กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง จับมือเดินหน้าขยายชุมชนรักษ์ป่า สร้างเครือข่ายกล้ายิ้มเป็นพลังปกป้องผืนป่าให้ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 9, 2017 12:42
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--เอบีเอ็ม

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าพัฒนาป่าชุมชน จัดสัมมนาเครือข่ายกล้ายิ้มภาคเหนือ ในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" เพื่อมุ่งส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาป่าอย่างยั่งยืน

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานป่าชุมชนระหว่าง ผู้นำป่าชุมชน นักวิชาการป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานภาคเอกชน การรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ตลอดทั้งแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาและให้การสนับสนุนแก่ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาซึ่งความผูกพันและการเชื่อมโยงของเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนที่แข็งแกร่งและพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ป่าชุมชนแห่งอื่นต่อไป

การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน เป็นกิจกรรมที่รวมผู้นำป่าชุมชนในแต่ละภาคมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางการพัฒนา ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าชุมชนและการแก้ปัญหา อาทิ ไฟป่า การบุกรุกป่า เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเวทีในการเพิ่มพูนความรู้วิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้แก่ การประเมินความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่า กลไกคาร์บอนเครดิตที่จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการรักษาป่าอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน เป็นต้น

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ การพัฒนาป่าและใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าสูงสุด การจัดการป่าชุมชนตามแนวทาง COP 21 การดูแลป่าชุมชนของเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสมุนไพรไทยภายใต้เทคโนโลยีอีเอ็ม

"ความสำเร็จของการดูแลอนุรักษ์ป่าชุมชน คือ การที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตระหนักในคุณค่าของป่า สามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพิงและเกื้อกูล เกิดสำนึกรักและภาคภูมิใจที่สามารถทำให้ผืนป่าที่แห้งแล้ง กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยวิธีต่างๆ มากมาย และสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าการพัฒนาก็คือ การรักษาให้คงอยู่ ถ้าทุกคนในชุมชนรู้จักการใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะทำให้ป่าไม้ของพวกเรามีความสมบูรณ์ ยั่งยืน ยาวนาน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สมดังความหวังและความตั้งใจของพวกเรา" นางบุญทิวา กล่าว

นายเดช เชี่ยวเขตวิทย์ ประธานป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เล่าว่า ในการทำงานป่าชุมชนมีการทำงานเป็นกลุ่มและมีเครือข่ายช่วยเหลือในการทำงาน ในการร่วมกับโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนในวงกว้างในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทำให้ได้แนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานและแก้ไขปัญหาได้ การทำงานป่าชุมชนมีอุปสรรคมากมายเพราะต้องประสานกับชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เช่น ปัญหาการเก็บของป่านอกฤดูหรือช่วงปิดป่าต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจให้ชาวบ้านเข้าใจ การบุกรุกพื้นที่ในบางครั้งก็ต้องใช้กฎกติกาและหน่วยงานภาครัฐ และที่สำคัญไฟป่าเป็นปัญหาทุกปี ป่าบ้านคลองหวายเป็นป่าเต็งรังมีไฟป่าทุกปีช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งต้องรณรงค์ป้องกันไฟป่าอย่างจริงจัง ทั้งนี้คติที่ใช้ในการดำเนินชีวิตคือ ชีวิตของข้าเพื่อป่าที่เหลือ ซึ่งพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระราชินีฯ ไปใช้ในการดูแลป่า

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน มุ่งหวังเป็นตัวเสริมให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรของทั้งภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ป่าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ป่าคงอยู่อย่างยั่งยืน


Latest Press Release

ภาพข่าว: ฟูจิตสึร่วมสืบสานจัดประเพณีสงกรานต์

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงาม "เทศกาลสงกรานต์ ฟูจิตสึ 2562" โดยมีทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร นาย ทัตซึยะ ทานากะ ประธาน บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด และนาย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ทีเส็บ จัด workshop สหกรณ์โครงการไมซ์เพื่อชุมชน เดินหน้าต่อโครงการปีที่ 2

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าโครงการ #ไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 หวังให้ไมซ์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จัดเวิร์คช้อปเตรียมความพร้อมสหกรณ์เพิ่มเติมอีก 50 แห่ง...

ไปรษณีย์ไทย จัด 4 กิจกรรม กวาดบ้านเรา-ทาสีตีเส้น-ล้างเพลินเพลิน-ใส่ใจใส่ปุ๋ย ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดกิจกรรม "ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองทำความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่าน 4 กิจกรรม คือ...

สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26...

คูลิเนอร์ นำเสนอแพคเกจประชุมและสัมมนาสุดพิเศษทางเลือกใหม่ สำหรับการจัดอีเวนท์ใจกลางเมือง

โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ มอบข้อเสนอแพคเกจประชุมและสัมมนาสุดพิเศษ บนทำเลทองใจกลางกรุงเทพฯ ในราคาเริ่มต้นเพียง 850 บาท คูลิเนอร์ ตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบายบนชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม...

Related Topics