SMEs แปรรูปยางพารา จ่อขอ มอก. กว่า 10 ราย สมอ. เตรียมลงใต้พัฒนาผู้ประกอบการยางผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เร่งนำยางธรรมชาติมาใช้ในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 09:13
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

สมอ. หนุนผู้ประกอบการ SMEs "หมอนและที่นอนยางพารา" ขอ มอก. ดึงแล็ป 5 แห่งรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จนสามารถขอ มอก. ได้ สนองนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน เตรียมลงใต้ 24 พ.ค. นี้ที่จังหวัดสงขลา พัฒนาผู้ประกอบการยางผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เร่งนำยางธรรมชาติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราธรรมชาติ จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัดว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งมาตรการด้านการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการด้านภาษีและมาตรการด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้ SMEs เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด และโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และช่วยพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับ SMEs ไทยให้สามารถก้าวสู่สากล

"บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมาตรฐาน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมอนและที่นอนจากยางพาราให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งบริษัทได้ยื่นขออนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ในผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา มอก. 2741-2559 และผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา มอก.2747-2559 เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการรับรองเร็วๆ นี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ หากผลการทดสอบผ่าน สมอ. ก็จะออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้" เลขาธิการ สมอ. กล่าว

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน โดยเร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทำจากยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีการนำยางพารามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลให้น้ำยางพาราที่เกษตรกรผลิตขึ้นมีการซื้อขายทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าราคายางในประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราให้มากยิ่งขึ้น โดย สมอ. ได้

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและประกาศใช้แล้วจำนวน 155 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานบังคับที่ต้องมีความปลอดภัยเป็นพิเศษจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มอก.683–2530 ยางในรถจักรยานยนต์ มอก.969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม และ มอก.1025–2539 หัวนมยางดูดเล่น นอกจากนี้ สมอ. ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยยางของประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่กำหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) หลายมาตรฐาน และยังได้ปรับมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 56 มาตรฐาน

อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือ การส่งเสริมมาตรฐาน สมอ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมของโรงงานในการยื่นคำขอ ณ สถานประกอบการในจังหวัดสตูล พัทลุง ตรัง และยะลา ขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นขอการรับรอง มอก. แล้ว 14 ราย เป็นผู้ผลิตหมอนยางพารา จำนวน 3 ราย และผู้ผลิตที่นอนยางพารา อีกจำนวน 11 ราย นอกจากนี้ สมอ. ยังเตรียมลงพื้นที่ภาคใต้ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน โดยมีแผนที่จะลงพื้นที่อีกครั้งในภาคตะวันออกในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดระยอง ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพาราสนใจจะเข้าร่วมอบรมสัมมนา ติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร 0 2202 3431 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

"จากข้อปัญหาที่ผู้ประกอบการหลายๆ ฝ่ายกังวลว่า เมื่อยื่นคำขอแล้ว จะมีห้องแล็ปพร้อมทดสอบหรือไม่ ในเรื่องนี้ สมอ. ได้เตรียมความพร้อมของห้องแล็ปของหน่วยงานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราไว้แล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการที่จะมายื่นขอการรับรอง" เลขาธิการ สมอ. กล่าวท้ายสุด


Latest Press Release

มหกรรมลดราคาสินค้าถูกสุดๆ จากหลากหลายโรงงานดัง ROMAR FACTORY SALE

พบกับสุดยอดงานเซลแห่งปี กับมหกรรมลดราคาสินค้าถูกสุดๆ จากหลากหลายโรงงานดัง ในงาน "ROMAR FACTORY SALE" ที่จะยกขบวนสินค้ามากมายมาลดกระหน่ำสูงสุดถึง 70% พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ - กระเป๋าเดินทาง ราคาโรงงานจาก Romar Polo Plus,...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 เปิดพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่าย ประชาชนให้ความสนใจตรวจสุขภาพหนาแน่น

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปเบื้องต้น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และฝังเข็มเพื่อบรรเทาอาการปวดด้วยแพทย์แผนจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...

ร่วมช้อปจุใจไปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษของแบรนด์ชุดเครื่องนอนคุณภาพ เจสสิก้า ในงานกาชาดประจำปี 2561

บริษัท ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการมอบสัมผัสประสบการณ์การนอนที่เหนือระดับ ชวนเหล่าสาวกแบรนด์ชุดเครื่องนอนคุณภาพ "เจสสิก้า" ร่วมช้อปจุใจไปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานกาชาด ประจำปี 2561 ที่ลดสูงสุดถึง 80% อาทิ ชุดเครื่องนอนเจสสิก้า ไมโครเทนเซล...

ภาพข่าว: สนุกสนานสามัคคี งานกีฬาสีประจำปี 2561 @โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย เดนิส ทรูวาร์ ผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานโรงแรม เปิดงานกิจกรรม "งานกีฬาสีประจำปี 2561" วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น...

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ รับรางวัลคลิปสร้างสรรค์สังคม

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เป็นผู้แทนรับโล่ "สื่อมวลชนดีเด่น ประเภทโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2018" จากคลิปสร้างสรรค์สังคม เรื่อง "เจ๊ดาตลาดแตก"...

Related Topics