ที่ปรึกษาโครงการร่วมประชุม กปส. ที่ จ.เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 10, 2016 15:03
กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--WorkazinePR

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา นายวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), สมาชิกวุฒิสภา สรรหา และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านพลังงาน ในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยในการประชุมวันนี้ พณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา รวมหาแนวทางสนับสนุนการดำเนินการโครงการหลวงให้เจริญก้าวหน้า ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อไม่ให้มีการย้ายถิ่น ไม่ปลูกพืชเสพติด อันจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าไม้อันเป็นต้นน้ำและช่วยแก้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศ ซึ่งการดำเนินการของโครงการหลวงนั้นได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขามากกว่า 13 ชนเผ่า 42,742 ครัวเรือน รวม 183,744 คน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าแบบแผนการดำเนินการของโครงการหลวงนั้นเหมาะสมที่จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานราชการนั้น ๆ

อนึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกับโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 23 หน่วยงาน สำหรับการดำเนินการของโครงการหลวง พ.ศ. 2558 ได้มีดารขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ผลจากกรมวิชาการการเกษตร ได้แก่ เสาวรส พันธุ์เหลืองหวาน และสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 88 จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการปลูกพืชเขตหนาวและกึ่งหนาว 206 ชนิด เกษตรกร 14,883 ครัวเรือน พี่ที่ปลูก 28,567 ไร่ โดยพืชอาหารทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารอาหารปลอดภัย ทั้งระบบการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร สินค้าแปรรูป และอื่น ๆ ซึ่งจำหน่ายภายใต้ตรา "โครงการหลวง" ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 1,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 13.44


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics