กรุงเทพมหานคร จับมือ มูลนิธิอิออน 1% คลับ และ มูลนิธิอิออนประเทศไทย บ่มเพาะผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 14:42
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิอิออน 1% คลับและมูลนิธิอิออนประเทศไทย เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 ต้อนรับตัวแทนเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย จำนวนกว่า 111 คน พร้อมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของไทยและเอเชีย เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้เกิดโครงการอันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)" ในระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นี้

นางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยมูลนิธิอิออน 1% คลับ ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ริเริ่มจัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียในประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนา

ประเทศของตนเอง โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่นับเป็นเรื่องสำคัญของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ

"โครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559" นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน นำโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ และมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมืออันสำคัญจากกรุงเทพมหานคร ด้านองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพฯ มาเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เหล่าตัวแทนเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งหมด 111 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)"

ด้านนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งประโยชน์ในด้านการใช้สอยในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้น้ำบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปน จนเหมาะแก่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญยิ่งของกรุงเทพมหานคร และด้วยเหตุนี้การส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ระดมแนวคิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ จึงนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ และมุ่งพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคตต่อไป

"บทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร คือ การตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีการดำเนินงานทั้งด้านนโยบายและโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)" ซึ่งมีการประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพมหานครและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร การควบคุมการระบายน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ มาตรการการบำบัดน้ำเสีย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าศึกษาในพื้นที่จริง โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร แห่งนี้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย อันจะช่วยให้เหล่าเยาวชนได้สัมผัสถึงประสบการณ์ตรง และสถานการณ์จริง สำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับแผนงานเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศใน

หมวดประชาคมโลกมายังกรุงเทพมหานคร ในบทบาทที่กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ" นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพฯ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับเหล่าตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 มีทั้งหมด 21 คน แบ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอิออนประเทศไทย จำนวน 11 คน และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร...

Related Topics