โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) จูเนียร์ รุ่นที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 28, 2017 21:38
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ศูนย์ประสาทงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมเรียนรู้ ดูงาน และสืบสานงานพระราชดำริ กับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ลงมือทำ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องมากว่า ๖ ปี โดยปีนี้ได้ดำเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กับโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีคุณค่าต่อการศึกษา สู่การบูรณาการสร้างประโยชน์ของการดำเนินชีวิต และ เป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ จุดประกายความสนใจ สร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีคุณภาพพร้อมจะเผยแพร่ สืบสานงานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ยังสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป อย่างยั่งยืนเป็นปีแรก

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ จะเปิดรับสมัครเยาวชนอายุ ๑๐ ถีง ๑๖ ปีที่มีความสนใจในแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๘๐ คน ร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้แนวความคิด "สวนสนุกที่มีชีวิต จากห้องทรงงานของพระราชา" ทั้งกิจกรรมภาคทฤษฎี การบรรยายพิเศษ "สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ" การบรรยายพิเศษ "เรียนรู้ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" กิจกรรมพิเศษจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ การไปรษณีย์ไทย" และกิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกจาก ๖ แห่งทั่วประเทศ ที่เปรียบเสมือน "พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต" เยาวชนจะได้เรียนรู้การศึกษาพัฒนาแก้ไขปัญหาดิน ได้เรียนรู้และลงมือทำการเพาะกล้าหญ้าแฝก การทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนจากสมุนไพรท้องถิ่น การจักสานของเล่นจากทางมะพร้าว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนฝึกฝนกระบือเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ร่วมเรียนรู้ วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทดลองไถนา หีบอ้อยโบราณด้วยแรงงานกระบือ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ป่าต้นน้ำของแม่น้ำลำธารหลากหลายสาย ตื่นตาตื่นใจกับระบบนิเวศน์วิทยาที่พืชพรรณ สัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์ อาทิ ผีเสื้อ นกเงือก ลิง ช้างป่า ทดลองทำโป่งดินเค็มให้กับผีเสื้อและสัตว์ป่าศึกษาพันธุ์และประโยชน์จากสมุนไพรป่า อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว โครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริที่ต้องการเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี ศึกษาเรียนรู้จุดเริ่มต้น และการพัฒนาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขนาดใหญ่ เยี่ยมชมสหกรณ์ แพปลาชุมชน และร่วมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของปีนี้ เยาวชน RDPB Camp รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ ทั้ง ๘๐ คน จะได้เป็นตัวแทนของเยาวชนที่มีปณิธานสืบสานงานพระราชดำริ เข้าถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเข้าชมนิทรรศการชุด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ณ ท้องสนามหลวงอีกด้วย

เยาวชนที่มีอายุ ๑๐ ถึง ๑๖ ปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้

เว็บไซต์หลักของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th
เว็บไซต์หลักของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ www.rdpbcamp.com
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 21 - 24 เมษายน 2560
ติดต่อสอบถาม
1. กองประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน กปร.) โทร. ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖ ๑๑๘

2. ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ โทร. ๐๘-๑๑๔๓-๔๓๘๙, ๐๙-๖๙๗๓-๖๓๗๗

3. ทางโทรสาร หมายเลข : ๐-๒๕๐๓-๙๘๒๖, ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓
4. ทางสื่อออนไลน์
E–Mail : rdpbcamp@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/rdpb.camp
Twitter: https://twitter.com/rdpbcamp
YouTube : Rdpbcamp Channel
Instagram: Rdpbcamp
Line: Rdpbcamp
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นี้

Latest Press Release

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ร่วมมือ มูลนิธิ LPN จัดอบรมส่งเสริมสิทธิแรงงาน

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และคณะทำงาน ให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ พนักงานชาวกัมพูชาที่ทำงานกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ...

กยท. จับมือ อาลีบาบา เปิดตลาดกลางยางพาราออนไลน์ ซื้อยางพาราง่ายๆ แค่คลิ๊ก

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยาง และการผลิตยาง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อาลีบาบา (ผู้ประกอบการเว็บไซต์ขายส่งสินค้ารายใหญ่ของโลก) ได้เข้าหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)...

แบล็คแคนยอน ส่งมอบเมนูอร่อย ในเทศกาลแห่งความสุข กับเมนู Season of Happiness 2019

แบล็คแคนยอน ร้านกาแฟและอาหารคุณภาพเยี่ยม ขอส่งมอบเมนูอร่อยในเทศกาลแห่งความสุขด้วยโปรโมชั่นพิเศษ "Season of Happiness 2019" ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีอย่างเส้นพาสต้า "แอคเนซี"...

มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ มอบรางวัล คนดีประเทศไทย ปีที่ 10 เชิดชูผู้เสียสละและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น

มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดงาน 1 ทศวรรษ รางวัลคนดีประเทศไทย และ พิธีมอบรางวัล "คนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561" เพื่อมอบรางวัลเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท...

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ นักข่าวรุ่นจิ๋ว ตอนเด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก

องค์การฯประสงค์ที่จะจัดค่ายเด็กและเยาวชนในหัวข้อ "นักข่าวรุ่นจิ๋ว: เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก" กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยส่งตัวแทนโรงเรียนละ ๒ คน ส่งเรียงความหรือคลิปวีดีโอในหัวข้อ "เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก" โรงเรียนละ ๑...

Related Topics