กพร. ชูนโยบายเหมืองแร่สีเขียวพร้อมเปิด 6 ข้อกำหนดการทำเหมืองแร่ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมสังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 16, 2016 15:53
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--เจซีแอนด์โคพับลิครีเลชั่นส์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยนโยบาย "เหมืองแร่สีเขียว" หรือGreen Mining ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานเหมืองแร่ทั่วไทยให้ตระหนักถึงการประกอบการเหมืองแร่ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียว มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับรับรองมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) แล้วจำนวน 138 รายจากจำนวนเหมืองแร่ทั่วประเทศ 585 เหมือง โดยในปี 2559 นี้ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพิ่มอีกจำนวน 34 ราย คาดว่าจะสามารถตรวจประเมินได้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2559

นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า กพร. มีนโยบาย เหมืองแร่สีเขียว หรือ Green Mining ซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการเหมืองแร่ทุกประเภทให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงการประกอบการที่นำทรัพยากรแร่มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีกระบวนการนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมภายใต้การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียว มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ครอบคลุมสถานประกอบการเหมืองแร่ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ สถานประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ การประกอบการโลหกรรม โรงงานโม่ บด และย่อยหิน และโรงงานผลิตเกลือสินเธาว์

นายชาติ กล่าวต่อว่า รายละเอียดของสถานประกอบการที่จะได้รับ รับรองมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้

1. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีโดยเร็วเมื่อการทำเหมืองก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระดับที่รุนแรง และเกิดการร้องเรียน

2. มีการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน มีระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

3. มีการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยและสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานเหมืองและประชาชนทั่วไป มีระบบตรวจสอบและควบคุมมลพิษไม่ให้แพร่กระจายออกสู่ภายนอกเหมืองแร่

4. มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา ต้องทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม บริเวณที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วต้องทำการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการทำเหมือง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์

5. การการดำเนินงานโปร่งใสตรวจสอบได้ ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองให้สาธารณชนรับทราบ และพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก เช่น การติดป้ายแสดง ขอบเขตเหมือง และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

6. มีการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า ต้องนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนต้องมีวิธีนำของเสียจากขบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยส่งเสริมให้มีการจัดทำ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) แล้วจำนวน 138 ราย จากจำนวนเหมืองแร่ทั้งหมด 585 เหมืองทั่วประเทศ โดยในปี 2559 กพร. ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพิ่มอีกจำนวน 34 ราย คาดว่าจะสามารถตรวจประเมินได้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2559 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีมูลค่าการผลิตแร่คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 63,404.8 ล้านบาท จากการผลิตแร่ 49 ชนิด ซึ่งถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ปูนซีเมนต์ ไฟฟ้า เซรามิก แก้ว กระจก และเกษตร เป็นต้น นายชาติ กล่าวทิ้งท้าย

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2202-3555หรือเข้าไปที่ www.dpim.go.th


Latest Press Release

ชาวพุทธทั่วไทย ทั่วโลก นั่งสมาธิพร้อมกัน เป็นเวลา 15 นาที ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

วันที่ 20 มกราคม 2563 พระพรหมมงคลญาณ วิ. เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี "เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก...

วธ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เชิดชูเกียรติ เผยแพร่คุณความดีให้แผ่ไพศาล พร้อมกันทั่วประเทศ ทั่วโลก

วันที่ 20 มกราคม 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

Master Crafter the 1st Edition : #Born Crafted ครั้งแรกของเมืองไทย!! นิทรรศการ 2D Visual Art สุดคราฟท์ โดย #มูส ไซเดอร์ คราฟท์แอปเปิ้ลไซเดอร์ ระดับพรีเมี่ยม สัญชาติไทย

"MOOSE Cider (มูส ไซเดอร์)" ภายใต้ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด (Siam Winery) ผู้ผลิตและผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ชั้นนำของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแคมเปญ 'Master Crafter the 1st Edition: 'Born Crafted'...

ภาพข่าว: ช.การช่าง ร่วมจิตอาสาพระราชทาน ถวายงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ลำรางระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลคูคต

พลเอกศิวะ ภระมรทัต (กลาง) ราชองครักษ์ในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณลำรางระบายน้ำ...

ร่วมสมโภช ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก วิจิตรด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ทรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและมีพิธีก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๑๒ หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ ๑ ปี คำว่า "ราชบพิธ" หมายความว่า...

Related Topics