วธ. จัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สร้างแกนนำเครือข่ายเตือนภัย ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษาและชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 12:55
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีการเปิดตัวค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม หวังสร้างเยาวชนแกนนำในการขยายเครือข่ายและแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชน โดยมีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ) เป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือการพัฒนาประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังหลักในการสร้างสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต แต่ในปัจจุบัน การไหลบ่าของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบก้าวกระโดดไปตามยุคสมัยและกระแสโลก ทำให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทย ต้องเผชิญกับความสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง การสูญเสียรูปแบบวิถีชุมชน ขาดศรัทธาในศาสนาและคุณธรรมต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ ตลอดจนการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ทำให้เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันที่จะต้านทานกับสภาพปัญหาของสังคมแวดล้อมได้

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติวัฒนธรรมให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างเยาวชนแกนนำเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรม และแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์รักษาวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมทั้งนำ องค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ด้านนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม" ครั้งนี้ จัดติดต่อกันมาเป็นรุ่นที่ ๑๕ โดยจัดระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหลักสูตรของกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาวการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน และภัยที่เด็กและเยาวชนควรระวัง ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่ควรเรียนรู้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศในมิติวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เสริมสร้างความรักความสามัคคี นอกจากนี้ มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวไทยทรงดำ โดยครูภูมิปัญญาจากชุมชนบ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรม Walk Rally "สร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้มิติวัฒนธรรม" รวมไปถึงการศึกษาดูงานร้านเกมสีขาว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้คุณลักษณะของร้านเกมสีขาว และสามารถให้คำแนะนำและดูแลบุตรหลานในการเลือกใช้บริการร้านเกมได้ถูกต้อง และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมต่อไป


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics