กยท.จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรชาวสวนยางหลักสูตร เสริมสร้างเกษตรยุคใหม่ หวังส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 16:47
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าของสวนยาง เสริมสร้างเกษตรกรยุคใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางเทคโนโลยีการทำสวนยางพารา ที่มุ่งพัฒนาชุมชนแบบมี ส่วนร่วม สามารถถ่ายทอดให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายอื่นได้อย่างถูกต้อง

นายสุชาตรี ทองอินทราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่ง ประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ปลูกยางทั้งสิ้น 529,062.07 เนื้อที่เปิดกรีด 414,373.06 ไร่ เกษตรกร 39,768 ครัวเรือน 52,813 แปลง (ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาราคายางทั้งระบบปี 2557) มีกลุ่มสถาบันเกษตรกรจำนวน 197 สถาบันเกษตรกร แม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ในขณะนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลกระทบต่างๆจะไม่รุนแรงมากนัก ถ้าหากทุกภาคส่วนของสังคมมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถึงแม้ว่าข้อคิดทั้งหมดจะมุ่งเน้นไปสู่ครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการส่งเสริมการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยความสมัครใจเพื่อให้เด็ก และเยาวชนร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การงานพื้นฐานอาชีพการทำสวนยาพารา เพื่อเตรียมพร้อมและเป็นพลังในการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน(AEC) มุ่งพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม พึ่งพาตนเองได้โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

นายสุชาตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท.จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง ยุคใหม่หลักสูตร "เสริมสร้างเกษตรยุคใหม่" จำนวน 20 คน โดยมีวิทยากรจาก กยท.จ.อุบลราชธานี และวิทยากรภายนอกจากสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากยางพารา ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้ความรู้การฝึกอบรมโดยมีหัวข้ออบรมต่างๆดังนี้ พระราชบัญญัติการยาง แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 การจัดสวนยาง การเสริมสร้างรายได้ในสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้ การบำรุงรักษาสวนยาง การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง การใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากยางพารา ซึ่งเนื้อหาในการอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการสวนยางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง ยุคใหม่ ให้เห็นคุณค่าอาชีพการทำสวนยาง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติจริง และนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับ การทำสวนยางให้ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำรงชีวิต มีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพการทำสวนยางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

"ในการอบรบครั้งนี้เรามุ่งหวังให้ เยาวชนที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยาง เกษตรกรชาวสวนยางยุคใหม่ เข้าใจและจัดการสวนยางตามหลักวิชาการ มีทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่าอาชีพการทำสวนยางสามารถสร้างรายได้เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน" นายสุชาตรี กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics