นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทดลองระบบขนส่งเสริม (Feeder System)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 16:17
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--รถไฟฟ้ามหานคร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทดลองระบบขนส่งเสริม (Feeder System)

ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน) กับ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการจริง 6 สิงหาคม 2559

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมทดลองระบบขนส่งเสริม (Feeder System) วิ่งเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน) กับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ) ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อตรวจความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย และ นายสุระชัย เอี่ยมวชิรกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมทดลองระบบขนส่งเสริม (Feeder System) ดังกล่าวด้วย

ในการนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ทดลองนั่งรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. ซึ่ง รฟม. ได้จัดเตรียมไว้บริการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ โดยใช้เส้นทางเดินรถจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ผ่านแยกประชาชื่น แยกสะพานสูง เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 นาที ส่วนขากลับ (เฉพาะเวลาเร่งด่วนในตอนเช้า) ได้ใช้เส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ผ่านแยกเทอดดำริ แยกสะพานแดง แยกประชาชื่น เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นนั่งรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม จากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนไปสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนและออกจากรถไฟฟ้า MRT โดยเดินทางผ่าน Sky walk เพื่อไปยังรถไฟชานเมืองของ รฟท. แล้วทดลองนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟบางซ่อน ไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ และเดินทางกลับจากสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ไปยังสถานีรถไฟบางซ่อน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้กล่าวถึงความพร้อมในการให้บริการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ หลังจากได้ทดลองนั่งรถโดยสาปรับอากาศ ขสมก. และ รถไฟปรับอากาศ รฟท. ว่า รฟม. ได้นำรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. และ รถไฟปรับอากาศ รฟท. มาทดลองเดินรถในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รฟท. ขสมก. และสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ในการกำหนดแนวทางการให้บริการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด โดยเมื่อรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมเปิดให้บริการแล้ว ประชาชนจะสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ฟรีได้ดังนี้

1. เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ (ขสมก.) ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ

รฟม. จัดรถโดยสารปรับอากาศของ ขสมก. จำนวน 15 คัน มาวิ่งให้บริการผู้โดยสารรถไฟฟ้า โดยวิ่งวนต่อเนื่องเป็นขบวนและไม่แวะระหว่างทาง ขบวนละ 3 คัน วิ่งให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. โดยมีจุดจอดรถบริเวณสถานีเตาปูนทางออกที่ 1 และ 4 ความถี่ในการให้บริการ 6-8 นาที/3 คัน เส้นทางเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ผ่านแยกประชาชื่น แยกสะพานสูง

เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ใช้เวลาประมาณ 7 นาที และกลับในเส้นทางเดิม ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

สำหรับช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 06.50 – 09.30 น. ใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า

เตาปูน-สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ประมาณ 7 นาที และเดินทางกลับจากสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ผ่านแยกเทอดดำริ แยกสะพานแดง แยกประชาชื่น เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรณี ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 16.30 – 20.00 น. จะใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า

เตาปูน -สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ประมาณ 12 นาที และกลับในเส้นทางเดิม ใช้เวลาประมาณ 7 นาที ทั้งนี้ เวลาในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพการจราจร

2. เดินทางโดยรถไฟชานเมือง (รฟท.) ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ

รฟม. จัดรถไฟปรับอากาศ (ดีเซลราง) ของ รฟท. จำนวนตู้โดยสาร 3 ตู้ (1ขบวน) รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 250 คน/เที่ยว วิ่งให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 06.30 - 09.30 น. และ เวลา 16.30 – 20.30 น. โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 - 5 นาที/เที่ยว รวมระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับจากสถานีรถไฟบางซ่อน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ – สถานีรถไฟบางซ่อน ประมาณ 15 นาที ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถไฟฟ้าต้องใช้ทางออกที่ 2 ของสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน มายังสถานีรถไฟบางซ่อนของ รฟท. เพื่อเดินทางต่อมายังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ

การให้บริการระบบขนส่งเสริม (Feeder System) เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน – สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อดังกล่าวนี้ อาจมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และช่องทาง Facebook การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ โทร. Call center รฟม. 0 2716 4044


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics