อพวช. เปิดตัว 2 นิทรรศการใหม่ล่าสุดของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และ ของเล่นไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 10:00
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--อพวช.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดนิทรรศการ "นาโน...คุณสมบัติมหัศจรรย์ สู่นวัตกรรมโลก" และนิทรรศการ "เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย" 2 นิทรรศการใหม่ที่จะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการสัมผัส ทดลอง เพื่อต่อยอดการเรียนรู้และจินตนาการ สู่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ เริ่มให้บริการ 24 พ.ค. 59 เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างกำลังคนให้มีความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นในเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน ให้ประชาชนคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ และกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างอนาคตด้านอาชีพ ธุรกิจ และคุณภาพชีวิตของตนได้อย่างยั่งยืน การที่ อพวช. ได้พัฒนาและจัดทำนิทรรศการ "นาโน...คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก" และ "เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย" ขึ้นนี้ จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นพื้นฐานจากการสัมผัส ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ( STEM Education) ก่อให้พัฒนาการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และกระจายโอกาสการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและหวังว่า อพวช. จะดำเนินภารกิจนี้ต่อไปด้วยการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้คนไทยได้เรียนรู้และคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น

ด้าน นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบการให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์ โดยผู้เข้าชมสามารถเข้ามาเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง สำหรับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นั้น อพวช. เปิดให้บริการมากว่า 15 ปี และด้วยระยะเวลาการเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ทำให้นิทรรศการบางชุดมีเนื้อหาที่ไม่ทันสมัย จึงได้ปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารให้มีความทันสมัยและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้ มีการปรับปรุงพื้นที่นิทรรศการภายในอาคารมาแล้วเช่น นิทรรศการภูมิปัญญาไทย นิทรรศการระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ นิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก (Fun Science) และล่าสุดคือนิทรรศการ "นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก"

สำหรับนิทรรศการ "นาโน...คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก" เป็นนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงบริเวณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 โซน

โซน 1 รู้จักนาโนเทคโนโลยี

เน้นให้ผู้ชมนิทรรศการเข้าใจถึงความหมายและความแตกต่างของวิทยาศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยี โดยการนิยามความหมายอย่างง่ายๆ ของคำว่านาโนผ่านป้ายอธิบาย และชิ้นงาน การสร้างความเข้าใจว่าขนาดระดับนาโนมีความเล็กมากแค่ไหน รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้เข้าชมทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนที่อยู่รอบตัวเรา อันสามารถช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายมากขึ้น

โซน 2 สิ่งที่เกิดขึ้นในระดับนาโน และนาโนในธรรมชาติ

ผู้ชมนิทรรศการได้เรียนรู้และเข้าใจกลไกของอนุภาคที่มีความเล็กในระดับนาโนว่าทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษได้อย่างไร รวมถึงความพิเศษที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างระดับนาโนในธรรมชาติ เช่น พื้นผิวใบบัว ตีนตุ๊กแกและใยแมงมุม

โซน 3 ผลิตภัณฑ์นาโนในชีวิตประจำวัน

ส่วนนี้นำเสนอความพิเศษของผลิตภัณฑ์นาโนในชีวิตประจำวัน ที่ผู้ชมนิทรรศการสามารถทดสอบ ความพิเศษผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับเรียนรู้หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์นาโนว่ามีกระบวนการอย่างไร

โซน 4 อนาคตของนาโนเทคโนโลยี

กว่า 40 ปี ที่วิทยาศาสตร์นาโนมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จากนี้ไปแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยีจะดำเนินต่อไปในทิศทางใด สามารถเรียนรู้แนวโน้ม อนาคตของนาโนเทคโนโลยี และพบกับผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ส่วนนิทรรศการ "เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย" เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงบนพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน ในบริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เปิดให้เข้าชมไปจนถึงสิ้นปี 2559 โดยนิทรรศการชุดนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทดลอง เปรียบเทียบ ประดิษฐ์คิดค้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาจากนิทรรศการและกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น ส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อของเล่นภูมิปัญญาไทย ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ของเล่นพื้นบ้านไทยต่อไป

สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ "นาโน...คุณสมบัติมหัศจรรย์ สู่นวัตกรรมโลก" และนิทรรศการ "เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย" สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไปที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 www.nsm.or.th หรือwww.facebook.com/NSMthailand


Latest Press Release

วาเลนติโน พรี ฟอลล์ 2019 สวยสดสะกดสายตาโลกผสานแนวคิด การเว้นระยะ กับ ระบายลูกไม้ เสน่ห์เหลือร้ายแห่งเมซอง

ยังคงครองใจเหล่าผู้หลงใหลในเสน่ห์ของแฟชั่นลักชัวรี่ทั่วโลก สำหรับ "วาเลนติโน" (Valentino) ล่าสุดสร้างปรากฏการณ์สร้างสรรค์งานแฟชั่นโชว์ "วาเลนติโน พรี ฟอลล์ 2019" (Valentino Pre Fall 2019 Collection) พิเศษสุดกับการเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของโลก...

ชะนีสกายวอล์คเกอร์ ค้างคาว แลนซ์ เบสส์ คางคกแห่งมิดเดิ้ลเอิร์ท พบมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงกับ 157 สัตว์สายพันธุ์ใหม่แห่งปี

ค้างคาวที่มีลักษณะคล้ายสมาชิกวงบอยแบนด์แห่งยุค 90 NSYNC ชะนีที่ถูกขนานนามจากภาพยนตร์สตาวอร์ และคางคกมีลักษณะเหมือนหลุดมาจากนวนิยายมิดเดิ้ลเอิร์ท เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสายพันธุ์ใหม่กว่า 157 ชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ณ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในปี พ.ศ. 2560 จาก...

PAUL เปิดสาขาล่าสุด เผยโฉมคอนเซ็ปต์ใหม่ PAUL Le Cafe ที่แรกในไทย ณ ชั้น 1 โซนเมกา ฟู้ดวอล์ค ศูนย์การค้าเมกาบางนา

ร้าน PAUL ตำนานคุณภาพ ร้านอาหาร และเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศแบบดั้งเดิมกว่า 128 ปี เปิดสาขาใหม่ เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ PAUL Le Cafe โดยนางสาววิชชุดา สุขีวัฒนมงคล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบคเฮาส์ จำกัด ให้การต้อนรับ โดยมี นางสาวพรรณวดี...

ภาพข่าว: สกุลฎ์ซี ร่วมออกบูธ กรมการขนส่งทางบก

นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมออกบูธในงาน "ยกระดับรถโดยสารประจำทาง เชื่อมต่อทุกการเดินทางเพื่อคนทุกกลุ่ม" ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา...

ธมลวัฒก์คลินิก ส่งแคมเปญ Year End Sale มอบสิทธิพิเศษส่งท้ายปี ลดมากกว่า 50 %

ธมลวัฒก์คลินิก ศูนย์บริการความงามครบวงจร สาขานครศรีธรรมราช ส่งแคมเปญ Year End Sale มอบสิทธิพิเศษส่งท้ายปี ลดมากกว่า 50 % ทุกโปรแกรมด้านความงาม เพื่อกระตุ้นยอดขายรับไตรมาสแรก เผยกลยยุทธ์มอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่...

Related Topics