วธ.เปิดรับฟังทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมฯเป็นพื้นที่บริการระดับนานาชาติ ระยะที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 26, 2017 11:59
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ระยะที่ 2 โดยมีการนำเสนอวีดิทัศน์และรายละเอียดโครงการโดย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ วธ. ,นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต ที่ปรึกษา วธ. , นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ อดีตผู้ตรวจราชการ วธ. และ นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย สถาปนิกชำนาญการ กรมศิลปากร จากนั้นได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามกับประชาชน ผู้สนใจ ผู้แทนสถาบัน/สมาคมผู้ประกอบการ ศิลปิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ใช้บริการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปลัด วธ. กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาล นโยบายพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สังคมไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความพร้อมในด้านองค์ความรู้ โดยเฉพาะองค์ความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทย และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบที่มีมาตรฐาน อาทิ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร หอศิลป์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในสังคมโลก ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง วธ. จึงเห็นควรพัฒนาและขยายศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดิม เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการดำเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการ วธ. ซึ่งอยู่ระหว่างตกแต่งและจะเข้าปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2560 และอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562 ส่วนระยะที่ 2 ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม สัมมนาและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ อาคารโรงละครแห่งใหม่ และอาคารศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

ปลัด วธ. กล่าวว่า ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานระยะที่ 2 เป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน วธ. จึงได้จัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ เพื่อนำผลสรุป พร้อมทั้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์วางแผนและพัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การถ่ายทอด การสาธิตการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ (International Cultural Gateway) สังคมไทยมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และที่สำคัญประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและสากล มีความเข้าใจเกิดทุนทางปัญญา และภูมิคุ้มกัน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มตลาดของการบริการและผลผลิตทางศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมโลก


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics