Thailand#s Top 5 Tech/Digital companies to work for

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 6, 2017 15:02
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--นิด้าโพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "Thailand's Top 5 Tech/Digital companies to work for" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ศึกษาหรือทำงานในสายงาน Technology, IT หรือ Computer ซึ่งมีขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 376 หน่วยตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพื้นที่ภาคสนาม โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error : S.E.) ไม่เกิน 2.6

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงบริษัทดิจิตอลที่สร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มในประเทศไทยที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า อันดับ 1 ได้แก่ Line คิดเป็นร้อยละ 65.69 อันดับ 2 ได้แก่ Kaidee คิดเป็นร้อยละ 50.80 อันดับ 3 ได้แก่ Pantip คิดเป็นร้อยละ 45.74 อันดับ 4 ได้แก่ Wongnai คิดเป็นร้อยละ 38.83 และอันดับ 5 ได้แก่ Tencent คิดเป็นร้อยละ 37.23 ตามลำดับ

ตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ "ออฟฟิศในฝัน" มีโซน Corner Bar (พักผ่อน/ผ่อนคลาย/มุมนั่งเล่น/พูดคุย/ชมวิว) คิดเป็นร้อยละ 54.26 รองลงมา โซนเงียบสงบ โซฟานอนหลับพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 52.93 โซนบันเทิง (ห้องดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์) คิดเป็นร้อยละ 49.47 โซน Coffee Cafe (ทานขนม จิบกาแฟ)

คิดเป็นร้อยละ 47.07 โซนกิจกรรมผ่อนคลายในออฟฟิศ เช่น โต๊ะปิงปอง ลู่เดิน - วิ่ง นวด คิดเป็นร้อยละ 41.76 และ อื่น ๆ ได้แก่ โซนสำหรับสูบบุหรี่, โซนนวดผ่อนคลาย, ฟิตเนส, ห้องอาบน้ำ, มีหมอมารักษาที่

ออฟฟิศ, ห้องคาราโอเกะ, โยคะ,ห้องอ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 5.05

เมื่อถามถึง "ออฟฟิศในฝัน" ที่มีอยู่ในประเทศไทย พบว่า ตัวอย่างไม่ทราบว่า "ออฟฟิศในฝัน" มีอยู่ในประเทศไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.21 ขณะที่ ร้อยละ 26.86 ทราบว่ามี "ออฟฟิศในฝัน" มีอยู่ใน

ประเทศไทย และร้อยละ 27.93 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึง บริษัทที่สร้าง "ออฟฟิศในฝัน" พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามี บริษัทที่สร้าง

"ออฟฟิศในฝัน" คิดเป็นร้อยละ 73.14 และมีเพียงร้อยละ 26.86 ที่ทราบว่ามีบริษัทที่สร้าง "ออฟฟิศในฝัน" โดยระบุว่าได้แก่ Line, Kaidee, Garena, Google, Monotechnology, Dtac, Neos, ASCEND, TRUE, McDonald's Thailand, TMB, Dek-D, HUBBA, KTC, Wongnai, PWC และ Rabitell

เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไป พบว่า ตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 57.71 และเพศหญิง ร้อยละ 42.29

ซึ่งมีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี ร้อยละ 34.84 รองลงมามีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ร้อยละ 26.86 อายุต่ำกว่า 18 ปี ร้อยละ 18.62 อายุระหว่าง อายุ 31 - 35 ปี ร้อยละ 15.43 และมีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.25

ตัวอย่างส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 91.23 รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 5.32 การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 2.39 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า ร้อยละ 1.06

ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/Freelance ในสายงาน Technology , IT หรือ Programmer ร้อยละ 71.01 และอาชีพนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิชา Technology , IT หรือ Computer ร้อยละ 28.99 ตามลำดับ


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics