ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ 11 สวน จับมือร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญการเรียนการสอน การเดินหน้าสร้างคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 สวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 10:46
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือทั้ง 11 แห่งสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันร่างธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานการเรียนการสอนทั้ง 11 สวนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมาย บรรลุถึงความสำเร็จภายในปี พ.ศ.2559โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน

นางสมหมาย วัฒนะคีรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึง นโยบาย "การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย"โดยความร่วมมือกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย และองค์กรสนับสนุนที่มีศักยภาพ เช่นสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงร่วมกันจัด โครงการสวนกุหลาบศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบ ในรูปแบบ "เครือข่ายสวนกุหลาบ" สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมสร้างการยอมรับต่อสาธารณชน ให้บรรลุถึงความสำเร็จภายในปี พ.ศ.2559

เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพด้วยกกระบวนการและการจัดการตามรูปแบบของการสร้างคนสวนกุหลาบ โดยมีแนวทางที่ปฏิบัติได้หรือนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องธำรงรักษาวัฒนธรรมคุณภาพอันเป็นรากฐานของการสร้างอัตลักษณ์ และเกียรติภูมิให้แก่ผู้เรียนสวนกุหลาบฯ ศึกษา ทุกแห่งด้วยรูปแบบที่มีแนวทางปฏิบัติและพันธะสัญญาการบริหารจัดการคุณภาพร่วมกันตามธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบทั้งนี้ได้มีการทดลองและปฏิบัติจริงทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมและอื่น ๆ ทั้งระบบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือทั้ง 11 แห่ง ตามแผนงานในโครงการสวนกุหลาบศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งมีการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้

โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2555 – 2556) เป็นระยะที่สร้างความตระหนักใน "ความเป็นสวนกุหลาบ" ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยใช้เครื่องมือยึดโยง คือ "หลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาส่วนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) เป็นการต่อยอดระยะแรก มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษาทั้งระบบของการจัดการศึกษาในโรงเรียน และการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มพัฒนาจากห้องเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาได้จากการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครูประจำชั้น ครูผู้สอน และคณะผู้บริหาร โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น คือ มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง (ซึ่งได้มีการประกาศให้โรงเรียนสวนกุหลาบทุกแห่งได้ใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558) เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างใส่ใจในกระบวนการปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน 5 ส่วน คือ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ครูผู้สอน การบริหารจัดการโรงเรียนและเครือข่าย รวม 23 มาตรฐาน ละ 88 ตัวชี้วัด ด้วยกระบวนการและวิธีการดังกล่าว โรงเรียนจะสามารถดูแลและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน ซึ่งก็คือ No child left behindนั่นเอง

และเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือทั้ง 11 แห่ง ได้ดำเนินการปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาฯ จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน หลังงานนั้นจะได้มีการสรุปผลของการดำเนินการตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งได้รูปแบบและแนวทางของการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยตามธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย และจะได้มีการนำเสนอกรมเจ้าสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเผยแพร่ซึ่งจะเป็นการให้โอกาสสถานศึกษาที่มีลักษณะเครือข่ายเช่นเดียวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ใช้หรือนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนที่มีคุณภาพ

ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งถือเป็นสวนกุหลาบแห่งที่ 2 กล่าวว่าปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ "สวนกุหลาบวิทยาลัย" ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอีก ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ,โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ , โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งทุกโรงเรียนมีพันธกิจสำคัญร่วมกัน โดยการยกร่างธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ

ภายใต้ธรรมนูญจะเป็นเหมือนบรรทัดฐานในการบริหารจัดการทั้ง 11 สวนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัยจะร่วมมือกันบริหารจัดการภายใต้ ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้บรรลุถึงเจตนารมณ์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการบริหารจัดการในรูปเครือข่ายสถานศึกษาที่มีความเป็นเอกภาพในนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความโดดเด่นในสังคมไทย เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกในฐานะที่เป็นแหล่งพัฒนาผู้เรียนที่มีอัตลักษณ์ " สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ " มีความเจริญเติบโตด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สมวัย มีดุลยภาพในพัฒนาการทุกด้าน มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ที่เป็นเลิศตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และธรรมชาติเฉพาะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล


Latest Press Release

สสส. เปิดตัวชุดหนังสือเลเวลบุ๊ค (Leveled Book) อ่าน อาน อ๊าน นวัตกรรมปลดล็อกการอ่านไม่ออกของเด็กไทย

สสส. เปิดตัวชุดหนังสือเลเวลบุ๊ค (Leveled Book) อ่าน อาน อ๊าน นวัตกรรมปลดล็อกการอ่านไม่ออกของเด็กไทย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (กลาง) ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สุดใจ พรหมเกิด (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการ "พัฒนาหนังสือและการอ่าน...

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 20 22 ต.ค. 61

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 51 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก...

เขตใหม่ซีเซียน ในมณฑลส่านซี ตั้งเป้าเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองที่ทันสมัยในจีน

การประชุมนานาชาติเขตใหม่ซีเซียนว่าด้วยต้นแบบการพัฒนาเมืองที่ทันสมัย (IUDM 2018) ครั้งแรก ภายใต้แนวคิด "ยุคใหม่ เศรษฐกิจใหม่ เมืองใหม่" ได้เปิดฉากขึ้นที่เขตซีเซียน ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 500...

#Kiradech Collection II# เอกลักษณ์เฉพาะ สะท้อนตัวตนของโปรอาร์ม

Fenix XCell เปิดตัว Kiradech Collection II ซึ่งต่อยอดมาจากคอลเลคชันแรกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดย "โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ นักกอล์ฟขวัญใจชาวไทย สวมใส่คอลเลคชันของตัวเองลงแข่งขันทั่วโลก ทั้งในพีจีเอทัวร์, ยูโรเปียนทัวร์ และในเอเชีย...

MATCH เฮ!ผู้ผลิตหนังฟอร์มใหญ่ตปท.แห่เช่าสตูดิโอฯ คาดอัตราเช่าทั้ง 5 แห่งเต็ม100% เดือนต.ค.นี้

"MATCH" รับอานิสงส์ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ต่างประเทศหลายราย ตบเท้าขอใช้บริการ The Studio Park Thailand ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ฟากผู้บริหาร "ภูมิชาย วัชรพงศ์" เผย มั่นใจช่วยขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ ระบุอัตราการเช่าสตูดิโอฯทั้ง 5 แห่งคึกคัก...

Related Topics