ปภ.ร่วมกับหน่วยทหารและกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ พ.ศ.2559 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยในอาคารสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 17:05
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยทหารและกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2016) ระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการ การดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ การค้นหาผู้ประสบภัยภายในอาคาร การอพยพผู้ประสบภัย การระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีอันตราย การปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพ ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัยให้เป็นระบบและมีเอกภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง มีรูปแบบซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล การเตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดภัย โดยเฉพาะการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการเตรียมความพร้อมและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ โดยสั่งการให้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2559 (IDMEx 2016) ระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยน (Forces Integration training : FITX) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของกำลังพลและอุปกรณ์ของหน่วยงานต่างๆ การฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ภัยที่กำหนด และการฝึกภาคสนาม (Field Top Exercises : FTX) โดยจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการ การดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ การค้นหาผู้ประสบภัยภายในอาคาร การอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศยาน/รถกระเช้า/เบาะลมอากาศ การระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีอันตราย การปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพ ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัย ซึ่งจะส่งผลให้การบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนับเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย" (Safety Thailand) และการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 "ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง ประชาคมยั่งยืน"

0-2243-0674 0-2243-2200 www.disaster.go.th

Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics