กรมส่งเสริมสหกรณ์ขานรับ เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 22, 2016 16:58
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer " เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ต้องมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน และประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ให้กับบุคลากรในสังกัดของกระทรวงฯ ขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้าง "คนเกษตรยุคใหม่" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต รู้และเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการเกษตรกรด้วยความใส่ใจและมีมิตรไมตรี ทำงานเป็นทีมเกษตรและสานพลังประชารัฐกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลต่อไป

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในระหว่างการเปิดการประชุมสัมมนาว่า ในปี 2559 จะจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเป็น Smart Officer จำนวน 11 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มีข้าราชการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าจากทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 200 คน ของกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา และหลังจากนี้จะดำเนินการจัดอีก 10 ครั้ง ใน 10 จังหวัดกระจายทุกภูมิภาค ข้าราชการจำนวน 2,000 คน จะเข้ารับการปลูกฝังอุดมการณ์และจิตวิญญาณการเป็นข้าราชการที่ดี รับความรู้และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ด้วยการระดมสมอง ร่วมคิดวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต การตลาดของเกษตรกร ตลอดถึงฝึกปฏิบัติการเผชิญปัญหา และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรสามารถปรับตัวสู่การทำเกษตรยุคใหม่ สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปได้

ทางด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดำเนินการ ในเบื้องต้นกรมฯ มีโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการเข้าไปดูแลกำกับสหกรณ์ให้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง และโครงการการพัฒนาบุคลากร ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรการอบรม นักบริหารระดับกลางอยู่ ก็ได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการเข้าไปด้วย

นอกจากนี้จะนำข้าราชการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของผู้ตรวจการสหกรณ์และหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับกลางของกรมฯ จำนวน 200-300 คน มาเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Smart Office ในครั้งนี้ด้วย และจะดำเนินการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ข้าราชการได้มีความรู้ความสามารถแล้วนำไปปรับใช้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยทุกส่วนราชการในสังกัดได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย โดยในปี 2559 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Officer โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการในพื้นที่มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อเกษตรกร มีความทุ่มเท เสียสละ และกระตุ้นบุคลากรให้มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสามารถเป็นผู้นำให้คำแนะนำและถ่ายทอดการทำการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปทันและทันต่อ สภาวการณ์

การผลักดันด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานทั้งหมดของหน่วยงานที่จะต้องให้บริการสังคม โดยเฉพาะในภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ จนบรรลุถึงเป้าหมายได้ในที่สุด


Latest Press Release

Gossip News: ออริจิ้น เปิดสัมผัส Game of Thrones Experience Party ชวนถ่ายรูปคู่บัลลังก์เหล็ก ณ Park Origin Thonglor 30 พ.ค.นี้

เอาใจบรรดาแฟนอภิมหาซีรี่ส์ Game of Thrones แบบเหนือระดับ เพราะสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ดิอาร์จิโอ จำกัด จัดงาน "Game of Thrones Experience Party"...

มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

มข.รั้งอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า "Leiden"...

ARB ร่วมบริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองเสลา

เมื่อเร็วๆ นี้ ARB ประเทศไทย ผู้นำในตลาดแต่งรถออฟโร้ด 4x4 ร่วมกับ สมาชิกกลุ่ม Ford Ranger Club Thailand สบทบทุน มอบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองเสลา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี...

แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ใหม่-ดาวิกา ชวนแฟนคลับทำกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนหน้านี้เพิ่งควงคุณแม่ ญาติ และหวานใจยืนหนึ่ง เต๋อ-ฉันทวิชช์ ไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังที่วัดราชบพิธฯ แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว ... ล่าสุด ใหม่-ดาวิกา เดินสายทำความดีต่อเนื่องในเดือนเกิด ชวนแฟนคลับและ "ยูนิเซฟ" ทำกิจกรรมกับเด็กๆ...

ล็อกซเล่ย์ ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาบ็อคเซีย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบ็อคเซียทีมชาติไทย โครงการ LOXLEY- ASM SPORT HERO ภายใต้การสนับสนุนของ บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ บจ.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม ที่ร่วมแข่งขันบ็อคเซียรายการ BISFed 2019 Hong Kong Boccia World Open...

Related Topics