กรุงเทพมหานคร จับมือ มูลนิธิอิออน 1% คลับ และ มูลนิธิอิออนประเทศไทย บ่มเพาะผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 14:42
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิอิออน 1% คลับและมูลนิธิอิออนประเทศไทย เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 ต้อนรับตัวแทนเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย จำนวนกว่า 111 คน พร้อมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของไทยและเอเชีย เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้เกิดโครงการอันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)" ในระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นี้

นางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยมูลนิธิอิออน 1% คลับ ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ริเริ่มจัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียในประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนา

ประเทศของตนเอง โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่นับเป็นเรื่องสำคัญของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ

"โครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559" นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน นำโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ และมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมืออันสำคัญจากกรุงเทพมหานคร ด้านองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพฯ มาเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เหล่าตัวแทนเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งหมด 111 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)"

ด้านนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งประโยชน์ในด้านการใช้สอยในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้น้ำบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปน จนเหมาะแก่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญยิ่งของกรุงเทพมหานคร และด้วยเหตุนี้การส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ระดมแนวคิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ จึงนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ และมุ่งพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคตต่อไป

"บทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร คือ การตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีการดำเนินงานทั้งด้านนโยบายและโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)" ซึ่งมีการประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพมหานครและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร การควบคุมการระบายน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ มาตรการการบำบัดน้ำเสีย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าศึกษาในพื้นที่จริง โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร แห่งนี้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย อันจะช่วยให้เหล่าเยาวชนได้สัมผัสถึงประสบการณ์ตรง และสถานการณ์จริง สำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับแผนงานเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศใน

หมวดประชาคมโลกมายังกรุงเทพมหานคร ในบทบาทที่กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ" นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพฯ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับเหล่าตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 มีทั้งหมด 21 คน แบ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอิออนประเทศไทย จำนวน 11 คน และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน


Latest Press Release

Borderline ผลงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์กีเมต์ในฝรั่งเศส

"Borderline" ศิลปะจัดวางจากเวียดนาม ขึ้นแท่นผลงานศิลปะชิ้นแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กลายเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์กีเมต์อันทรงเกียรติในกรุงปารีส ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์นอกทวีปเอเชียที่รวบรวมศิลปะเอเชียเอาไว้มากที่สุด...

คราวน์ คว้ารางวัลบริการลูกค้ายอดเยี่ยมจากฟาสต์ โลจิสติกส์ ฟิลิปปินส์

บริษัท คราวน์ ลิฟท์ ทรัคส์ ฟิลิปปินส์ ในเครือบริษัท คราวน์ อิควิปเมนท์ ได้รับรางวัลบริการลูกค้ายอดเยี่ยม (Outstanding Customer Service) จากบริษัท ฟาสต์ เซอร์วิสเซส หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฟาสต์ โลจิสติกส์ ฟิลิปปินส์...

ภาพข่าว: ช.การช่าง สนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนายุววิศวกรบพิธ 47" จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้างระบบประปา ณ ตำบลหนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์...

ภาณุวิชญ์ หยิบแชมป์อาชีพแรก สิงห์-ทีดีที กบินทร์ฯ

ภาณุวิชญ์ อ่อนจู สวิงหนุ่มวัย 24 ปีจาก กทม. ซิวแชมป์อาชีพแรกให้ตัวเองสำเร็จ หลังหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 ในรอบสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ สิงห์ ไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ทัวร์ รายการ "สิงห์-ทีดีที กบินทร์บุรี 2019" ณ...

DITP จัดแข่งขัน ค้นหาสุดยอดทีมอัจฉริยะ ในการใช้ข้อมูล Big Data เพื่อค้นหาโอกาสในการส่งออก ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือ "ไมโครซอฟท์-แบ็คยาร์ด" จัดการแข่งขัน "แฮกกาธอน : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน" ค้นหาทีมอัจฉริยะจากการแข่งขันพัฒนาโมเดลในการใช้ประโยชน์ข้อมูล Big Data...

Related Topics