กรมส่งเสริมสหกรณ์ขานรับ เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 22, 2016 16:58
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer " เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ต้องมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน และประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ให้กับบุคลากรในสังกัดของกระทรวงฯ ขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้าง "คนเกษตรยุคใหม่" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต รู้และเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการเกษตรกรด้วยความใส่ใจและมีมิตรไมตรี ทำงานเป็นทีมเกษตรและสานพลังประชารัฐกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลต่อไป

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในระหว่างการเปิดการประชุมสัมมนาว่า ในปี 2559 จะจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเป็น Smart Officer จำนวน 11 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มีข้าราชการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าจากทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 200 คน ของกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา และหลังจากนี้จะดำเนินการจัดอีก 10 ครั้ง ใน 10 จังหวัดกระจายทุกภูมิภาค ข้าราชการจำนวน 2,000 คน จะเข้ารับการปลูกฝังอุดมการณ์และจิตวิญญาณการเป็นข้าราชการที่ดี รับความรู้และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ด้วยการระดมสมอง ร่วมคิดวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต การตลาดของเกษตรกร ตลอดถึงฝึกปฏิบัติการเผชิญปัญหา และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรสามารถปรับตัวสู่การทำเกษตรยุคใหม่ สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปได้

ทางด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดำเนินการ ในเบื้องต้นกรมฯ มีโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการเข้าไปดูแลกำกับสหกรณ์ให้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง และโครงการการพัฒนาบุคลากร ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรการอบรม นักบริหารระดับกลางอยู่ ก็ได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการเข้าไปด้วย

นอกจากนี้จะนำข้าราชการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของผู้ตรวจการสหกรณ์และหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับกลางของกรมฯ จำนวน 200-300 คน มาเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Smart Office ในครั้งนี้ด้วย และจะดำเนินการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ข้าราชการได้มีความรู้ความสามารถแล้วนำไปปรับใช้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยทุกส่วนราชการในสังกัดได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย โดยในปี 2559 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Officer โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการในพื้นที่มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อเกษตรกร มีความทุ่มเท เสียสละ และกระตุ้นบุคลากรให้มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสามารถเป็นผู้นำให้คำแนะนำและถ่ายทอดการทำการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปทันและทันต่อ สภาวการณ์

การผลักดันด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานทั้งหมดของหน่วยงานที่จะต้องให้บริการสังคม โดยเฉพาะในภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ จนบรรลุถึงเป้าหมายได้ในที่สุด


Latest Press Release

ทราย โบ้ย! ไม่รู้เรื่องเงินบริจาค ยัน! น้องทำคนเดียว วอนขอโอกาส

จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล พร้อมกระแสสังคมโจมตี กรณีมีเด็กหญิงอายุ 16 ปี และ 14 ปี แอบอ้างตัดต่อรูป ปลอมแปลงเลขที่บัญชีเงินบริจาคน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานีของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โดยมีประชาชนหลงเชื่อ...

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดโพลงานในฝันที่ได้ใจแรงงานยุคใหม่ พร้อมแนะสร้างสุขในที่ทำงาน

ยุคที่การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งด้านธุรกิจ บุคลากร หลายองค์กรมีปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ เช่นเดียวกับการสร้างระบบนิเวศน์ในการทำงานให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ รักในงาน มีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กร ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป...

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จับมือ ฟาร์ม่าเซนเทรล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบโพรไบโอติก เพื่อรักษาแบบเจาะจง

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย นำโดย นายวิเวก ดาวัน (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และชีฟโค้ช ร่วมกับ ฟาร์ม่าเซนเทรล (Pharma-Zentrale)...

สุดคุ้ม!! หลักสูตรที่หลายท่านรอคอย!! เปิดร้านเบเกอรี่ ไม่ยากอย่างที่คิด ธุรกิจของคนรักของหวาน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น (PASTRY AND BAKERY OPERATIONS FOR BAKERY HOUSE) เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และเค้กชนิดต่างๆ อัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคการทำเบเกอรี่...

บีทูเอสเปิดตัว B2S Book Club คลับสำหรับคนรักหนังสือ

บีทูเอสเปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือ ภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก มุ่งสร้าง Book Community ต่อยอดวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน บีทูเอส สร้างพื้นที่ "Book Community" เปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก...

Related Topics