กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติงบ อัดช่วยชาวนา 4 พันกว่าล้าน เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 22:18
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณ โดยในส่วนของงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้สำนักงบประมาณดำเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โครงการ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าว ต้องขอสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2559 วงเงินรวม 4,911.34 ล้านบาท โดยดำเนินการ 5โครงการ คือ 1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า และ 5) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นซึ่งในโครงการที่ 1 – 4 ได้แก่การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) ไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และปลูกหญ้า มีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 30,000 ราย รวมกลุ่ม 3,000 กลุ่ม ปรับเปลี่ยนในพื้นที่ 150,000 ไร่ วงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จำนวน 10,686 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี ดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยให้ ร้อยละ 3

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง 5 โครงการนั้น มีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5,000 ราย ในพื้นที่ 25,000 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 65

2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24,000 ราย ในพื้นที่ 120,000 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 9,000 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 65

3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 500 ราย ในพื้นที่ 2,500 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 116 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 64

4)โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 500 ราย ในพื้นที่ 2,5000 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 70 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 62

และ 5)โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 84,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 420,000 ไร่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ซึ่งจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ อาทิ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ สร้างระบบน้ำ และปัจจัยการผลิต วงเงิน 2,610.10 ล้านบาท มีระยะเวลา ส.ค. – ก.ย. 60 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งเสนอเข้า ครม. ให้ทันภายในสัปดาห์หน้า


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics