สมศ. จับมือกลุ่มประเทศยุโรป เตรียมนำร่องประเมินคุณภาพ หน่วยประเมิน 6 ชาติอาเซียน ปี 60

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 11:40
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เตรียมจับมือ DAAD แห่งเยอรมนี และ ENQA สมาคมประกันคุณภาพจากสหภาพยุโรป นำร่องประเมินหน่วยประกันคุณภาพภายนอกของอาเซียน 6 ประเทศ ใน ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร และไทย วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพภายนอกระดับการอุดมศึกษาของอาเซียนให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานนานาชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่ระดับสากล รวมทั้งผลักดันกรอบประกันคุณภาพอาเซียน หรือ AQAF เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก AQAN ใช้กรอบ AQAF เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกของทุกประเทศในอาเซียนให้มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ เพื่อสร้างระบบการประกันคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการอำนวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา การถ่ายโอนหน่วยกิต การยอมรับปริญญาและคุณวุฒิการอุดมศึกษา ให้เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ในการนำร่องการประเมินหน่วยประกันคุณภาพภายนอกของประเทศอาเซียนดังกล่าว หน่วยงานจากสหภาพยุโรปจะร่วมมือกับ AQAN จะจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 6 ประเทศ โดยการฝึกอบรมและชี้แจงขั้นตอนการประเมินที่จะจัด ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤศจิกายน 2559

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่www.onesqa.or.th

พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน หรือ ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) ได้ร่วมมือกับ กับ DAAD (German Academic Exchange Service) และ ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ร่วมมือกันวางแผนดำเนินการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งประกอบได้ด้วยประเทศ 10 ชาติสมาชิก โดยในปี 2560 ที่จะถึงนี้ จะได้นำร่องการประเมินดังกล่าวกับ 6 ประเทศในอาเซียนที่มีความพร้อม ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร และไทย ซึ่งการประเมินจากสหภาพยุโรปดังกล่าวจะมุ่งเป้าหมายในการประเมินว่าหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของอาเซียนมีความเป็นสากลเพียงไร และจะให้คำแนะนำการพัฒนาให้เทียบเคียงได้กับระบบของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

พลเรือตรีวัชระ กล่าวต่อว่า ประเด็นและเนื้อหาที่หน่วยงานประเมินจากยุโรปพิจารณาจะประกอบไปด้วย 4 หลักการ ได้แก่ 1. หลักการของหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก คือ หน่วยงานการประกันคุณภาพภายนอกของทั้ง 10 ชาติอาเซียน กำหนดให้มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ 2. หลักการการประเมินคุณภาพภายนอก คือ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนและสังคมเป็นสำคัญ เป็นการกำหนดมาตรฐานของผู้ประเมิน มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประเมินภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 3. หลักการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการประเมินภายในของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน และ 4. หลักการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คือ กรอบมาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือที่แสดงระบบคุณวุฒิและมาตรฐานการวัดการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเลื่อนคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และเทียบผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้ระดับต่างๆ และช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเคลื่อนย้ายบุคลากรอาชีพต่างๆ ด้วยกระบวนการยอมรับปริญญาและคุณวุฒิการศึกษารวมทั้งการศึกษาตลอดชีพ ซึ่งหลักการดังกล่าวกำหนดไว้ใน ASEAN Quality Assurance Framework หรือ AQAF ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคอาเซียนที่เกิดจากความร่วมมือของ AQAN

นอกจากความร่วมมือดังกล่าวในการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของสมาชิก AQAN จำนวน 6 ประเทศดังกล่าว รวมทั้ง สมศ. แล้ว สหภาพยุโรปก็จะให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาให้แก่ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ทัดเทียมกับ 6 ประเทศดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เป็นระบบที่เทียบเคียงกันได้จนส่งเสริมให้การอุดมศึกษาของสหภาพยุโรปเป็นผู้นำด้านการศึกษาและมีมาตรฐานที่สูง จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกพบว่า มหาวิทยาลัย 11 แห่งใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนั้นตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ซึ่งนับเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งการที่ไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีความร่วมมือในการพัฒนาการประกันคุณภาพกับสหภาพยุโรป จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ให้ความสอดคล้องและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังเป็นกำลังขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ และภาพรวมของประเทศอีกด้วย พลเรือตรีวัชระ กล่าวสรุป

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่www.onesqa.or.th


Latest Press Release

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "เอ็ม-จอย (M-Joy)" และ "เจ-มิกซ์ (j-mix)" ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญประจำปี 2562 ที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย...

ภาพข่าว: มกอช. สัมมนาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562...

เปิดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรีอีก 1 หนานุ่ม ที่ร้านร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี , บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดแคมเปญสุดพิเศษ "สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรี อีก 1 หนานุ่ม" สำหรับสมาชิกบัตร The 1 Card เมื่อสแกน QR Code...

เคเอฟซี ชาไทย หวาน มัน สะใจ รู้แล้วต้องลอง

เคเอฟซีเอาใจคอชาไทย ครั้งแรก! กับชาไทยเข้มข้น รสกลมกล่อม หวานมันสะใจ เลือกอร่อยฟินกับชาไทยได้ 3 สไตล์ ได้แก่ ชาไทยเย็น โฟลตชาไทย และภูเขาไฟชาเย็น แบล็ก ครันชี ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท จำหน่ายถึง 30 มกราคม 2562 เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าหมด)...

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ในฐานะที่เป็นโรงแรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดุสิตธานี พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูชายหาดพัทยาเหนือและพื้นที่โดยรอบของชายหาดสาธารณะด้านหน้าโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี...

Related Topics