WWF ประเทศไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา การธนาคารอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Seminar Workshop on Responsible Financing for Banks in Thailand)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 15:10
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--WWF ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF - Thailand) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ การธนาคารอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Seminar & Workshop on Responsible Financing for Banks in Thailand) โดยมีตัวแทนระดับสูงจากสถาบันการเงินชั้นนำภายในประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

หัวข้อหลักเป็นเรื่อง ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (Environment, Social and Corporate Governance: ESG) ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสถาบันการเงินและตลาดทุนทั่วโลก เนื่องจากกลุ่มธุรกิจธนาคารไม่อาจเพิกเฉยต่อความเสี่ยงทางด้านการลงทุน ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับผู้ผลิตในภาคการเกษตร และเป็นผลกระทบลูกโซ่มาสู่ภาคธุรกิจ นอกจากนี้ หลายประเทศก็เริ่มนำนโยบายข้อบังคับที่มีผลต่อการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางธรรมชาติ เช่น คาร์บอน ถ่านหิน หรือน้ำมัน มาใช้เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มพลังงานทางเลือกมากขึ้น ภาคธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ด้วยการหาวิธีป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และเสนอทางเลือกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

คุณ ยิ่งยง วิทยานานันท์ ผู้จัดการโครงการการลงทุนอย่างยั่งยืน ประจำ WWF-ประเทศไทย กล่าวว่า "ภาคการเงินถือเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการวางแผนการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อลดการคุกคามสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเครื่องมือทางการเงินเพื่อปกป้องและดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ทาง WWF ประเทศไทย จึงให้ความสนใจกับการลงทุน ในทิศทางที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น"

ระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเหตุการณ์จำลอง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อลงทุนให้กิจการป่าไม้ ว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไรบ้าง รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีผลต่อภาคการธนาคารหากลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยมีคุณ ธิโบต์ เลเด็ค เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายป่าไม้ภูมิภาค ของWWF เป็นผู้คอยให้คำแนะนำถึงแนวทางที่ธนาคารจะสามารถสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืนได้

หนึ่งในตัวแทนธนาคารที่เข้าร่วมงาน ให้ความเห็นว่า "ธนาคารหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก เพราะนับเป็นปัจจัยความเสี่ยงแบบหนึ่งที่ลูกค้าต้องเผชิญ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ธนาคารในต่างประเทศบางแห่งอาจมีนโยบายเลือกที่จะไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับธุรกิจที่ส่งผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่โดยส่วนตัว ผมกลับมองว่า ธนาคารควรมีหน้าที่เสนอทางเลือก หรือทางออกที่ จะนำไปสู่การสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุนแบบยั่งยืน เพราะถ้าเราเลือกที่จะปฏิเสธ ก็จะไม่เพียงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่จะส่งกระทบไปสู่ด้านอื่นๆ เช่น กระทบต่อการจ้างงาน"

ทั้งนี้ บทบาทข้างหน้าต่อไปของ WWF-ประเทศไทย จะเป็นการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายตามกรอบ ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล หรือ ESG ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ รวมไปถึงการให้คำแนะนำถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของ WWF จากทั่วโลก โดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้สถาบันการเงินและนักลงทุนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการผลักดันโลกให้เป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนภาคธุรกิจให้ทำงานอย่างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการผนวกเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้าไปเป็นหนึ่งในแผนการลงทุน


Latest Press Release

รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านพ่อค้าทยอยนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับลดลง จากหาบละ 576 บาท เป็นหาบละ 549 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562...

วิสซ์ดอมโซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี เดินหน้าสนับสนุนนาย ณภัทร แบรนด์แอมคนล่าสุด เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

หลังจากวิซส์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) เปิดตัว วิสซ์ดอมแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ (Whizdom Brand Ambassador) นาย- ณภัทร เสียงสมบุญ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดวิสซ์ดอมได้ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการภาพถ่ายของแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนดัง...

มาเรียม กระตุกจิตสำนึก คน ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

การแถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ซึ่งมีสภาพภายนอกพบรอยขูดขีด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แพนหาง...

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติหลากเมนู ที่ฟาโวล่าบรันช์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับมื้อสายวันอาทิตย์ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ฟาโวล่าบรันช์ ลิ้มลองอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเล อาทิ ล็อบสเตอร์ หอยนางรม ปูม้า อีกทั้งอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับ...

Related Topics