วธ. จัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สร้างแกนนำเครือข่ายเตือนภัย ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษาและชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 12:55
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีการเปิดตัวค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม หวังสร้างเยาวชนแกนนำในการขยายเครือข่ายและแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชน โดยมีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ) เป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือการพัฒนาประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังหลักในการสร้างสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต แต่ในปัจจุบัน การไหลบ่าของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบก้าวกระโดดไปตามยุคสมัยและกระแสโลก ทำให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทย ต้องเผชิญกับความสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง การสูญเสียรูปแบบวิถีชุมชน ขาดศรัทธาในศาสนาและคุณธรรมต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ ตลอดจนการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ทำให้เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันที่จะต้านทานกับสภาพปัญหาของสังคมแวดล้อมได้

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติวัฒนธรรมให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างเยาวชนแกนนำเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรม และแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์รักษาวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมทั้งนำ องค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ด้านนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม" ครั้งนี้ จัดติดต่อกันมาเป็นรุ่นที่ ๑๕ โดยจัดระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหลักสูตรของกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาวการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน และภัยที่เด็กและเยาวชนควรระวัง ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่ควรเรียนรู้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศในมิติวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เสริมสร้างความรักความสามัคคี นอกจากนี้ มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวไทยทรงดำ โดยครูภูมิปัญญาจากชุมชนบ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรม Walk Rally "สร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้มิติวัฒนธรรม" รวมไปถึงการศึกษาดูงานร้านเกมสีขาว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้คุณลักษณะของร้านเกมสีขาว และสามารถให้คำแนะนำและดูแลบุตรหลานในการเลือกใช้บริการร้านเกมได้ถูกต้อง และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี

นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่5-ซ้ายแถวยืนบนเวที) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันจัด งานอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี แด่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ (ที่3-ซ้าย/แถวยืนหน้า) โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์...

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา...

ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต จี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว เครื่องดื่มดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์ ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา

ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา จัดเต็มความเย็นฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์นี้ด้วย "ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต" เครื่องดื่มคลายร้อนรสชาติจี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว และอุดมไปด้วยวิตามิน เอ ซี พร้อมคุณประโยชน์คับแก้ว ให้คุณได้ชื่นใจกับน้ำเสาวรส ผลสตรอว์เบอร์รีสด...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

Shoe Story ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงทุนการศึกษา

"Shoe Story" (แบรนด์รองเท้าภายใต้บริษัท บี พลัส บี จำกัด) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาร่วมกับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 โดยแบรนด์ "Shoe Story"...

Related Topics