ครม. ไฟเขียวร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แก้ไขเปิดช่องบริหารงานคล่องตัว ผลักดันให้เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูล-สารสนเทศ ด้านมานุษยวิทยาที่ครอบคลุม-ทันสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:47
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งองค์การมหาชน จำนวน 8 ฉบับ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีร่างพ.ร.ฎ.จำนวน 1 ฉบับคือ ร่างพ.ร.ฎ.การจัดตั้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าว มีการแก้ไขนิยาม คณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

นอกจากนี้แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และแก้ไขสาระสำคัญการสรรหาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ให้เสร็จภายใน 90 วัน แต่หากมีความจำเป็นให้ขยายได้ถึง 60 วัน อีกทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่จะสรรหาแต่งตั้งให้ชัดเจนขึ้น

นายวีระ กล่าวอีกว่า การเสนอแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพิ่มเติมภารกิจของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ และขยายไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมีแก้ไขกฎหมายการจัดตั้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรแล้ว จะทำให้ภารกิจของศูนย์ฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมและหลากหลายทั้งการรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านมานุษยวิทยาที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 10 รูป/คน ทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยได้แต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ พล.อ. ศรุต นาควัชระ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายอรุณ บุญชม มุขนายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ นายปานชัย สิงห์สัจเทพ และนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics