นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทดลองระบบขนส่งเสริม (Feeder System)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 16:17
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--รถไฟฟ้ามหานคร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทดลองระบบขนส่งเสริม (Feeder System)

ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน) กับ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการจริง 6 สิงหาคม 2559

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมทดลองระบบขนส่งเสริม (Feeder System) วิ่งเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน) กับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ) ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อตรวจความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย และ นายสุระชัย เอี่ยมวชิรกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมทดลองระบบขนส่งเสริม (Feeder System) ดังกล่าวด้วย

ในการนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ทดลองนั่งรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. ซึ่ง รฟม. ได้จัดเตรียมไว้บริการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ โดยใช้เส้นทางเดินรถจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ผ่านแยกประชาชื่น แยกสะพานสูง เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 นาที ส่วนขากลับ (เฉพาะเวลาเร่งด่วนในตอนเช้า) ได้ใช้เส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ผ่านแยกเทอดดำริ แยกสะพานแดง แยกประชาชื่น เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นนั่งรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม จากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนไปสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนและออกจากรถไฟฟ้า MRT โดยเดินทางผ่าน Sky walk เพื่อไปยังรถไฟชานเมืองของ รฟท. แล้วทดลองนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟบางซ่อน ไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ และเดินทางกลับจากสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ไปยังสถานีรถไฟบางซ่อน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้กล่าวถึงความพร้อมในการให้บริการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ หลังจากได้ทดลองนั่งรถโดยสาปรับอากาศ ขสมก. และ รถไฟปรับอากาศ รฟท. ว่า รฟม. ได้นำรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. และ รถไฟปรับอากาศ รฟท. มาทดลองเดินรถในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รฟท. ขสมก. และสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ในการกำหนดแนวทางการให้บริการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด โดยเมื่อรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมเปิดให้บริการแล้ว ประชาชนจะสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ฟรีได้ดังนี้

1. เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ (ขสมก.) ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ

รฟม. จัดรถโดยสารปรับอากาศของ ขสมก. จำนวน 15 คัน มาวิ่งให้บริการผู้โดยสารรถไฟฟ้า โดยวิ่งวนต่อเนื่องเป็นขบวนและไม่แวะระหว่างทาง ขบวนละ 3 คัน วิ่งให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. โดยมีจุดจอดรถบริเวณสถานีเตาปูนทางออกที่ 1 และ 4 ความถี่ในการให้บริการ 6-8 นาที/3 คัน เส้นทางเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ผ่านแยกประชาชื่น แยกสะพานสูง

เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ใช้เวลาประมาณ 7 นาที และกลับในเส้นทางเดิม ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

สำหรับช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 06.50 – 09.30 น. ใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า

เตาปูน-สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ประมาณ 7 นาที และเดินทางกลับจากสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ผ่านแยกเทอดดำริ แยกสะพานแดง แยกประชาชื่น เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรณี ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 16.30 – 20.00 น. จะใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า

เตาปูน -สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ประมาณ 12 นาที และกลับในเส้นทางเดิม ใช้เวลาประมาณ 7 นาที ทั้งนี้ เวลาในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพการจราจร

2. เดินทางโดยรถไฟชานเมือง (รฟท.) ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ

รฟม. จัดรถไฟปรับอากาศ (ดีเซลราง) ของ รฟท. จำนวนตู้โดยสาร 3 ตู้ (1ขบวน) รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 250 คน/เที่ยว วิ่งให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 06.30 - 09.30 น. และ เวลา 16.30 – 20.30 น. โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 - 5 นาที/เที่ยว รวมระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับจากสถานีรถไฟบางซ่อน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ – สถานีรถไฟบางซ่อน ประมาณ 15 นาที ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถไฟฟ้าต้องใช้ทางออกที่ 2 ของสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน มายังสถานีรถไฟบางซ่อนของ รฟท. เพื่อเดินทางต่อมายังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ

การให้บริการระบบขนส่งเสริม (Feeder System) เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อดังกล่าวนี้ อาจมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และช่องทาง Facebook การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ โทร. Call center รฟม. 0 2716 4044


Latest Press Release

#บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด ชูวิถีชีวิตชุมชนสร้างรายได้จากท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน ต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่แหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโนของจังหวัดและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้และบริหารโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด...

ไทโชเต ยกขบวนพาเหรดราเมนและข้าวหน้าต่างๆ สุดคุ้มในสไตล์ญี่ปุ่น

หากมาเดินชมงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่าพลาดโอกาสลิ้มลองความอร่อยที่ร้านไทโชเต ร้านราเมนสไตล์ญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปเข้มข้น 4 แบบ กับเมนูสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง 149 – 269 บาท อาทิ ไคเซ็นซุปเปอร์ฮอท (ราเมน / อุด้ง) ไคเซ็นต้มยำราเมน...

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดฉากฉลองครบ 5 ปี สุดยิ่งใหญ่ จับมือ SNARKITECTURE เนรมิต TILTING FOREST ครั้งแรกในโลก!! 2 พ.ค.นี้

พร้อมแล้วสำหรับการสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกที่แตกต่าง ผ่านแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด ในวาระฉลองครบ 5 ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ศูนย์กลางของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งด้านศิลปะ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์เหนือระดับครบวงจรใจกลางเมือง...

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิตคน Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า "สหกิจศึกษา" แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)...

ภาพข่าว: ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 สุธาวดี ศิริธนชัย แห่ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกิยรติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจาก 5...

Related Topics