กรมโรงงานฯ นำร่องดัน 6 โรงงานใช้สารเคมีอันตราย สร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยลดความเสี่ยงในโรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 09:20
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการโรงงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน นำร่องจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยในโรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตราย 6 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 2.บริษัท มาบตาพุด แท้งค์ เทอร์มินอล จำกัด 3.บริษัท ยางไทยสังเคราะห์ จำกัด 4.บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด และ 6.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งโรงงานนำร่องดังกล่าวจะได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน อาทิ การอบรมการบริหารจัดการความปลอดภัย การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน ฯลฯ ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ Safety Report กับการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการโรงงานนำร่อง 6 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลการนำเข้าและส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมี ปี 2558 มีการนำเข้าจำนวนกว่า 3 ล้านตัน และส่งออกจำนวนกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนากระบวนการผลิต นำเครื่องจักรและสารเคมีอันตรายมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล ไฟไหม้หรือระเบิดขึ้น หากโรงงานยังไม่มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และความเสี่ยงที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายโรงงานมีความพยายามที่จะบริหารจัดการโรงงานโดยพัฒนาความปลอดภัยในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีอันตราย มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มีมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเป็นระบบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงร่วมมือกับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอุบัติเหตุและอุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของโรงงาน

นายมงคล กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน เป็นการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และช่วยส่งเสริมให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตรายได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถนำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยดังกล่าวไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในโรงงานให้เหมาะสมกับอันตรายที่มีอยู่ในโรงงาน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดันให้โรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้สารเคมีอันตรายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นโรงงานนำร่องพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน จำนวน 6 โรงงาน ได้แก่ 1.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 2.บริษัท มาบตาพุด แท้งค์ เทอร์มินอล จำกัด 3.บริษัท ยางไทยสังเคราะห์ จำกัด 4.บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด และ 6.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยโรงงานทั้ง 6 แห่งนี้จะเป็นโรงงานต้นแบบและเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงงานและร่วมพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 โดยที่ผ่านมามีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการโรงงานที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงานโดยเจ้าหน้าที่จาก Health and Safety Laboratoryของประเทศอังกฤษ การสำรวจข้อมูลอุบัติภัยร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น การให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโรงงานที่มีการใช้สารอันตรายได้ศึกษาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการ

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาวิชาการ Safety Report กับการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการโรงงานนำร่อง 6 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 02 202 4216 หรือสอบถามข้อมูลโครงการอื่นๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4014 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th


Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics