กรุงเทพมหานคร จับมือ มูลนิธิอิออน 1% คลับ และ มูลนิธิอิออนประเทศไทย บ่มเพาะผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 14:42
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิอิออน 1% คลับและมูลนิธิอิออนประเทศไทย เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 ต้อนรับตัวแทนเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย จำนวนกว่า 111 คน พร้อมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของไทยและเอเชีย เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้เกิดโครงการอันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)" ในระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นี้

นางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยมูลนิธิอิออน 1% คลับ ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ริเริ่มจัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียในประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนา

ประเทศของตนเอง โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่นับเป็นเรื่องสำคัญของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ

"โครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559" นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน นำโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ และมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมืออันสำคัญจากกรุงเทพมหานคร ด้านองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพฯ มาเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เหล่าตัวแทนเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งหมด 111 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)"

ด้านนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งประโยชน์ในด้านการใช้สอยในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้น้ำบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปน จนเหมาะแก่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญยิ่งของกรุงเทพมหานคร และด้วยเหตุนี้การส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ระดมแนวคิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ จึงนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ และมุ่งพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคตต่อไป

"บทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร คือ การตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีการดำเนินงานทั้งด้านนโยบายและโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)" ซึ่งมีการประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพมหานครและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร การควบคุมการระบายน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ มาตรการการบำบัดน้ำเสีย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าศึกษาในพื้นที่จริง โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร แห่งนี้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย อันจะช่วยให้เหล่าเยาวชนได้สัมผัสถึงประสบการณ์ตรง และสถานการณ์จริง สำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับแผนงานเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศใน

หมวดประชาคมโลกมายังกรุงเทพมหานคร ในบทบาทที่กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ" นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพฯ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับเหล่าตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 มีทั้งหมด 21 คน แบ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอิออนประเทศไทย จำนวน 11 คน และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน


Latest Press Release

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ...

DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ เน้นจังหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางDITPอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun มอบของขวัญให้เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Give...

โครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ สอบถาม โทร 083-263-7593 (สอบถามได้ทุกวัน) #คณะมนุษยศาสตร์...

นศ.สวนสุนันทา ตัวแทนประเทศไทยคว้าที่ 1 บุคลิกภาพทางสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.นดา เส็นบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Bwell Be The New You เป็น "คุณ" ที่ดีกว่าเดิม จัดโดย บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด...

Related Topics