กระทรวงวัฒนธรรมจัดแสดง 6 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมงาน OTOP Midyear 2017 ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก 18 - 25 พ.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:49
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน " OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก" ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ค. 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดโครงการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เข้าร่วม ตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี : วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ลักษณะ คือ เป็นชุมชนที่เริ่มด้วยศาสนาที่ตัวเองศรัทธาเคารพนับถือแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.ได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะนำมาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงานดังกล่าวจำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

1.ชุมชนวัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีชุมชนหลัก ๆ ที่เด่นชัด คือชุมชนไทย ชุมชนไทยเชื้อสายมอญ ชุมชนไทยยวน มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ แต่คนในชุมชนก็มีความรัก ความสามัคคี อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

2.ชุมชนวัดพรหมราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนที่ร่วมกันทำดี มีคุณธรรม จริยธรรม ลดละเลิกอบายมุข โดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อนำชุมขนให้เกิดความเข้มแข็ง

3.ชุมชนบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในชุมชนส่งเสริมให้พึ่งพาตนเอง พอมี พอกิน พอใช้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเกษตร ฯลฯ

4.ชุมชนวัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมให้ศรัทธาประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียง สอนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าโบราณ การทอผ้าตีนจก มีแหล่งอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ "โฮงซึงหลวง" แหล่งผลิตเครื่องเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นงานช่างไม้ และทำเครื่องดนตรีด้วยตัวเอง เช่น สะล้อ ซอ ซึง

5.ชุมชนบ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย มีวัฒนธรรมประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ มีคณะผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุศรีสองรักษ์และประชาชนชาวด่านซ้ายก่อให้เกิดความสุขสงบ สามัคคีของมวลประชาชน

6.ชุมชนวัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนจนทำให้ "คณะโนราวัดคลองแห" และ"ตลาดน้ำคลองแห" เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในระดับประเทศ

โดยทั้ง 6 ชุมชนถือเป็นชุมชนต้นแบบในการใช้มิติวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากในที่สุด


Latest Press Release

ภาพข่าว: เปิดงาน LAMPANG CITY เส้น มหกรรมรวมพลคนกินเส้น ครั้งแรกในภาคเหนือ

ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดงาน "LAMPANG CITY เส้น" มหกรรมรวมพลคนกินเส้น ครั้งแรกในภาคเหนือ เพื่อสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารเมนูเส้นในจังหวัดลำปาง โดยมี พรเทพ อรรถกิจไพศาล, ศิรินุช สวาสดิ์ธรรม, พ.อ.วิเศษ...

โตชิบาชวนคนรักสุขภาพร่วมเดิน-วิ่งการกุศล นำรายได้มอบศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ

ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม ร่วมกับ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ชวนคนรักสุขภาพร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ภายใต้คอนเซ็ปต์ ยิ่งให้ ยิ่งได้ กับงาน "Charity Run" นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เวลา 04.00-08.30 น. ณ...

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเนื่องในวันสันติภาพสากล

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา...

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด ในลุ่มน้ำบางปะกงเร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้าน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 22 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย...

การประชุมสิ่งทอโลก 2018 WTMC เปิดฉากแล้วที่เขตเข่อเฉียว มณฑลเจ้อเจียง

การประชุมการค้าสิ่งทอครั้งแรกของโลก World Textile Merchandising Conference (2018 WTMC) ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ที่เขตเข่อเฉียว เมืองเส้าซิง ในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีน การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของ...

Related Topics