วธ.เปิดรับฟังทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมฯเป็นพื้นที่บริการระดับนานาชาติ ระยะที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 26, 2017 11:59
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ระยะที่ 2 โดยมีการนำเสนอวีดิทัศน์และรายละเอียดโครงการโดย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ วธ. ,นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต ที่ปรึกษา วธ. , นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ อดีตผู้ตรวจราชการ วธ. และ นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย สถาปนิกชำนาญการ กรมศิลปากร จากนั้นได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามกับประชาชน ผู้สนใจ ผู้แทนสถาบัน/สมาคมผู้ประกอบการ ศิลปิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ใช้บริการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปลัด วธ. กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาล นโยบายพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สังคมไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความพร้อมในด้านองค์ความรู้ โดยเฉพาะองค์ความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทย และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบที่มีมาตรฐาน อาทิ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร หอศิลป์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในสังคมโลก ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง วธ. จึงเห็นควรพัฒนาและขยายศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดิม เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการดำเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการ วธ. ซึ่งอยู่ระหว่างตกแต่งและจะเข้าปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2560 และอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562 ส่วนระยะที่ 2 ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม สัมมนาและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ อาคารโรงละครแห่งใหม่ และอาคารศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

ปลัด วธ. กล่าวว่า ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานระยะที่ 2 เป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน วธ. จึงได้จัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ เพื่อนำผลสรุป พร้อมทั้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์วางแผนและพัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การถ่ายทอด การสาธิตการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ (International Cultural Gateway) สังคมไทยมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และที่สำคัญประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและสากล มีความเข้าใจเกิดทุนทางปัญญา และภูมิคุ้มกัน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มตลาดของการบริการและผลผลิตทางศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมโลก


Latest Press Release

ภาพข่าว: DGA รุกต่อเนื่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Government Data ให้กับข้าราชการภาครัฐ

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Open data work: understanding open data usage from a practice lens" สำหรับพนักงานและข้าราชการภาครัฐ...

ประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ ใช้เงินยังไงให้อยู่เป็น

ข้อเท็จจริงคือประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่คนไทยกลับตกอยู่ในสภาวะไร้เงินออม! การออมเป็นหัวใจสำคัญของความมั่งคงในชีวิต การรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการออม จึงจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส(Umay+)...

ภาพข่าว: รพส.ทองหล่อ เชิญกูรูด้านประสาทวิทยา รองศาสตราจารย์ เคอทิส ดิวอี้ เปิดคอร์สอบรมเติมความรู้ให้สัตวแพทย์ไทย

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โดยศูนย์โรคกระดูกสันหลังและระบบประสาท จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปหลักสูตรฝึกปฏิบัติในหัวข้อ The Practical Neurology and Workshop โดย รองศาสตราจารย์ เคอทิส ดิวอี้ (Curtis W.Deway) สัตวแพทย์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล...

จี้ตื่นตัวเฝ้าระวังหนอนชอนใบมะเขือเทศโผล่ไทย ป้องภาคเกษตรและอุตสาหกรรมกระทบหนัก

กรมวิชาการเกษตร ส่งสัญญาณหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศจ่อชายแดนไทยแล้ว สั่งด่านตรวจพืชเอกซเรย์สินค้านำเข้าจากเพื่อนบ้านเข้มข้น พร้อมติดกับดักฟีโรโมนทุกด่านดักจับตามช่องทางผ่านชายแดน อุดทุกช่องทางระบาด กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวัง...

ประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ ใช้เงินยังไงให้อยู่เป็น

ข้อเท็จจริงคือประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่คนไทยกลับตกอยู่ในสภาวะไร้เงินออม! การออมเป็นหัวใจสำคัญของความมั่งคงในชีวิต การรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการออม จึงจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส(Umay+)...

Related Topics