ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ 11 สวน จับมือร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญการเรียนการสอน การเดินหน้าสร้างคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 สวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 10:46
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือทั้ง 11 แห่งสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันร่างธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานการเรียนการสอนทั้ง 11 สวนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมาย บรรลุถึงความสำเร็จภายในปี พ.ศ.2559โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน

นางสมหมาย วัฒนะคีรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึง นโยบาย "การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย"โดยความร่วมมือกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย และองค์กรสนับสนุนที่มีศักยภาพ เช่นสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงร่วมกันจัด โครงการสวนกุหลาบศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบ ในรูปแบบ "เครือข่ายสวนกุหลาบ" สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมสร้างการยอมรับต่อสาธารณชน ให้บรรลุถึงความสำเร็จภายในปี พ.ศ.2559

เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพด้วยกกระบวนการและการจัดการตามรูปแบบของการสร้างคนสวนกุหลาบ โดยมีแนวทางที่ปฏิบัติได้หรือนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องธำรงรักษาวัฒนธรรมคุณภาพอันเป็นรากฐานของการสร้างอัตลักษณ์ และเกียรติภูมิให้แก่ผู้เรียนสวนกุหลาบฯ ศึกษา ทุกแห่งด้วยรูปแบบที่มีแนวทางปฏิบัติและพันธะสัญญาการบริหารจัดการคุณภาพร่วมกันตามธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบทั้งนี้ได้มีการทดลองและปฏิบัติจริงทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมและอื่น ๆ ทั้งระบบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือทั้ง 11 แห่ง ตามแผนงานในโครงการสวนกุหลาบศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งมีการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้

โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2555 – 2556) เป็นระยะที่สร้างความตระหนักใน "ความเป็นสวนกุหลาบ" ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยใช้เครื่องมือยึดโยง คือ "หลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาส่วนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) เป็นการต่อยอดระยะแรก มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษาทั้งระบบของการจัดการศึกษาในโรงเรียน และการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มพัฒนาจากห้องเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาได้จากการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครูประจำชั้น ครูผู้สอน และคณะผู้บริหาร โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น คือ มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง (ซึ่งได้มีการประกาศให้โรงเรียนสวนกุหลาบทุกแห่งได้ใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558) เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างใส่ใจในกระบวนการปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน 5 ส่วน คือ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ครูผู้สอน การบริหารจัดการโรงเรียนและเครือข่าย รวม 23 มาตรฐาน ละ 88 ตัวชี้วัด ด้วยกระบวนการและวิธีการดังกล่าว โรงเรียนจะสามารถดูแลและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน ซึ่งก็คือ No child left behindนั่นเอง

และเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือทั้ง 11 แห่ง ได้ดำเนินการปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาฯ จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน หลังงานนั้นจะได้มีการสรุปผลของการดำเนินการตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งได้รูปแบบและแนวทางของการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยตามธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย และจะได้มีการนำเสนอกรมเจ้าสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเผยแพร่ซึ่งจะเป็นการให้โอกาสสถานศึกษาที่มีลักษณะเครือข่ายเช่นเดียวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ใช้หรือนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนที่มีคุณภาพ

ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งถือเป็นสวนกุหลาบแห่งที่ 2 กล่าวว่าปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ "สวนกุหลาบวิทยาลัย" ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอีก ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ,โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ , โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งทุกโรงเรียนมีพันธกิจสำคัญร่วมกัน โดยการยกร่างธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ

ภายใต้ธรรมนูญจะเป็นเหมือนบรรทัดฐานในการบริหารจัดการทั้ง 11 สวนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัยจะร่วมมือกันบริหารจัดการภายใต้ ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้บรรลุถึงเจตนารมณ์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการบริหารจัดการในรูปเครือข่ายสถานศึกษาที่มีความเป็นเอกภาพในนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความโดดเด่นในสังคมไทย เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกในฐานะที่เป็นแหล่งพัฒนาผู้เรียนที่มีอัตลักษณ์ " สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ " มีความเจริญเติบโตด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สมวัย มีดุลยภาพในพัฒนาการทุกด้าน มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ที่เป็นเลิศตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และธรรมชาติเฉพาะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล


Latest Press Release

ภาพข่าว: สืบสานงานพระพุทธศาสนา ดร.ทวีศักดิ์ รับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาศิลปินฯ

เดินหน้าทำงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ล่าสุด ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดฯ ซีรี่ส์ "รักไม่จำกัดนิยาม" ช่องไอพีเอ็ม เข้าร่วมประชุม กับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานการประชุมเครือข่าย...

ภาพข่าว: มกอช. อบรมผู้ปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ. ศ. 2551...

อพวช. มอบความสุข และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับปี 2562 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฟรี!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบความสุขและความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ ฟรี! และพิเศษจัดเต็มเข้าชมนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ฟรี! ใน "นิทรรศการดาวจรัสฟ้า" (STARRY SKY...

กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ มอบแบรนด์...แทนคำขอบคุณ

ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดจากแบรนด์หลากหลายรูปแบบในคอนเซปท์"ขอบคุณ...การให้ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มอบแบรนด์" ให้คุณได้มอบคุณค่าที่มีความหมาย...

สตีเบล เอลทรอน รับรางวัล Superbrand Award ประจำปี 2018/2019 คว้าตำแหน่งแบรนด์ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งที่สุดในประเทศเยอรมนี

สตีเบล เอลทรอน ได้รับรางวัล "Superbrand" ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยมร. คลาวส์ โคร-ชูว์เทอร์ ผู้อำนวยการสื่อสารการตลาด ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "การที่เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นเวลาห้าปีติดต่อกันนี้...

Related Topics