไทย ได้มีการปรับ 3 ด้านอย่างครบวงจร คือ ปรับเพิ่มการประสานงาน จากเดิมที่หน่วยงานต่างคนต่างทำ มาเป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้นระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชาวนา ปรับเปลี่ยนการวางแผน จากเดิมที่การผลิตนำการตลาด มาเป็นการตลาดนำการผลิต และปรับปรุงกระบวนการ โดยการปรับปรุงบางขั้นตอนที่ไม่สอดรับกัน มาปรับปรุงทุกขั้นตอนอย่างสอดรับกัน ทั้งการวางแผนการผลิต โดยใช้ตลาดนำการผลิต การผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ การสีแปรสภาพข้าวที่ได้มาตรฐานสากล และการตลาดข้าวที่มีกลไกตลาดเข้มแข็ง สำหรับแผนการเพาะปลูกข้าวปี 2559/60 ซึ่งมีความต้องการข้าวภายในประเทศ ประมาณ 25 ล้านตัน ได้มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวรวมทั้งสิ้น 27.17 ล้านตัน แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 7.30 ล้านตัน ข้าวปทุมธานี 1.1 ล้านตัน ข้าวเจ้า 11.54 ล้านตัน ข้าวเหนียว 7.11 ล้านตัน และข้าวอื่นๆอีก 0.12 ล้านตัน


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics