ปภ. รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ กนอ.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 23, 2017 17:33
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดพิธีรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตร ภายใต้โครงการ "กนอ.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้" เพื่อนำไปก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 5 หลัง อีกทั้งได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยตามพระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่ 10 และนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 12 จังหวัด แม้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค ดูแลการดำรงชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม แต่สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 11,818 หลัง แยกเป็น เสียหายทั้งหลัง 314 หลัง เสียหายมาก 788 หลัง เสียหายน้อย 10,716 หลัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลด้านที่อยู่อาศัย ได้มีนโยบายเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่สถานการณ์คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง หลังละ 33,000 บาท และเสียหายบางส่วนเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อก่อสร้างบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตร ดำเนินโครงการ "กนอ.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้" ด้วยการบริจาคเงินจำนวน 1,150,000 บาท ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 5 หลังหลังละ 230,000 บาท อีกทั้งได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอขอบคุณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ที่ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานส่งมอบเงินบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยเร็ว พร้อมดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในนามของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ "กนอ.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้" ทั้งเงินบริจาคในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยตามพระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่ 10 และนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว


Latest Press Release

Tongwei Group บริจาคสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริเวณที่มีประชากรลดลงในเขตที่ราบสูงทิเบต

เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา พิธีบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ภายใต้ชื่อโครงการ "มอบแสงสว่างแก่บริเวณที่มีประชากรลดลงและปกป้องแม่น้ำแยงซี ตามความตั้งใจของ Tongwei Group" ได้ถูกจัดขึ้นด้วยความสำเร็จงดงาม ณ สถานีปกป้องระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำแยงซี โดย Tongwei Group...

ซีพีเอฟรักษ์โลกยั่งยืน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลด-เลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมคุ้มครองโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ จับมือภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน ดำเนินโครงการปลูก-อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้บนบกและป่าชายเลน...

ภาพข่าว: ซี.พี. เวียดนาม รณรงค์ลดการทิ้งขยะ เนื่องในวันคุ้มครองโลก ปี 2019

นายวรวิทย์ อรุณรักษา ผู้ช่วยรองกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ซี.พี. เวียดนาม นำเพื่อนพนักงาน พร้อมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเขต โฮจิมินห์ และเครือข่ายองค์กรต่างๆ จำนวน 300 คน...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานในต่างประเทศ

นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ได้เปิดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานต่างประเทศและประสงค์ฝึกอบรมภาษาเกาหลี หลักสูตรยกระดับฝีมือ เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

โปรธงชัย เปิดโรงเรียนทางเลือก หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่

โปรธงชัย ใจดี ในนามประธานมูลนิธิ ใจดี ฟาวน์เดชั่น เปิดตัวโรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมย.ที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อความรู้ และมอบโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ในการจะก้าวไปสู่สังคม...

Related Topics