กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตัวโครงการ CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 16, 2016 10:02
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตัวโครงการ "CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย"เครือข่ายสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯระดมทุนสนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนเป้าหมาย 6 แห่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตัวโครงการ"CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย โดยเครือข่ายสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ระดมเงินทุนสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนเป้าหมาย 6 แห่ง เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชน พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการในปีต่อๆไป ขยายผลไปโรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเปิดโครงการ "CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย มุ่งเน้นกิจกรรมทำความดีสู่สังคม โดยที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริม การเรียนของนักเรียน ทั้งการสอนในหลักสูตรปกติ หลักสูตรวิชาการสหกรณ์ และกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยขบวนการสหกรณ์ได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ

เครือข่ายสหกรณ์ได้ร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาการเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน จำกัด , โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโดยชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด , โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท สนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด , โรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด ให้การสนับสนุน , โรงเรียนวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโดยสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สมรรถไฟ ให้การสนับสนุน , โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชาการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ให้การสนับสนุน

ซึ่งในวันนี้ ได้มีพิธีเปิดตัวโครงการ "(CSR) ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ที่มาเข้าร่วมในงาน จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย นักเรียน ครู เครือข่ายผู้ปกครอง จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๖ แห่งผู้แทนจากสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร , ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์, ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ โดยคาดหวังว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีส่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง โดยทุกโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบเงินสนับสนุน และร่วมแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และสื่อการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมการสอนเด็กพิเศษของ โรงเรียนวัดปุรณาวาส ที่เปิดรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ ซึ่ง "โครงการ CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้ น้องน้อย" จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้ด้วย เพื่อให้เด็กพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ เพื่อแสดงถึงพลังของการร่วมแรงร่วมใจของขบวนการสหกรณ์ ในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ขบวนการสหกรณ์ และเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสามัคคี และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับขบวนการสหกรณ์ไทยที่ได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ จะร่วมกันสานต่อโครงการนี้ในปีต่อๆไป และจะขยายผลไปยังเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ด้วย


Latest Press Release

เตรียมแผนระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกภาคส่วนบริหารจัดการลดความเสียหายจากน้ำท่วม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำว่า กทม....

เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยรอบสวนลุมพินี - ซอยร่วมฤดี

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยตามที่เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงและภาคีเครือข่ายสร้าง เมืองปลอดภัย เปิดตัวโครงการ "ปักหมุดจุดเผือก" เพื่อชวนประชาชนร่วมกันออกสำรวจค้นหาจุดเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในเมืองใหญ่...

สุด สุด ไปเลย!!! กับข้าวตราฉัตร แฟนคลับมีเฮ รับส่วนลด15% สำหรับซื้อบัตรคอนเสิร์ต NUVO 9-10 พ.ย. 62 นี้ ณ Impact Arena เมืองทองธานี

ข้าวตราฉัตรเชิญชวนแฟนคลับวงนูโวทุกท่าน ร่วมชมคอนเสิร์ต NUVO Or Never โดยงานจัดในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี โดยข้าวตราฉัตรจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าข้าวตราฉัตร รับส่วนลดบัตรคอนเสิร์ตถึง 15% โดยมีกติกาในการรับส่วนลดได้ 2...

กทม. - รพ.ภาคีเครือข่ายบูรณาการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวตามที่มีการเสนอข่าวประเทศไทยต้องเตรียมแผนการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม ประชากร และครอบครัวว่า สำนักอนามัยได้พัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ...

เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล 2019 รวมพลังนักวิ่ง ส่งใจให้ชายแดนใต้-ผู้ป่วยมะเร็ง

13 ปี "เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน" เดิน-วิ่งการกุศล รวมพลังนักวิ่ง ส่งใจให้ชายแดนใต้-ผู้ป่วยมะเร็ง การแข่งขันมินิมาราธอน เดินวิ่งการกุศล "เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน" ปีที่ 13 Run for Love and Peace จัดโดย กลุ่มเซ็นทรัล ยิ่งใหญ่สมการรอคอย มีนักวิ่งกว่า...

Related Topics