ปภ.ร่วมกับหน่วยทหารและกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ พ.ศ.2559 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยในอาคารสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 17:05
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยทหารและกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2016) ระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการ การดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ การค้นหาผู้ประสบภัยภายในอาคาร การอพยพผู้ประสบภัย การระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีอันตราย การปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพ ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัยให้เป็นระบบและมีเอกภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง มีรูปแบบซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล การเตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดภัย โดยเฉพาะการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการเตรียมความพร้อมและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ โดยสั่งการให้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2559 (IDMEx 2016) ระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยน (Forces Integration training : FITX) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของกำลังพลและอุปกรณ์ของหน่วยงานต่างๆ การฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ภัยที่กำหนด และการฝึกภาคสนาม (Field Top Exercises : FTX) โดยจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการ การดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ การค้นหาผู้ประสบภัยภายในอาคาร การอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศยาน/รถกระเช้า/เบาะลมอากาศ การระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีอันตราย การปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพ ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัย ซึ่งจะส่งผลให้การบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนับเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย" (Safety Thailand) และการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 "ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง ประชาคมยั่งยืน"

0-2243-0674 0-2243-2200 www.disaster.go.th

Latest Press Release

Super Poll โพล อดีต สส ย้ายพรรค กับ ความเป็นผู้นำขวัญใจตลอดกาล

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อดีต ส.ส. ย้ายพรรคกับความเป็นผู้นำขวัญใจตลอดกาล ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อดีต ส.ส. ย้ายพรรคกับความเป็นผู้นำขวัญใจตลอดกาล...

ภาพข่าว: เปิดแคมป์ พร้อมลอง พร้อม LEARN กับแบรนด์จูเนียร์

นางสาวอรญา หอมเศรษฐี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแคมป์ "พร้อมลอง พร้อม LEARN กับแบรนด์จูเนียร์" เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ แบบลงมือปฏิบัติทดลองกันจริงๆ โดยมี อเล็กซ์...

NIDA Poll โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป...

ซีอีเอ ผนึกภาครัฐ เอกชน เปิดตัว เชียงใหม่ดีไซน์วีค ดีไซน์เฟสทิวัลระดับนานาชาติ สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเชียงใหม่ ถึง 16 ธันวาคม นี้

- ซีอีเอ ชวนเที่ยว "เชียงใหม่ดีไซน์วีค" พบ การจัดแสดงนิทรรศการ อินสตอเลชั่น โชว์เคส เสวนา เวิร์กชอป จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด ฟรี! ทุกพื้นที่จัดงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดงาน...

ไปรษณีย์ไทย จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี ส่งสุขดี๊ดี แฮปปี้ 2 ต่อ แจกส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท รับมหกรรมช้อปปิ้ง 12.12

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมมหกรรมส่วนลดแห่งปี 12.12 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันเดียวเท่านั้น ลุ้นโชคสองต่อ รับโค้ดส่วนลด ทั้งช้อปปิ้งและค่าส่ง สูงสุด 15% ใช้สิทธิ์ได้ไม่อั้นนาน 12 วัน พร้อมชิงคูปองเงินสดสูงสุด 5,000 บาท ส่งท้ายปีเก่า...

Related Topics