ประชาชนระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่คือสภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่ยานพาหนะและความประมาทของผู้ขับขี่ ขณะร้อยละ 63.6% เชื่อมาตรการเมาไม่ขับยึดรถช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ได้ แต่ 53.44% คิดว่าจำนวนอุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 30, 2016 15:11

กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ออุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,162 คน

ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าวว่า เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปีเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวอย่างต่อเนื่องจึงมีการขับขี่ยานพาหนะเดินทางของผู้คนเป็นจำนวนมากทั้งการเดินทางท่องเที่ยวและการเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากมีการเดินทางของผู้คนเป็นจำนวนมากดังนั้นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืออุบัติเหตุทางถนน โดยในแต่ละปีได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามกำหนดแนวทางและมาตรการดำเนินการต่างๆออกมาเพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เช่น มาตรการจำกัดความเร็วในการขับขี่ มาตรการเมาขับยึดรถ การตั้งด่านตรวจตราเป็นระยะ การปรับปรุงสภาพของถนน การติดตั้งป้ายจราจรหรือสัญญาณไฟเพิ่มขึ้น รวมถึงการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดจุดบริการต่างๆ แต่จำนวนอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูลของศูนย์อำนวยการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปี 2558-2559 นั้นมีอุบัติเหตุสะสม 3,379 ครั้ง (เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า 12.75%) มีผู้เสียชีวิต 380 ราย (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า 11.44%) และมีผู้บาดเจ็บรวม 3,505 ราย (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า 12.45%) ทั้งนี้สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาคือ เมาสุรา และขับขี่ยานพาหนะตัดหน้ากระชั้นชิด ดังนั้นเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ออุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าวต่อว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.34 และเพศชายร้อยละ 49.66 อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถสรุปผลได้ดังนี้ สำหรับสาเหตุสำคัญสูงสุด 3 อันดับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ สภาพร่างกาย/จิตใจไม่พร้อมขณะขับขี่คิดเป็นร้อยละ 83.65 ความประมาทของตัวผู้ขับขี่คิดเป็นร้อยละ 81.58 และสภาพของยานพาหนะคิดเป็นร้อยละ 79.17 ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 56.97 เห็นด้วยกับมาตรการจำกัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะบนถนนสายหลัก ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 33.65 ไม่เห็นด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.38 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 59.04 มีความคิดเห็นว่าการตั้งด่านตรวจตราเป็นระยะบนถนนสายหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีส่วนช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนได้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.6 และร้อยละ 61.45 มีความคิดเห็นว่าการกำหนดมาตรการ "เมาแล้วขับ ยึดรถ" และการจัดจุดบริการเครื่องดื่ม/ขนมทานเล่น/ผ้าเย็นไว้เป็นระยะบนถนนสายหลักจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ตามลำดับ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 59.81 มีความคิดเห็นว่าการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยเป็นระยะบนถนนสายหลักจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะตระหนักถึงการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างประมาณสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 75.65 มีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มบทลงโทษกับผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.24 มีความคิดเห็นว่าไม่จำเป็น ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.11 ไม่แน่ใจ

และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างจำนวนอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2559-2560 กับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีที่ผ่านมานั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.44 ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าว


Latest Press Release

สีฟ้าชวนแฟนคลับร่วม ตะลุยชิมความอร่อย ตามรอยสีฟ้า ไปกับ 20 เมนูพิเศษแห่งปี

สีฟ้าจัดหนัก เปิดโปรโมชั่นใหญ่ Journey with Seefah!! ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข กับ 20 เมนูพิเศษแห่งปี ที่สีฟ้าเลือกเฟ้นมาให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกและตื่นเต้นไปกับเมนูอร่อยที่หลากหลายตามรอยสีฟ้า ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เกี๊ยวกรอบ...

ภาพข่าว: BEM ต้อนรับคณะจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มอบโชคทองครั้งที่ 1 กับแคมเปญต่อเนื่อง Double A QR Lucky in Gold

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ จับรางวัลครั้งที่ 1 กับแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold จัดแจกทองต่อเนื่องอีกครั้ง รวมหนัก 100 บาท โดยในครั้งนี้ มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 25 รางวัล...

เปิดร้านเครื่องเสียงระดับตำนาน Bang Olufsen ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

Bang & Olufsen (แบงค์ แอนด์ โอลาฟเซ่น) ประเทศไทย แบรนด์เครื่องเสียงระดับตำนาน ระดับโลก เปิดตัว Inspiration Store อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณ ชั้น 3 ฮีลิกซ์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ นำเสนอแบรนด์เครื่องเสียงระดับ คุณภาพระดับโลก ดีไซน์สวย...

ตรุษจีนนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบอั่งเปาสุดพิเศษในแคมเปญ #โรบินสันไลฟ์สไตล์ Luck Love ตรุษจีน 2019

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้.. ตรุษจีนนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบอั่งเปาสุดพิเศษในแคมเปญ 'โรบินสันไลฟ์สไตล์ Luck & Love ตรุษจีน 2019'ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 จัดเต็มกับโปรโมชั่นมั่งมีรับ Luck รับฟรี! วัตถุมงคล...

Related Topics