รมว.กษ. ลงพื้นที่สระแก้ว เร่งเดินหน้าจัดที่ดินพื้นที่แปลงเป้าหมาย อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังยึดคืนเป็นที่ดิน ส.ป.ก. วางเป้าจัดสรรให้เกษตรกรทำกินพื้นที่ 719 ไร่ เกษตรกร 63 ราย ตามนโยบาย คทช. ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการทำเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 9, 2017 11:13
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการยึดคืนที่ดิน แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อเดินหน้าจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ตามนโยบายรัฐบาล ว่า ตามที่ได้สั่งการให้ ส.ป.ก. เร่งรัดการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนได้ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ซึ่งบังคับใช้ใน 3 กรณี เป้าหมาย 438 แปลง เนื้อที่ 443,501 ไร่ ใน 28 จังหวัด ผลการดำเนินการทั้งสามกรณีล่าสุด (ณ วันที่ 7 ก.พ. 60) พบว่า ขณะนี้ได้มีการยึดคืนเป็นที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ 316,582 ไร่ คืนให้ผู้ครอบครองเนื้อที่ 126,919 ไร่ โดยแผนการพัฒนาหลังจากการยึดคืนพื้นที่แล้ว ในปี 2560 กระทรวงเกษตรฯ จะจัดสรรให้เกษตรกร 250,742 ไร่ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. จัดเป็นรูปแบบแปลงใหญ่ เนื้อที่ 100,742 ไร่ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เนื้อที่ 30,742 ไร่ ระยะที่ 2 เนื้อที่ 70,000 ไร่ 2. จัดให้เกษตรกรที่ครอบครองเดิม 150,000 ไร่ ซึ่งในการดำเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่นั้น ได้ขอรับการสนับสนุนหน่วยทหารช่างทหารบกเข้าดำเนินการในระยะที่ 1 จำนวน 73 แปลง เนื้อที่33,495 ไร่

ขณะที่ผลการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งที่ 36/2559 ในภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 78แปลง เนื้อที่ 87,257 ไร่ พบว่า คืนให้ผู้ครอบครองเดิมที่แสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน เนื้อที่ 20,214 ไร่ ขณะที่พื้นที่ที่ยึดคืนได้เนื้อที่ 67,043 ไร่ จะนำมาพัฒนาปรับปรุงที่ดินให้มีความพร้อมเพื่อส่งมอบให้ คทช. นำไปจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร จำนวน 12 แปลง เนื้อที่ 4,202 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน เม.ย. 60 และ 2. จัดให้เกษตรกรที่ครอบครองเดิม เนื้อที่ 62,841 ไร่ แล้วเสร็จใน มิ.ย. 60

ส่วนการดำเนินการยึดคืนแปลงเป้าหมาย No. 2879 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ในครั้งนี้ พื้นที่เป้าหมาย เนื้อที่1,341 ไร่ ผลการดำเนินการยึดคืน พบว่า ยึดคืนเป็นที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ 1,305 ไร่ คืนให้ผู้ครอบครอง เนื้อที่ 36 ไร่ ส.ป.ก. จะนำมาดำเนินการจัดเป็นรูปแบบแปลงใหญ่ 1 แปลง เนื้อที่ 719 ไร่ และจัดให้เกษตรกรที่ครอบครองเดิมอีก 586 ไร่ โดยแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่ เนื้อที่ 719 ไร่ ให้พร้อมจัดสรรให้เกษตรกร โดยมีแผนการจัดสรรพื้นที่สำหรับเกษตรกร 63ราย แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 1. ที่ดินทำกิน 63 แปลง แปลงละประมาณ 5 ไร่ เนื้อที่ 313 ไร่ 2. ที่อยู่อาศัย 63 แปลง แปลงละประมาณ 1 ไร่ เนื้อที่ 66 ไร่ 3. ที่ดินแปลงรวม เนื้อที่ 69 ไร่ 4. พื้นที่ส่วนกลาง เนื้อที่ 122 ไร่ และ 5. พื้นที่ก่อสร้างถนน/แหล่งน้ำ เนื้อที่ 150 ไร่

"การพัฒนาพื้นที่หลังการยึดคืนเป็นที่ดิน ส.ป.ก.จะเน้นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการทหารช่าง เข้ามาปรับพื้นที่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำ กรมปศุสัตว์ เตรียมการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร จะเข้ามาส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ระหว่างรอผลผลิต กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พื้นที่แปลง No 2879 มีจุดเด่น คือ อยู่ติดถนนเส้นหลัก ส.ป.ก. จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตลาดนัดชุมชน เพื่อนำผลผลิตที่มีคุณภาพของเกษตรกรมาวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการยกระดับการทำเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป" พลเอก ฉัตรชัย กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics