สมศ. จับมือกลุ่มประเทศยุโรป เตรียมนำร่องประเมินคุณภาพ หน่วยประเมิน 6 ชาติอาเซียน ปี 60

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 11:40
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เตรียมจับมือ DAAD แห่งเยอรมนี และ ENQA สมาคมประกันคุณภาพจากสหภาพยุโรป นำร่องประเมินหน่วยประกันคุณภาพภายนอกของอาเซียน 6 ประเทศ ใน ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร และไทย วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพภายนอกระดับการอุดมศึกษาของอาเซียนให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานนานาชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่ระดับสากล รวมทั้งผลักดันกรอบประกันคุณภาพอาเซียน หรือ AQAF เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก AQAN ใช้กรอบ AQAF เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกของทุกประเทศในอาเซียนให้มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ เพื่อสร้างระบบการประกันคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการอำนวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา การถ่ายโอนหน่วยกิต การยอมรับปริญญาและคุณวุฒิการอุดมศึกษา ให้เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ในการนำร่องการประเมินหน่วยประกันคุณภาพภายนอกของประเทศอาเซียนดังกล่าว หน่วยงานจากสหภาพยุโรปจะร่วมมือกับ AQAN จะจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 6 ประเทศ โดยการฝึกอบรมและชี้แจงขั้นตอนการประเมินที่จะจัด ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤศจิกายน 2559

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่www.onesqa.or.th

พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน หรือ ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) ได้ร่วมมือกับ กับ DAAD (German Academic Exchange Service) และ ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ร่วมมือกันวางแผนดำเนินการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งประกอบได้ด้วยประเทศ 10 ชาติสมาชิก โดยในปี 2560 ที่จะถึงนี้ จะได้นำร่องการประเมินดังกล่าวกับ 6 ประเทศในอาเซียนที่มีความพร้อม ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร และไทย ซึ่งการประเมินจากสหภาพยุโรปดังกล่าวจะมุ่งเป้าหมายในการประเมินว่าหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของอาเซียนมีความเป็นสากลเพียงไร และจะให้คำแนะนำการพัฒนาให้เทียบเคียงได้กับระบบของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

พลเรือตรีวัชระ กล่าวต่อว่า ประเด็นและเนื้อหาที่หน่วยงานประเมินจากยุโรปพิจารณาจะประกอบไปด้วย 4 หลักการ ได้แก่ 1. หลักการของหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก คือ หน่วยงานการประกันคุณภาพภายนอกของทั้ง 10 ชาติอาเซียน กำหนดให้มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ 2. หลักการการประเมินคุณภาพภายนอก คือ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนและสังคมเป็นสำคัญ เป็นการกำหนดมาตรฐานของผู้ประเมิน มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประเมินภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 3. หลักการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการประเมินภายในของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน และ 4. หลักการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คือ กรอบมาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือที่แสดงระบบคุณวุฒิและมาตรฐานการวัดการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเลื่อนคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และเทียบผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้ระดับต่างๆ และช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเคลื่อนย้ายบุคลากรอาชีพต่างๆ ด้วยกระบวนการยอมรับปริญญาและคุณวุฒิการศึกษารวมทั้งการศึกษาตลอดชีพ ซึ่งหลักการดังกล่าวกำหนดไว้ใน ASEAN Quality Assurance Framework หรือ AQAF ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคอาเซียนที่เกิดจากความร่วมมือของ AQAN

นอกจากความร่วมมือดังกล่าวในการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของสมาชิก AQAN จำนวน 6 ประเทศดังกล่าว รวมทั้ง สมศ. แล้ว สหภาพยุโรปก็จะให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาให้แก่ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ทัดเทียมกับ 6 ประเทศดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เป็นระบบที่เทียบเคียงกันได้จนส่งเสริมให้การอุดมศึกษาของสหภาพยุโรปเป็นผู้นำด้านการศึกษาและมีมาตรฐานที่สูง จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกพบว่า มหาวิทยาลัย 11 แห่งใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนั้นตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ซึ่งนับเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งการที่ไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีความร่วมมือในการพัฒนาการประกันคุณภาพกับสหภาพยุโรป จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ให้ความสอดคล้องและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังเป็นกำลังขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ และภาพรวมของประเทศอีกด้วย พลเรือตรีวัชระ กล่าวสรุป

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่www.onesqa.or.th


Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics