มรภ.สงขลา รับรางวัลบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 10, 2016 11:21
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา คว้ารางวัลองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ ชูแนวคิดควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง สอดคล้องระเบียบราชการ ควบคู่นำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน อธิการบดีเตรียมเข้ารับประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี วันที่ 26 ส.ค.59

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 จากหน่วยงานราชการทั่วประเทศ จัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงความชื่นชมและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดย มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในระดับชมเชย ร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมหม่อนไหม กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ส่วนรางวัลระดับดีมีเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัล คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในขณะที่ประเภทดีเด่นและดีเลิศ ไม่มีส่วนราชการใดได้รับรางวัล ซึ่งอธิการบดี มรภ.สงขลา จะเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 ส.ค.นี้

อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ได้รับรางวัล มาจากการที่ มรภ.สงขลา ส่งเสริมให้บริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยความความถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่องค์กรได้รับจัดสรร 2. ความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ 3. ความสอดรับกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ กำกับ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่างๆ ของราชการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยมีเว็บไซต์ให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการเงินการคลัง และพัสดุ นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากรทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ จากวิทยากรภายนอกผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์สูง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการทำงานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

"การที่ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร และเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของเราเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส จึงทำให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การบัญชี การตรวจสอบภายใน และความรับผิดทางละเมิด" รศ.ดร.สุนทร กล่าว


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics