กระทรวงวัฒนธรรมจัดแสดง 6 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมงาน OTOP Midyear 2017 ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก 18 - 25 พ.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:49
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน " OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก" ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ค. 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดโครงการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เข้าร่วม ตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี : วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ลักษณะ คือ เป็นชุมชนที่เริ่มด้วยศาสนาที่ตัวเองศรัทธาเคารพนับถือแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.ได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะนำมาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงานดังกล่าวจำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

1.ชุมชนวัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีชุมชนหลัก ๆ ที่เด่นชัด คือชุมชนไทย ชุมชนไทยเชื้อสายมอญ ชุมชนไทยยวน มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ แต่คนในชุมชนก็มีความรัก ความสามัคคี อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

2.ชุมชนวัดพรหมราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนที่ร่วมกันทำดี มีคุณธรรม จริยธรรม ลดละเลิกอบายมุข โดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อนำชุมขนให้เกิดความเข้มแข็ง

3.ชุมชนบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในชุมชนส่งเสริมให้พึ่งพาตนเอง พอมี พอกิน พอใช้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเกษตร ฯลฯ

4.ชุมชนวัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมให้ศรัทธาประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียง สอนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าโบราณ การทอผ้าตีนจก มีแหล่งอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ "โฮงซึงหลวง" แหล่งผลิตเครื่องเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นงานช่างไม้ และทำเครื่องดนตรีด้วยตัวเอง เช่น สะล้อ ซอ ซึง

5.ชุมชนบ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย มีวัฒนธรรมประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ มีคณะผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุศรีสองรักษ์และประชาชนชาวด่านซ้ายก่อให้เกิดความสุขสงบ สามัคคีของมวลประชาชน

6.ชุมชนวัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนจนทำให้ "คณะโนราวัดคลองแห" และ"ตลาดน้ำคลองแห" เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในระดับประเทศ

โดยทั้ง 6 ชุมชนถือเป็นชุมชนต้นแบบในการใช้มิติวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากในที่สุด


Latest Press Release

เกียรติยศแห่งวงการธุรกิจการตรวจสอบ! คุณมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018

เกียรติยศแห่งวงการธุรกิจการตรวจสอบ! คุณมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ด้านธุรกิจบริการเฉพาะกิจ จากฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี คุณมัลลิกา...

ภาพข่าว: ร่วมมือต่อยอดการลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบีโอไอ ต้อนรับนายเอเค ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ที่นำคณะนักลงทุนจากจังหวัดมิเอะจำนวน 20 คน มาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทยพร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน...

ภาพข่าว: ปตท. จับมือ อินทรี อีโคไซเคิล ผลักดันตลาดสินค้าชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันนวัตกรรม ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย...

เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอนครั้งที่ 11 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน งานวิ่งมาตรฐาน ร่วมสมทบทุนองค์กรการกุศล 17 แห่ง

โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงาน "เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11" ภายใต้แนวคิด "วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561...

เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ ครั้งที่ 2 ชมแนวคิดโครงการ ร่วมกิจกรรมฟรี 19 พ.ย.นี้ ที่สวนอุตสาหกรรมฯ ลำพูน

เครือสหพัฒน์ ขอเชิญชาวลำพูนและผู้สนใจ ร่วมงาน "เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ" ครั้งที่ 2 ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00-12.00 น....

Related Topics