พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 11, 2017 09:55
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม ๒๕60 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ปี 2559 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 32.59 ล้านคน สร้างรายได้ 1.64 ล้านล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวน 148.03 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 0.87 ล้านล้านบาท ทำให้ทั้งปี 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 2.51 ล้านล้านบาท มีอัตราขยายตัวร้อยละ 10.93 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.4 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวไทยในปี 2560 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยการขยายตัวของการท่องเที่ยวโลก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย

โดยคาดว่าปี 2560 จะรักษาฐานรายได้ไม่ต่ำกว่าเดิม โดยในปีนี้จะเป็นอีกปีที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง และกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ที่ประชุมรับทราบผลการสำรวจทัศนะและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 ซึ่งโดยภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งในแหล่งท่องเที่ยวหลักและบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง และการดำเนินการเปลี่ยนแบบฟอร์ม ตม.6 ซึ่งจะมีการแก้ไขกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงรับทราบมาตรการป้องกันรักษาระบบข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของกลุ่มแฮกเกอร์

การจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 2 ที่อ่าวปอ มารีน่า จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2559 พบว่า มีผู้เข้าชมงานประมาณ 6,000 คน คาดว่าเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 60 – 100 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานด้าน Medical and Wellness Tourism ในการดำเนินการขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศจีน และการขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)

ตามมติคณะรัฐมนตรี คาดว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมีนาคม 2560 และสามารถให้บริการได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบโครงการและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลักดันสินค้า Product Champion เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP โครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรม (Craft Communities) โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "ตลาดต้องชม" และโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไป

สำหรับมติที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยให้ความเห็นชอบคู่มือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน (ร่าง) ประกาศมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความระหว่างระหว่างกรมการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และได้เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 3 คณะ เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559

การดำเนินมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางน้ำเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยว และให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการออกกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมธุรกิจรถจักรยานยนต์ให้เช่าเพื่อการท่องเที่ยว เหมือนกรณีการออกกฎกระทรวงคมนาคม เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า   พ.ศ. 2559 และมอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรการความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กงสุลต่างประเทศ


Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics