ประชาชนระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่คือสภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่ยานพาหนะและความประมาทของผู้ขับขี่ ขณะร้อยละ 63.6% เชื่อมาตรการเมาไม่ขับยึดรถช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ได้ แต่ 53.44% คิดว่าจำนวนอุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 30, 2016 15:11

กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ออุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,162 คน

ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าวว่า เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปีเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวอย่างต่อเนื่องจึงมีการขับขี่ยานพาหนะเดินทางของผู้คนเป็นจำนวนมากทั้งการเดินทางท่องเที่ยวและการเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากมีการเดินทางของผู้คนเป็นจำนวนมากดังนั้นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืออุบัติเหตุทางถนน โดยในแต่ละปีได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามกำหนดแนวทางและมาตรการดำเนินการต่างๆออกมาเพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เช่น มาตรการจำกัดความเร็วในการขับขี่ มาตรการเมาขับยึดรถ การตั้งด่านตรวจตราเป็นระยะ การปรับปรุงสภาพของถนน การติดตั้งป้ายจราจรหรือสัญญาณไฟเพิ่มขึ้น รวมถึงการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดจุดบริการต่างๆ แต่จำนวนอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูลของศูนย์อำนวยการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปี 2558-2559 นั้นมีอุบัติเหตุสะสม 3,379 ครั้ง (เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า 12.75%) มีผู้เสียชีวิต 380 ราย (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า 11.44%) และมีผู้บาดเจ็บรวม 3,505 ราย (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า 12.45%) ทั้งนี้สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาคือ เมาสุรา และขับขี่ยานพาหนะตัดหน้ากระชั้นชิด ดังนั้นเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ออุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าวต่อว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.34 และเพศชายร้อยละ 49.66 อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถสรุปผลได้ดังนี้ สำหรับสาเหตุสำคัญสูงสุด 3 อันดับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ สภาพร่างกาย/จิตใจไม่พร้อมขณะขับขี่คิดเป็นร้อยละ 83.65 ความประมาทของตัวผู้ขับขี่คิดเป็นร้อยละ 81.58 และสภาพของยานพาหนะคิดเป็นร้อยละ 79.17 ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 56.97 เห็นด้วยกับมาตรการจำกัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะบนถนนสายหลัก ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 33.65 ไม่เห็นด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.38 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 59.04 มีความคิดเห็นว่าการตั้งด่านตรวจตราเป็นระยะบนถนนสายหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีส่วนช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนได้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.6 และร้อยละ 61.45 มีความคิดเห็นว่าการกำหนดมาตรการ "เมาแล้วขับ ยึดรถ" และการจัดจุดบริการเครื่องดื่ม/ขนมทานเล่น/ผ้าเย็นไว้เป็นระยะบนถนนสายหลักจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ตามลำดับ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 59.81 มีความคิดเห็นว่าการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยเป็นระยะบนถนนสายหลักจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะตระหนักถึงการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างประมาณสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 75.65 มีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มบทลงโทษกับผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.24 มีความคิดเห็นว่าไม่จำเป็น ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.11 ไม่แน่ใจ

และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างจำนวนอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2559-2560 กับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีที่ผ่านมานั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.44 ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าว


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics