สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมสถาปนิกญี่ปุ่น จัดทำโครงการ ศึกษาอบรมการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวสำหรับสถาปนิก The Earthquake-resistant Design Workshop ครั้งแรกของความร่วมมือศึกษาอบรมเชิงลึกด้านการออกแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 9, 2016 09:35
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--hukder company

นายพิชัย วงศ์ไวศยวรรณ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำท่วม อัคคีภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว มีแนวโน้มการเกิดถี่ขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ และความเสียหายต่างๆมากมาย จากเหตุการณ์ สึนามิครั้งแรกทางภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อปี 2547 ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ ระบบสาธารณูปโภค และ บ้านเรือนได้รับความเสียหายนับพันๆหลัง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้ตระหนักถึงภัยพิบัตินี้เป็นอย่างมาก และได้ร่วมมือกับ 3 สมาคมวิชาชีพ เข้าดำเนินการออกแบบและระดมทุนในการก่อสร้างวัด 2 แห่ง โรงเรียน 9 แห่ง และบ้านพัก 3 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มบุคคลภาคธุรกิจต่างๆ ตลอดจนภาคประชาชน ผ่านองค์กรสื่อมวลชนและกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสมาคมสถาปนิกสยามฯยังตระหนักต่ออีกว่า การออกแบบทางสถาปัตยกรรม มีส่วนสำคัญต่อการที่สิ่งก่อสร้างจะสามารถรองรับหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยเหล่านี้ได้อย่างมาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ จึงได้มีโครงการศึกษาอบรมเรื่องการออกแบบรองรับแผ่นดินไหวสำหรับสถาปนิก "The Earthquake-resistant Design Workshop" โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือสมาคมสถาปนิกญี่ปุ่น (JIA) ในฐานะพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน ผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริงในการรับมือกับพิบัติภัยธรรมชาติ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ปัจจุบันได้มีการพัฒนาความรู้ในด้านการออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวได้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยมีการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานการออกแบบอาคาร (Code of Building) ให้รองรับแผ่นดินไหวได้ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ใช้ทดสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ การป้องกันไฟและการพัฒนาเทคนิควิธีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีอาคารที่ได้รับการออกแบบปรับปรุงจนสามารถลดระดับความรุนแรงจากการสั่นสะเทือนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการพังถล่มของอาคาร สมาคมสถาปนิกสยามฯหวังว่าเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์อันมีค่านี้จากญี่ปุ่น

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด (SMS) สำหรับการเดินทางในโครงการอบรมการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวสำหรับสถาปนิก โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ประสานขอความร่วมมือกับ ในการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 วัน ในวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ซึ่งเมื่ออบรมสำเร็จแล้ว สถาปนิกเหล่านี้จะมีความรู้และความตระหนัก สามารถปฏิบัติงานในการออกแบบ เพื่อรองรับภัยจากแผ่นดินไหว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติและประชาชน ให้มีความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯจะเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภัยพิบัติ

พันตำรวจโท ดร.บัณฑิต ประดับสุข อุปนายกสมาคมฯ และประธานโครงการศึกษาอบรมการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหว กล่าวว่า การจัดกิจกรรม "The Earthquake-resistant Design Workshop" ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือกับ JIA ที่ช่วยเป็นแกนกลางใน การจัดอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้เชิงลึกในด้านการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวจากสถาบัน Building Research Institute (BRI) รวมทั้งศึกษาดูงานการบริหารจัดการในเรื่องภัยพิบัติของญี่ปุ่น ซึ่งเหตุที่เลือกประเทศญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษาเนื่องจาก ประเทศญี่ปุ่นมีเทคโนโลยี ประสบการณ์ และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานนอกเหนือจากความรู้ด้านทฤษฎีแล้ว ได้จัดเยี่ยมชมสถานที่ที่เคยประสบปัญหาและมีแนวทางในการรับมือเรื่องแผ่นดินไหวไว้เป็นอย่างดี กิจกรรมครั้งนี้จะได้รับข้อมูลในเรื่องแผ่นดินไหว มาตรฐานและเทคนิคการออกแบบอาคารโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยอาคาร (Building Research Institue (BRI)) และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุดของสถาบันวิจัยและพัฒนาทาเกนากะ (Takanaka R&D Institue) ทั้งในด้านการทดสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ การป้องกันไฟ เสียง พลังงาน และเทคโนโลยีอาคารเขียวทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งเทคนิคการออกแบบที่เรียกว่า "Base-Isolated structure" ซึ่งนำไปใช้กับการออกแบบอาคารหลากหลายลักษณะทั้งอาคารผนังกระจก อาคารที่มีความสลับซับซ้อน รวมทั้งการปรับปรุงอาคารเก่า สำหรับกิจกรรมในช่วงสุดท้ายจะเป็นการศึกษาการออกแบบวางผังย่านที่ออกแบบรองรับแผ่นดินไหวในย่านมารุโนชิ (Marunouchi District) และเยี่ยมชมอาคาร Toshima City Hall Complex, Mitsubishi Building, JP Tower ตลอดจนหมู่บ้านใน Hakone ซึ่งเคยผ่านพิบัติภัยภูเขาไฟฟูจิระเบิด เป็นต้น ทั้งนี้สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้รวบรวมสถาปนิกและผู้ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายและการออกแบบอาคารสาธารณะจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมยุทธโยธาทหาร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กรมขนส่ง การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้า กระทรวงสาธารณสุข สถาปนิกภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง กลุ่ม Design for Disaster และบริษัทสถาปนิก รวม 44 ท่าน ซึ่งจะเป็นทีมรุ่นบุกเบิกที่จะไปเรียนรู้และจะเป็นกำลังสำคัญที่สามารถช่วยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อไปได้

ดร.พิพัฒน์ โกวิทคณิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด (SMS) กล่าวว่า บริษัทได้มองเห็นความสำคัญของการร่วมมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง 2 ช่วงของโครงการ โดยช่วงแรกเป็นการศึกษาอบรมในประเทศไทยในช่วงกลางเดือนมกราคม 2559 และช่วงที่สองเป็นกิจกรรมศึกษาอบรมดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางบริษัทพร้อมสนับสนุนและยินดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยได้เปิดโรงงานให้ดูกระบวนการผลิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคนิควิธีการออกแบบในบ้านเราให้ก้าวหน้าพร้อมรองรับกับสิ่งท้าทายใหม่ๆและพิบัติภัยต่างๆ ที่ไม่สามารถมองข้ามได้


Latest Press Release

H.B. Fuller รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบการเงิน 2561

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2561 รายการสำคัญประจำไตรมาส 4 ปี 2561: - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 146 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เสริมสิริมงคลปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 2 แห่ง ในเขตพัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่...

Home Pollution มลภาวะในบ้าน ป้องกันได้ด้วยตัวเรา

สภาพอากาศที่แปรปรวนเต็มไปด้วยมลภาวะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันพิษจากยวดยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย หลายๆ คนอาจจะมองว่ามลภาวะดังกล่าวมีเฉพาะนอกบ้านเท่านั้น...

กิจกรรมเสริม แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย (Physical Activity) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเสริม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย" (Physical Activity) เพิ่มพูนความรู้กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย"...

ซีพีเอฟ ต่อยอดมาตรฐาน IFFO สู่กิจการในต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกาศเดินหน้าต่อยอดมาตรฐาน IFFO Responsible Supply หรือ IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไปยังคู่ค้าธุรกิจปลาป่นในต่างประเทศ...

Related Topics