วธ. จัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สร้างแกนนำเครือข่ายเตือนภัย ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษาและชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 12:55
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีการเปิดตัวค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม หวังสร้างเยาวชนแกนนำในการขยายเครือข่ายและแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชน โดยมีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ) เป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือการพัฒนาประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังหลักในการสร้างสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต แต่ในปัจจุบัน การไหลบ่าของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบก้าวกระโดดไปตามยุคสมัยและกระแสโลก ทำให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทย ต้องเผชิญกับความสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง การสูญเสียรูปแบบวิถีชุมชน ขาดศรัทธาในศาสนาและคุณธรรมต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ ตลอดจนการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ทำให้เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันที่จะต้านทานกับสภาพปัญหาของสังคมแวดล้อมได้

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติวัฒนธรรมให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างเยาวชนแกนนำเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรม และแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์รักษาวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมทั้งนำ องค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ด้านนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม" ครั้งนี้ จัดติดต่อกันมาเป็นรุ่นที่ ๑๕ โดยจัดระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหลักสูตรของกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาวการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน และภัยที่เด็กและเยาวชนควรระวัง ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่ควรเรียนรู้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศในมิติวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เสริมสร้างความรักความสามัคคี นอกจากนี้ มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวไทยทรงดำ โดยครูภูมิปัญญาจากชุมชนบ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรม Walk Rally "สร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้มิติวัฒนธรรม" รวมไปถึงการศึกษาดูงานร้านเกมสีขาว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้คุณลักษณะของร้านเกมสีขาว และสามารถให้คำแนะนำและดูแลบุตรหลานในการเลือกใช้บริการร้านเกมได้ถูกต้อง และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมต่อไป


Latest Press Release

กิรเดช พร้อมลุยพีจีเอทัวร์เต็มฤดูกาล ตั้งเป้าแชมป์บนเวทีระดับโลก

"โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟหนุ่มชื่อดังของไทย หวังทำผลงานได้น่าประทับใจในการลงเล่นในศึกพีจีเอทัวร์แบบเต็มตัวฤดูกาลแรก หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกพีจีเอทัวร์...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับ ราชมงคลกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ" ระหว่าง...

เอ็นพีพีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดร้าน AW Express รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab Go ของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ A&W...

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วงศ์ชนก ชีวะศิริ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ โดยมี วีระพจน์ อัศวาจารย์, วิม เปรมใจ และ สุภาวดี จงสถิตวุฒิธรรม มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพ: (จากซ้าย) วงศ์ชนก...

ภาพข่าว: พิธีเปิดเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยมี "นายราเชนทร์ พจนสุนทร" ประธานกรรมการสถาบัน และ "นางดวงกมล...

Related Topics