กรุงเทพมหานคร จับมือ มูลนิธิอิออน 1% คลับ และ มูลนิธิอิออนประเทศไทย บ่มเพาะผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 14:42
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิอิออน 1% คลับและมูลนิธิอิออนประเทศไทย เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 ต้อนรับตัวแทนเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย จำนวนกว่า 111 คน พร้อมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของไทยและเอเชีย เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้เกิดโครงการอันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)" ในระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นี้

นางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยมูลนิธิอิออน 1% คลับ ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ริเริ่มจัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียในประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนา

ประเทศของตนเอง โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่นับเป็นเรื่องสำคัญของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ

"โครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559" นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน นำโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ และมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมืออันสำคัญจากกรุงเทพมหานคร ด้านองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพฯ มาเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เหล่าตัวแทนเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งหมด 111 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)"

ด้านนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งประโยชน์ในด้านการใช้สอยในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้น้ำบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปน จนเหมาะแก่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญยิ่งของกรุงเทพมหานคร และด้วยเหตุนี้การส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ระดมแนวคิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ จึงนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ และมุ่งพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคตต่อไป

"บทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร คือ การตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีการดำเนินงานทั้งด้านนโยบายและโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Management)" ซึ่งมีการประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพมหานครและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร การควบคุมการระบายน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ มาตรการการบำบัดน้ำเสีย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าศึกษาในพื้นที่จริง โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร แห่งนี้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย อันจะช่วยให้เหล่าเยาวชนได้สัมผัสถึงประสบการณ์ตรง และสถานการณ์จริง สำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับแผนงานเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศใน

หมวดประชาคมโลกมายังกรุงเทพมหานคร ในบทบาทที่กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ" นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพฯ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับเหล่าตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2559 มีทั้งหมด 21 คน แบ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอิออนประเทศไทย จำนวน 11 คน และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน


Latest Press Release

การแข่งขันกอล์ฟ สิงห์-เอสเอที จันทบุรี แชมเปียนชิพ 2561 ณ สนามชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี

ขอเรียนเชิญโปรกอล์ฟทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ สิงห์-เอสเอที จันทบุรี แชมเปียนชิพ 2561 ณ สนามชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-6 ตุลาคม 2561 โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 และรอบฝึกซ้อมทางการ ในวันอังคารที่ 2...

ดีป้า ทัสโฮลดิ้งส์ เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ไทย-จีน อย่างยิ่งใหญ่ วางเป้าหมายปั้นสตาร์ทอัพข้ามชาติ

ดีป้า – ทัสโฮลดิ้งส์ เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ไทย-จีน อย่างยิ่งใหญ่ วางเป้าหมายปั้นสตาร์ทอัพข้ามชาติ 19 กันยายน 2561 – อิมแพค เมืองทองธานี / ที่งานดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 มหกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน...

Gossip News: พีซ - กันตพร ผู้บริหาร BCH ขึ้นแท่น 50 หนุ่มโสดฝัน Cleo 2018

ขึ้นแท่น นักธุรกิจหนุ่มสุดฮอต ไปแล้วจ้า... สำหรับ คุณพีซ-กันตพร หาญพาณิชย์ ทายาทธุรกิจโรงพยาบาลในเครือ BCH ที่มีทั้งโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล , เกษมราษฏร์ และการุญเวช ซึ่งนอกจากจะบริหารธุรกิจครอบครัวจนหุ้นขึ้นทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เข้า SET ในปี 2547 ไปแล้ว...

ภาพข่าว: อ.ต.ก. สงขลา เปิด กิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 พร้อมดันอุตสาหกรรมเห็ดแครง สู่ตลาดโลก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1" อุตสาหกรรมเห็ดแครงสงขลา อาหารไทยสู่อาหารโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเปิดแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมการเซ็น MOU อบจ.สงขลา กับ...

ภาพข่าว: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ T-VER

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ "โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน" ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน...

Related Topics