SMEs แปรรูปยางพารา จ่อขอ มอก. กว่า 10 ราย สมอ. เตรียมลงใต้พัฒนาผู้ประกอบการยางผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เร่งนำยางธรรมชาติมาใช้ในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 09:13
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

สมอ. หนุนผู้ประกอบการ SMEs "หมอนและที่นอนยางพารา" ขอ มอก. ดึงแล็ป 5 แห่งรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จนสามารถขอ มอก. ได้ สนองนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน เตรียมลงใต้ 24 พ.ค. นี้ที่จังหวัดสงขลา พัฒนาผู้ประกอบการยางผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เร่งนำยางธรรมชาติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราธรรมชาติ จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัดว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งมาตรการด้านการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการด้านภาษีและมาตรการด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้ SMEs เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด และโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และช่วยพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับ SMEs ไทยให้สามารถก้าวสู่สากล

"บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมาตรฐาน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมอนและที่นอนจากยางพาราให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งบริษัทได้ยื่นขออนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ในผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา มอก. 2741-2559 และผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา มอก.2747-2559 เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการรับรองเร็วๆ นี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ หากผลการทดสอบผ่าน สมอ. ก็จะออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้" เลขาธิการ สมอ. กล่าว

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน โดยเร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทำจากยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีการนำยางพารามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลให้น้ำยางพาราที่เกษตรกรผลิตขึ้นมีการซื้อขายทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าราคายางในประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราให้มากยิ่งขึ้น โดย สมอ. ได้

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและประกาศใช้แล้วจำนวน 155 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานบังคับที่ต้องมีความปลอดภัยเป็นพิเศษจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มอก.683–2530 ยางในรถจักรยานยนต์ มอก.969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม และ มอก.1025–2539 หัวนมยางดูดเล่น นอกจากนี้ สมอ. ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยยางของประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่กำหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) หลายมาตรฐาน และยังได้ปรับมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 56 มาตรฐาน

อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือ การส่งเสริมมาตรฐาน สมอ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมของโรงงานในการยื่นคำขอ ณ สถานประกอบการในจังหวัดสตูล พัทลุง ตรัง และยะลา ขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นขอการรับรอง มอก. แล้ว 14 ราย เป็นผู้ผลิตหมอนยางพารา จำนวน 3 ราย และผู้ผลิตที่นอนยางพารา อีกจำนวน 11 ราย นอกจากนี้ สมอ. ยังเตรียมลงพื้นที่ภาคใต้ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน โดยมีแผนที่จะลงพื้นที่อีกครั้งในภาคตะวันออกในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดระยอง ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพาราสนใจจะเข้าร่วมอบรมสัมมนา ติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร 0 2202 3431 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

"จากข้อปัญหาที่ผู้ประกอบการหลายๆ ฝ่ายกังวลว่า เมื่อยื่นคำขอแล้ว จะมีห้องแล็ปพร้อมทดสอบหรือไม่ ในเรื่องนี้ สมอ. ได้เตรียมความพร้อมของห้องแล็ปของหน่วยงานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราไว้แล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการที่จะมายื่นขอการรับรอง" เลขาธิการ สมอ. กล่าวท้ายสุด


Latest Press Release

โกลบอลเฮ้าส์ อัดโปรร้อนจี๊ด !!! เย็นฉ่ำรับมหาสงกรานต์ เริ่มแล้ววันนี้ - 30 เมษายน 62 เท่านั้น

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านอันดับ 1 ของเมืองไทย ขอเชิญชวนลูกค้าร่วมสนุกกับโปรโมชั่นร้อนจี๊ด !!! ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พบกับสินค้าราคาพิเศษ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เริ่มต้นที่ 7,990 บาท...

ผู้ร่วมจัดแสดงกว่า 25,000 รายจากทั่วโลกนำโอกาสที่ยั่งยืนมาสู่งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 125

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน หรือ แคนตันแฟร์ ครั้งที่ 125 ดึงดูดผู้จัดแสดงกว่า 25,000 รายครอบคลุมสินค้า 51 ประเภททั้งจากจีนและต่างประเทศมาสู่เมืองกว่างโจว สำหรับงานปีนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงมากถึง 1.18 ล้านตารางเมตร จะมีการจัดแสดงสินค้าใหม่ๆ...

Hangzhou City Brain ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกในงานไอซีที เอ็กซ์โป ที่ฮ่องกง

คณะผู้แทนจากรัฐบาลเมืองหางโจวได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดง Hangzhou City Brain ที่งาน International ICT Expo ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนที่ผ่านมา โดยนับเป็นครั้งแรกที่ Hangzhou City Brain...

ภาพข่าว: สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี

สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์ทาสีให้แก่ชุมชนตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี...

เกษตรฯ เดินหน้าอบรมใช้ 3 สาร สร้างครูถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและผู้รับจ้างพ่นสาร

กรมวิชาการเกษตร เคลียร์แผนอบรมกลุ่มเป้าหมายใช้สารเคมี พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดีเดย์อบรมครูรุ่นแรก 24 เมษายนนี้ ผนึกกำลัง 3หน่วยงานสร้างวิทยากรเดินสายอบรมเกษตรกร และผู้รับจ้างพ่นทั่วประเทศ...

Related Topics