กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง จับมือเดินหน้าขยายชุมชนรักษ์ป่า สร้างเครือข่ายกล้ายิ้มเป็นพลังปกป้องผืนป่าให้ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 9, 2017 12:42
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--เอบีเอ็ม

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าพัฒนาป่าชุมชน จัดสัมมนาเครือข่ายกล้ายิ้มภาคเหนือ ในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" เพื่อมุ่งส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาป่าอย่างยั่งยืน

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานป่าชุมชนระหว่าง ผู้นำป่าชุมชน นักวิชาการป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานภาคเอกชน การรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ตลอดทั้งแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาและให้การสนับสนุนแก่ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาซึ่งความผูกพันและการเชื่อมโยงของเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนที่แข็งแกร่งและพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ป่าชุมชนแห่งอื่นต่อไป

การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน เป็นกิจกรรมที่รวมผู้นำป่าชุมชนในแต่ละภาคมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางการพัฒนา ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าชุมชนและการแก้ปัญหา อาทิ ไฟป่า การบุกรุกป่า เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเวทีในการเพิ่มพูนความรู้วิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้แก่ การประเมินความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่า กลไกคาร์บอนเครดิตที่จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการรักษาป่าอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน เป็นต้น

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ การพัฒนาป่าและใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าสูงสุด การจัดการป่าชุมชนตามแนวทาง COP 21 การดูแลป่าชุมชนของเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสมุนไพรไทยภายใต้เทคโนโลยีอีเอ็ม

"ความสำเร็จของการดูแลอนุรักษ์ป่าชุมชน คือ การที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตระหนักในคุณค่าของป่า สามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพิงและเกื้อกูล เกิดสำนึกรักและภาคภูมิใจที่สามารถทำให้ผืนป่าที่แห้งแล้ง กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยวิธีต่างๆ มากมาย และสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าการพัฒนาก็คือ การรักษาให้คงอยู่ ถ้าทุกคนในชุมชนรู้จักการใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะทำให้ป่าไม้ของพวกเรามีความสมบูรณ์ ยั่งยืน ยาวนาน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สมดังความหวังและความตั้งใจของพวกเรา" นางบุญทิวา กล่าว

นายเดช เชี่ยวเขตวิทย์ ประธานป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เล่าว่า ในการทำงานป่าชุมชนมีการทำงานเป็นกลุ่มและมีเครือข่ายช่วยเหลือในการทำงาน ในการร่วมกับโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนในวงกว้างในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทำให้ได้แนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานและแก้ไขปัญหาได้ การทำงานป่าชุมชนมีอุปสรรคมากมายเพราะต้องประสานกับชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เช่น ปัญหาการเก็บของป่านอกฤดูหรือช่วงปิดป่าต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจให้ชาวบ้านเข้าใจ การบุกรุกพื้นที่ในบางครั้งก็ต้องใช้กฎกติกาและหน่วยงานภาครัฐ และที่สำคัญไฟป่าเป็นปัญหาทุกปี ป่าบ้านคลองหวายเป็นป่าเต็งรังมีไฟป่าทุกปีช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งต้องรณรงค์ป้องกันไฟป่าอย่างจริงจัง ทั้งนี้คติที่ใช้ในการดำเนินชีวิตคือ ชีวิตของข้าเพื่อป่าที่เหลือ ซึ่งพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระราชินีฯ ไปใช้ในการดูแลป่า

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน มุ่งหวังเป็นตัวเสริมให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรของทั้งภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ป่าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ป่าคงอยู่อย่างยั่งยืน


Latest Press Release

ME DAY RICH เซรั่ม พลัส สกินแคร์รางวัลระดับโลก

บริษัท เมย์เดย์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์แบรนด์ "มี เดย์ ริช" (ME DAY RICH) แนะนำผลิตภัณฑ์ เซรั่ม พลัส สูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก "ถั่วหรั่ง" ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากการวิจัยสมุนไพรไทย...

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ปีที่ 24 ประจำปี 2561

เนื่องด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ปีที่ 24 ประจำปี 2561 โดยมี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)...

ลิ้มลอง อาหารอิตาเลียนกับเซตเมนูสุดคุ้ม @ ห้องอาหารแอคควา โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา

ลิ้มลอง อาหารอิตาเลียนกับเซตเมนูสุดคุ้ม @ ห้องอาหารแอคควา โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ตลอดเดือนธันวาคม 2561 นี้ ห้องอาหารแอคควา โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา เชิญลิ้มลองอาหารอิตาเลียน กับเซตเมนูสุดคุ้ม เสิร์ฟพร้อมไวน์...

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่น เสียงหัวเราะ และอิ่มอร่อยกับอาหารสุดหรูบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสารพันเมนูอร่อยที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเฉพาะเทศกาล สลัดบาร์ มุมปิ้งย่าง อาหารทะเล...

กลุ่มเซ็นทรัล ปรับปรุงลานตะวันยิ้ม พร้อมยกระดับสวนลุมพินี ให้เป็นจุดนัดพบสำหรับคนรักสุขภาพและคนทุกเพศวัยอย่างครบวงจร

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุง "ลานตะวันยิ้ม" และพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของสวนลุมพินี...

Related Topics